Konsuments rättigheter vid fel på bil

Hej har köpt bil hos en bilhandlare och samma dag jag hämtade bilen visade sig att halvljus vart såpass dålig satt man kunde knappt se vägen jag kontaktade säljaren då har han sagt att dem kommer aldrig byta strålkastare det få jag kosta på själv isf dessutom bilen var ny besiktigad.ringde konsumentverket och dem har sagt att jag ska helst åkatill andra station för kolla samt bilen kommer och gå genom så gjorde jag men bil gick inte genom på grund av dåliga lyse samt automatisk justering uf

då kontaktade igen säljaren för att visa felet han vägrade och ta ansvar för detta efter par dagar när jag har sagt att jag kommer vilja hävda köpet sa han att dem åtgärdar detta själva under tiden upptäckte jag andra fel som sliten koppling och konstig ljud i motor det vill han inte heller ta ansvar för jag fick låna bil från dem under tiden strålkastare problem ska åtgärdas idag besökte jag försäljare och berättade dem andra fel med att jag blir trött det dyker bara mer och mer fel på bil som jag körde knappt par dagar och vill gärna lämna den tobaks han sa att det går inte du har redan köpt bilen och ifall du lämnar den tillbaks så få aldrig det priset jag köpte den för det min bil som jag lämnade för inbyte samt lån på reste jag sa att jag vill lämna den eller byta mot nåt likvärdig bil han sa att det kommer aldrig gå och göra så

hela samtalet har jag spelat in med försäljare om det kan hjälpa trodde kommer ha fint bil jag alltid drömde om :(kan ni hjälp

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I det följande svaret utgår jag ifrån att du har köpt bilen i egenskap av konsument utav en näringsidkare. Vid ett köp mellan en näringsidkare och konsument så är det konsumentköplagen (KKöpL) som ska tillämpas (se 1 § KKöpL). KKöpL är tvingande till konsumentens fördel vilket innebär att när ni sluter avtalet så gäller inte bestämmelser som ger dig sämre villkor än vad lagen anger (se 3 § KKöpL). Däremot får ni avtala om gynnsammare villkor. Efter det att ett avtal har ingåtts kan ni förlikas om villkor utöver om vad KKöpL anger, lagen reglerar endast villkor vid avtalets ingående. Således är det en bra idé att först och främst se över vilka rättigheter du har enligt köpeavtalet. Nedan kommer jag att redogöra för vad som gäller om inget förmånligare har avtalats er emellan.

Vilka grunder för fel kan åberopas?

Först och främst föreligger ett fel om det är så att bilen avviker i fråga om kvalitet eller andra egenskaper jämfört med vad ni har avtalat om (se 16 § första stycket KKöpL). Vidare föreligger fel om bilens skick avviker från beskrivningen eller uppgifter som säljaren har lämnat före köpet (se 16 § andra stycket tredje punkten och 19 § första stycket KKöpL). Bilen anses även felaktig om det är så att bilhandlaren kände till eller borde ha känt till ett visst förhållande om bilens skick som han underlät att informera dig om trots att du med fog borde ha kunnat förvänta dig att bli upplyst om det samt att underlåtenheten påverkat ditt beslut att köpa bilen (se 16 § tredje stycket andra punkten KKöpL). Slutligen föreligger ett fel om bilen avviker från du med fog har kunnat förväntat dig av köpet i relation till bilens ålder och skick och vad man allmänhet kan förvänta sig utifrån omständigheterna (se 16 § tredje stycket tredje punkten och 17 § KKöpL).

Tidpunkten för bedömningen om ett fel föreligger görs vid tidpunkten du tar hand om bilen (se 20 § första stycket och 6 § KKöpL). Om ett fel visar sig inom sex månader från det att du fått bilen i din besittning presumeras felet har funnits vid detta tillfället såvida inte säljaren kan bevisa annat (se 20 a § KKöpL).

Om felet omfattas av en garanti som bilhandlaren har lämnat kan du göra påföljder gällande såvida bilhandlaren inte kan göra det sannolikt att felet har uppstått till följd av en olyckshändelse eller att felet inträffat till följd av din vanvård (se 21 § KKöpL).

Ett fel måste reklameras till säljaren inom skälig tid efter det att felet upptäckts varvid reklamation inom två månader alltid anses lämnade inom skälig tid (se 23 § KKöpL).

Vilka påföljder kan göras gällande vid ett fel?

När det föreligger ett fel kan du som köpare kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att själv få felet avhjälp eller häva köpet samt eventuellt kräva skadestånd om du har lidit skada till följd av felet (se 22 § KKöpL).

Säljaren har alltid rätt att företa omleverans (vilket inte är aktuellt i ditt fall) eller att avhjälpa felet såvida det kan ske inom rimlig tid och utan att orsaka väsentliga besvär för din del (se 27 § KKöpL).

Om felet inte avhjälps inom skälig tid kan du först och främst kräva ett prisavdrag som motsvarar felets värde eller ersättning för vad det kostar dig att få felet avhjälpt såvida det inte skulle kosta oskäligt mycket (se 28 § första och andra stycket KKöpL). Hävning kan endast krävas om det förhåller sig så att felet är av väsentlig betydelse för dig utifrån en helhetsbedömning (se 29 § KKöpL).

Om du har orsakats skada (utgifter eller inkomstförlust) till följd av felet har du rätt till ersättning från bilhandlaren såvida felet var helt oförutsebart och följderna av felet inte kunde ha undvikits (se 30 § och 31 § KKöpL).

Sammanfattning

Det står alltså klart att det föreligger ett fel avseende strålkastaren vilket du har rätt att få avhjälpt eller prisavdrag för. Ett sådant fel kan inte anses vara väsentligt nog för att berättiga dig att ha rätt att häva köpet. Om du kan visa på de ytterligare eventuella felen du pratar om faktiskt föreligger så skulle det eventuellt kunna bli aktuellt med hävning, eller i vart fall har du rätt att få felet avhjälpta eller motsvarande prisavdrag. Eventuellt kan du även vara berättigad att kräva skadestånd om felet orsakat dig kostnaden. Som nämnts inledningsvis kan ni komma överens om andra villkor än KKöpL ställer upp efter det att avtalet redan har slutits eller så du ni har avtalat om förmånligare villkor än de minimikrav som lagen ställer upp. Jag hoppas mitt svar kan ligga till grund för att du själv ska kunna ta ställning till hur du ska välja att gå vidare med problemen.

Hoppas att mitt svar varit behjälpligt och lycka till!

Med vänliga hälsningar

Henrik ÖsterströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo