Kontinuititetsprincipen bostadsrätt köpt 1961

2016-08-08 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA
Hej!Övertog min mors BRF efter arv 2004 och betalade arvskatt på förmögenhetsvärdet (500000:-) på lägenheten. Vid försäljning vilket är inköpspriset? Lägenheten köptes av mina föräldrar 1961 för 5000:-.Tack på förhandMats
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

44 kap 21§ Inkomstskattelagen uttrycker den så kallade kontinuitetsprincipen vilken innebär att en tillgång som förvärvas genom, testamente, gåva, bodelningen eller på liknande sätt inträder i tidigare ägarens skattemässiga situation. Detta innebär att man som arvtagare till en bostadsrätt övertar det omkostnadsbelopp (och gnom det anskaffningsvärde) som arvlåtaren hade. Skillnaden mellan köpeskillingen och omkostnadesbeloppet är kapitalvinsten, vilken beskattas med 22% (46 kap 18§ och 65 kap 7§ Inkomstskattelagen). Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgifter ökade med förbättringskostnader, 44 kap 14§. Specifik reglering gällande förbättringsutgifter för bostadsrätter finns i 46 kap 5-13§§ Inkomstsattelagen.

Eftersom lägenheten är införskaffad innan 1974 ska den skattemässigt räknas som anskaffad 1 januari 1974. Detta innebär anskaffningsavgiften anses vara 150 procent av bostadsrättens andel av privatbostadsföretagets behållna förmögenhet nämnda dag. Förmögenheten ska beräknas med utgångspunkt i taxeringsvärdet på företagets fastighet för år 1974 och med hänsyn till företagets övriga tillgångar och skulder enligt bokslutet för det räkenskapsår som avslutats närmast före ingången av år 1974. Fanns det inget taxeringsvärde fastställt för år 1974, beräknas ett motsvarande värde med ledning av det taxeringsvärde som fastställts närmast därefter.Ersättningen vid förvärvet får dock användas som anskaffningsutgift, om den överstiger 150 procent av andelen i företagets behållna förmögenhet den 1 januari 1974. När ersättningen ska bestämmas bortses i detta fall från om det vid förvärvet av lägenheten fanns en inre reparationsfond eller en annan avsättning hos företaget som är avsedd för reparation och underhåll av upplåtna lägenheter. Detta framgår av 46 kap 14§ Inkomstskattelagen.

Det anskaffningsvärde som bostadsrätten anses ha beräknas alltså genom metoden ovan, hur stort marknadsvärde bostadsrätten haft vid arvsskiftet spelar ingen roll eftersom du träder in i samma skattemässiga situation som arvlåtaren har varit i.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen!

Sara Aspelin
Fick du svar på din fråga?