Köp av båt som är behäftad med mögel

2017-10-01 i Köplagen
FRÅGA
Hej!För en vecka sedan köpte vi en Nimbus 2600 från 1985 för 207000 kr privat. Kontrakt skrevs(Blockets kontrakt), handpenning betalades och slutlikvid förra torsdagen, dock ingen underskrift för slutlikviden. Vid genomgång av båten och provkörningen fanns det fukt i båten men detta avfärdades och kunde avhjälpas med torrbollar. Idag sov vi i båten men jag fick huvudvärk och vi upptäckte att det fanns mögelfläckar på ett flertal ställen i båten bakom isoleringen. På vissa ställen kunde man avtäcka isoleringen och där bakom fanns det. Inget av detta påtalades och det fanns inga sådana problem. Vilka rättigheter har jag i detta läget? Kan köpet hävas eller ska säljaren bekosta saneringen och åtgärd eller vad gäller? Jag har pratat med säljaren och vi kom överens om att ses vid båten men han hör inte längre av sig utan skriver att "några enstaka mögelprickar kan uppstå och åtgärdas med mögelbort". Detta kommer inte att fungera.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpliga bestämmelser

I första hand så är det avtalet mellan dig och säljaren som gäller när man ska utreda huruvida det föreligger ett avtalsbrott eller inte. I den mån avtalet inte täcker det inträffade så används köplagen (KöpL) som utfyllande lagrum. Jag kommer i mitt svar utgå från köplagens bestämmelser, men om ni skrivit ett avtal bör du titta igenom det och undersöka ifall det står något där avseende fel i vara.

Är båten felaktig?

Även om varan sålts i "befintligt skick" så är den felaktig om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Eller om säljaren underlåtit att upplysa köparen som ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Det föreligger även fel i varan om båten är i väsentligt sämre skick än vad man med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta, 19 § KöpL.

Säljarens uppgifter om varan

Så, om säljaren gett er uppgifter om att båten var helt fri från mögel så borde det innebära att båten anses felaktig (eftersom den inte var helt fri från mögel). Men om säljaren inte gett några uppgifter om detta så kan man inte hävda att båten är felaktig på denna grund.

Säljarens upplysningsplikt

Men om säljaren visste om att det fanns mögel i båten och underlät att upplysa er om detta så skulle det kunna innebära att båten är felaktig. Säljaren har alltså en slags upplysningsplikt, dock krävs det att säljaren "måste antas ha känt till" att det fanns mögel. Säljaren har sålunda ingen plikt att genom en undersökning förskaffa sig kännedom om beskaffenheten av en vara som han säljer "i befintligt skick". Förhållandena kan emellertid vara sådana att säljaren inte gärna kan undgå att lägga märke till hur det förhåller sig med varan, exempelvis om säljaren har använt varan nära inpå dagen då den såldes. Han kan då drabbas av upplysningsplikten även om han inte i subjektiv mening faktiskt känt till hur det förhöll sig, något som för övrigt i praktiken är svårt för köparen att bevisa.

I ditt fall verkar det som att säljaren faktiskt känt till möglet eftersom han sagt att "några enstaka mögelprickar kan uppstå".

Utöver att säljaren känt till förhållandet och underlåtit att upplysa om detta så måste det röra sig om ett "väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning". Med ordet "väsentligt" markeras att säljaren inte skall vara skyldig att upplysa om fel och brister i varan av mindre betydelse. Anledningen till detta är att redan typen av köp (begagnad vara) medför att köparen bör vara beredd att acceptera att varan inte i alla hänseenden är sådan som han kanske skulle önska. Huruvida möglet i denna situation uppfyller kravet på "väsentligt förhållande rörande varans egenskaper" beror exempelvis på hur mycket mögel det rör sig om och hur utbrett det är.

Slutligen gäller som en förutsättning för säljarens upplysningsplikt att "köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst" om det väsentliga förhållandet rörande varans egenskaper eller användning. Att det fanns stora partier mögel i båten bör uppfylla detta krav.

Båten skulle således kunna anses felaktig eftersom säljaren försummat sin upplysningsplikt.

Betydelsen av köparens befogade förutsättningar

Om båten är i väsentligt sämre skick än vad du med hänsyn till pris och övriga omständigheter med fog hade kunnat förutsätta så anses båten vara felaktig. Det är således fråga om en objektiv bedömning.

För att båten ska anses felaktig enligt denna bestämmelse så krävs det alltså att möglet på båten innebär ett väsentligt sämre skick än vad du (objektivt) hade kunnat förutsätta när du betalade det priset du gjorde, beaktat även övriga omständigheter kring köpet.

Har ni rätt att åberopa felaktigheten?

Om vi enligt någon av punkterna ovan kommer fram till att båten ska anses felaktig så måste vi gå vidare och undersöka ifall du har rätt att åberopa denna felaktighet.

En köpare får inte såsom fel åberopa vad han/hon måste antas ha känt till vid köpet. Om köparen innan köpet undersökt varan så får köparen inte åberopa vad han/hon borde ha märkt vid den undersökningen (om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder), 20 § KöpL.

Detta innebär att en köpare som är medveten om en varas faktiskt beskaffenhet inte senare ska kunna göra gällande anspråk mot säljaren när varan är i precis samma skick som köparen vid köptillfället utgick från att den skulle vara.

Att du "måste antas ha känt till" ett visst förhållande innebär att du ska ha haft faktisk kännedom om det ifrågavarande. Dock verkar det inte som att du känt till möglet, varför du inte bör kunna anses ha känt till det.

