Köp av bil i befintligt skick

2016-06-08 i Köplagen
FRÅGA
Hej. Jag köpte en bil av en privatperson i befintligt skick. Efter tre dagar upptäckte jag en oljeläcka och lät en bilverkstad kolla upp felet. Oljeläckan visade sig ha pågått ett tag före köpet, något som säljaren sade sig inte veta något om när jag ringde upp och påtalade det. Säljaren tycker inte att den gjort något fel medan jag tycker att den borde betala reparationen eller dra av det belopp reparationen kostar. Vad har jag för rätt i detta fall ? När säljaren säljer bilen i befintligt skick borde den väl veta vilket skick den är i eller!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att du köpte bilen (lös egendom) av en privatperson är det Köplagen (KL) som gäller, den hittar du här, se 1 § KL.

19 § KL reglerar den situationen då lös egendom sålts med förbehållet "befintligt skick", i denna paragraf anges att även om varan sålts i "befintligt skick" ska den anses felaktig om:

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,

2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller

3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

Att sälja bilen i "befintligt skick" innebär alltså inte att man kan friskriva sig från allt ansvar, utan bilen kan fortfarande enligt ovan angivna förutsättningar anses felaktig. Vad gäller oljeläckage skulle det kunna vara ett väsentligt förhållande som säljaren måste anses ha känt till och som du med fog kunnat räkna med att bli upplyst om, alternativt att varan är i väsentligt sämre skick än du som köpare med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter har kunnat förutsätta.

Av 20 § KL följer dock att du som köpare inte får åberopa fel som bort upptäckts vid en undersökning av bilen.

Ytterligare krävs, för att få göra fel gällande, att du som köpare reklamerar bilen inom skälig tid enligt 32 § KL, det framgår av din fråga att du gjort detta, det finns vidare inga formkrav för reklamation utan det kan vara både skriftligt och muntligt. Tidsfristen för reklamationen börjar löpa när du som köpare faktiskt upptäckte felet, men fristen kan också börja löpa när du borde upptäckt felet (se 31 § KL om undersökning av varan efter avlämnandet). Av din fråga framgår inte exakt när du reklamerade, men jag uppfattar din fråga som att du handlat i princip så fort du har kunnat, varför jag antar att du reklamerat inom skälig tid.

Vidare, förutsatt att varan kan anses som felaktig och att detta inte beror på dig som köpare eller något förhållande på din sida, får du enligt 31-40 §§ KL kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd, detta enligt 30 § KL.

Notera att säljaren också inte bara har skyldighet att avhjälpa enligt 34 § KL, utan även har rätt att avhjälpa felet utan kostnad för dig som köpare enligt 36 § KL om detta kan ske utan olägenhet. Om avhjälpande emellertid inte kommer på fråga kan du kräva prisavdrag enligt 37 § KL, vidare kan du häva köpet enligt 39 § KL, det krävs för hävning att felet varit av väsentlig betydelse för dig som köpare samt att säljaren bort insett detta. I ditt fall föreligger förutsättningar som talar för att ett fel föreligger, jag skulle i ditt fall i första hand kräva avhjälpande, i andra hand prisavdrag.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1295)
2021-01-15 Köp av tjänst mellan näringsidkare och avvaktande av betalning
2021-01-14 Har jag ångerrätt när jag handlar från en privatperson?
2021-01-13 Köparens undersökningsplikt vid köp av lös egendom mellan privatpersoner
2021-01-12 Kan en häva ett köp om säljaren ljuger om varans egenskaper och kvalitet?

Alla besvarade frågor (88098)