Kontradiktionsprincipen och officialprincipen

2019-12-13 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Gäller kontradiktionsprincipen även i mål i Förvaltningsrätt avseende rätten till sjukpenning? Försäkringskassan lutar sig helt och hållet till ett utlåtande från en AFU (arbetsförmågeutredning) samtidigt som de förvägrar mig rätten att förhöra utredarna och förvaltningsrätten accepterar detta förfarande.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen allmänna processrättsliga principer och förvaltningsprocesslagen (FPL).

Utredning

Kontradiktionsprincipen omnämns inte uttryckligen i rättegångsbalkens regler men kommer till uttryck i flera av dem och är en gällande processrättslig princip. Principen innebär att parterna, i de fall minst två tvistande parter finns, ska argumentera inför en oberoende domstol och ges chansen att ta del av och bemöta motpartens yrkanden, grunder, argumentation och framlagda bevisning. Den så kallade officialprincipen har kodifierats i 8 § FPL och innebär att utredning krävs för inför att en myndighet fattar ett beslut. Detta utredningskrav varierar beroende på en mängd faktorer, exempelvis åligger en högre bevisbörda enskilda i ärenden som rör förmåner och myndigheter i ärenden som rör skyldigheter eller ingripanden. Som riktlinje innebär principen att en myndighet är skyldig att utreda ett ärende i den omfattning som dess beskaffenhet kräver, även uttryckt som att ärenden ska vara "tillräckligt" utredda. Även tolkningen av detta är beroende av sammanhanget: ett ärende som innebär ett ingripande i en enskilds grundläggande fri- och rättigheter kräver en betydligt mer ingående utredning än beslut i ett enkelt ansökningsärende. I förvaltningsdomstolarnas fall tar sig denna princip uttryck i form av att rätten är skyldig att tillse att en tillräcklig utredning presenteras, ytterst genom att uppmana parter att tillföra mer material. I fall då en enskild utan ombud står mot en myndighet och styrkeförhållandena därmed kan betraktas som ojämna kan rättens utredningsskyldighet vara relativt långtgående. Enkelt uttryckt har rätten en skyldighet att tillse att parterna lämnar in tillräcklig utredning för att rätten ska kunna avgöra ärendet.

Inledningsvis måste jag betona att det är mycket svårt för mig att bedöma ditt fall utifrån de begränsade uppgifter jag har tillgång till, men med det sagt ska jag göra en preliminär bedömning. Spontant framstår det som osannolikt att kontradiktions- eller officialprincipen brutits mot i ditt fall. Detta grundar jag på att en utredning har presenterats från Försäkringskassans sida och att rätten accepterat denna utredning. Enligt min uppfattning innebär inte kontradiktionsprincipen en rätt att, i ditt fall, förhöra enskilda tjänstemän inför rätten. Kontradiktionsprincipens centrala komponent är såsom berörts rätten att bemöta det som ens motpart presenterat. I ditt fall innebär detta en rätt för dig att uttala dig om din syn på Försäkringskassans utredning, dels avseende hur den utförts och dels avseende dess innehåll. Såsom jag uppfattar din fråga har du fått tid på dig att granska utredningen och tillfälle att kommentera den inför rätten. Avseende officialprincipen kan jag utifrån de knapphändiga uppgifter jag har tillgång till inte säga mer än att det faktum att rätten accepterat Försäkringskassans utredning indikerar att man anser att utredningen ifråga är tillräcklig för att beslut ska kunna fattas. Det är förstås inte otänkbart att rätten i ditt fall gjort en mer eller mindre diskutabel bedömning av utredningens grundlighet, men det framstår som osannolikt. Slutsatsen som kan dras är helt enkelt att bedömningen av om något fel gjorts är helt beroende av hur grundlig den aktuella utredningen är i förhållande till hur ingripande Försäkringskassans yrkade åtgärder är för dig.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att inför vårt samtal förbereda dig för att återge din syn på utredningen och dess eventuella brister. Med tillgång till den informationen kommer jag förhoppningsvis kunna ge en något mer precis bedömning. Jag kommer att ringa dig på måndag den 16/12 17:00 för uppföljning av ärendet. Fungerar inte den här tiden får du gärna maila mig på magnus.gustafsson@lawline.se.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning
Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1168)
2021-06-23 Åklagarens objektivitetsplikt
2021-06-14 Allmänna reklamationsnämnden ger rekommendationer
2021-06-10 Var kan jag skilja mig och vilken landslag gäller?
2021-06-08 När har man rätt till en offentlig försvarare?

Alla besvarade frågor (93337)