Däremot har du genomför en undersökning av båten, varför vi måste undersöka huruvida du borde ha märkt möglet eller inte.

Det som talar för att du borde ha märkt möglet är följande. Ni upptäckte att det fanns fukt i båten, varför man skulle kunna argumentera för att ni borde ha gått vidare i er undersökning och insett att fuktskadorna ev. även hade lett till mögel. Om det var lätt för er att upptäcka möglet vid en undersökning, t.ex. genom att lätt avtäcka isoleringen och se möglet, då kan säljaren argumentera för att ni borde ha gjort detta och således förlorat er rätt att påtala möglet som fel.

Men det som talar för att ni trots er undersökning får åberopa felet är att ni pratade om fukten med säljaren och denne sa att det lätt gick att åtgärda med torrbollar. Således visste säljaren om fukten och menade att det inte var något mer än just fukt och att det lätt gick att åtgärda. Uttryckliga utfästelser från säljaren att t.ex. fukten inte lett till mögel leder till att ni inte anses behöva undersöka detta mer noggrant. Om det var svårt att upptäcka möglet utan att behöva vidta häftiga åtgärder, så talar det för att ni ändå får åberopa felet.

Således finns det alltså ett visst utrymme för argumentation från båda sidorna här. Det är svårt att säga hur en domstol skulle döma i denna situation, det kommer bero mycket på hur argumentationen läggs fram osv.

Tidpunkt för bedömning av fel

Om vi antar att båten anses felaktig och att ni inte borde ha märkt det vid er undersökning så måste man gå vidare och se ifall säljaren eller köparen ska anses stå risken för felet, dvs. ansvara för det.

Bedömningen av felaktigheten ska ske när risken för varan går över på köparen, normalt sett går risken över då köparen får varan i sin besittning. Säljaren ska ansvara för fel som föreligger vid denna tidpunkt, även om felen visar sig först senare, 21 § KöpL.

Eftersom det fanns mögel redan efter en vecka så är det rimligt att anta att möglet uppkom innan risken hade gått över från säljaren till köparen. Således ligger risken på säljaren och denne ska därför ansvara för felet.

Reklamation

Ni bör omedelbart reklamera felet till säljaren, detta ska göras inom skälig tid men om ni gör det inom en till två månader så anses det i princip alltid vara inom rätt tid, 32 § KöpL. Jag rekommenderar även att ni gör detta skriftligen, ifall det skulle bli en tvist av detta.

Felpåföljd; avhjälpande, prisavdrag, hävning

I första hand så ska man undersöka ifall avhjälpande (reparation) av felen kan vara aktuellt, 34 § KöpL. Säljaren har i allmänhet rätt att avhjälpa felen ifall denne vill det, 36 § KöpL. Ni kan även kräva detta av säljaren. Ett krav på avhjälpande måste framföras till säljaren i samband med reklamationen eller inom skälig tid därefter, 35 § KöpL.

I andra hand så kan prisavdrag bli aktuellt. Prisavdraget ska motsvara ert befogande anspråk, dvs. värdeskillnaden mellan båten i felaktigt respektive avtalsenligt skick, 37-38 §§ KöpL.

Endast om avtalsbrottet är av väsentligt betydelse för er och säljaren insåg eller borde ha insett detta så får ni häva köpet, 39 § KöpL. Bedömningen av om ett fel är av väsentlig betydelse utgår från köparens perspektiv. Det huvudsakliga momentet i väsentlighetsbedömningen är värderingen av om skillnaden är tillräckligt stor mellan å ena sidan felet och dess effekt och å andra sidan vad ni hade fog för att förvänta er. Ni har behov av att kunna häva köpet bara när ni inte skulle ha ingått avtalet alls, ens på andra villkor, om ni vid avtalstillfället hade insett att varan vid leverans skulle ha varit behäftad med det aktuella felet.

Det krävs som sagt även att säljaren insåg eller borde ha insett att felet var av väsentlig betydelse för er. Eftersom det naturliga användningsområdet för en båt av denna typ är att man ska kunna segla och bo i den, vilket man nu inte kan göra pga. möglet, så borde säljaren i detta fall ha insett att förekomsten av mögel var av väsentlig betydelse för er.

Skadestånd

Som köpare har ni rätt till skadestånd för den skada ni lidit av att båten varit felaktig, 40 § KöpL. Det kan vara utgifter såsom direkta kostnader som ni haft på grund av kontraktsbrottet, t.ex. post-, telefon- och transportkostnader. Vidare avses kostnader för att tillfälligt kompensera sig för den felaktiga prestationen, t.ex. kostnaden för hyra av ersättningsvara.

Rekommendation

Min rekommendation är som sagt att ni först och främst reklamerar felet till säljaren och framför era yrkanden om antingen avhjälpande, prisavdrag eller hävning samt skadestånd. För att köpet ska hävas så måste ni visa på att felet är av väsentlig betydelse för er.

Om ni haft några extra utgifter pga. detta så bör ni även kräva skadestånd för detta.

Ifall säljaren vägrar går med på något utav dessa förslag så kvarstår möjligheten att ta ärendet vidare till domstol.

Hoppas detta var svar på era frågor! Om ni tyckte något i mitt svar var oklart kan ni kontakta mig på zorba.hallsten@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1387)
2021-07-29 Fel i husvagn, köparens rättigheter
2021-07-29 Fel i husvagn
2021-07-28 Felansvaret enligt köplagen - Vad gäller?
2021-07-27 Vem ansvarar för fel i en husvagn när det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner?

Alla besvarade frågor (94370)