Konsumentköplagen - angående säljarens skyldighet att avhjälpa fel i varans

Vi har som privatpersoner av ett åkeri köpt ca 80 ton med speciell gräsytejord för ca 250 kvm gräsmatta för vår villa. Fakturabeloppet för jorden är drygt 20 000 kr och fakturan i sin helhet ligger på 47 000kr (borttransport av gammal jord).

I efterhand när jorden finplanerades inför sådd upptäckte vi att den innehåller en massa vassa glasskärvor och för nu en dialog med säljaren/åkeriet hur detta skall lösas.

Vår huvudfråga är hur långt säljarens ansvar sträcker sig för att för oss kostnadsfritt avhjälpa felet samt om vi bör kunna hålla in hela fakturan tills så skett?

Vi undrar också om det är vårt ansvar att bevisa om säljarens nedan 2 förslag borde vara acceptabla eller om det åligger säljaren när de inte helt vill avhjälpa felet?

Säljaren vill avhjälpa felet genom att bara avlägsna synligt glas på markytan och hävdar att gräsets rötter sedan hindrar i att övrigt glas i jorden tränger upp till ytan. Alternativt kan säljaren tänka sig lägga ett nytt lager med ca 10 cm jord ovanpå den nyanlagda gräsmattan.

Vi är mycket tveksamma till båda alternativen då vi befarar att glaset, precis som sten, med tiden tar sig upp till ytan och där kan ge skärskador när man tex går barfota på gräset. Att lägga på mer jord är inte önskvärt pga av att det skulle ta 10 cm av vår hussockel som bara är 15-20 cm hög, samt kan ge problem med korrekt avrinning av vatten mot bla tomtgränsen.

För att helt avhjälpa felet krävs borttagande av den felaktiga jorden med glas i genom hyvla bort den med grävmaskin samt köra dit ny och finplanera den så vi själva kan strö ut gräsfrön på den. Detta är en betydande insats som vida överstiger kostnaden för själva jorden och mycket troligt även kraftigt överstiger totalkostnaden för befintliga fakturan.

Vill också förtydliga att vi ursprungligen fått jorden avtippad av åkeriet och sedan själva planerat ut den med hjälp av bla grävmaskin och mycket egen arbetstid. Vi upptäckte inte problemet direkt vid leverans utan först när den prydligt var förberedd för sådd. Det är kostnaden för att göra om hela detta arbete som är betydande, uppskattningsvis ca 50% av totalkostnaden. Stämmer detta skulle vår totalkostnad när vi anlitar ngn till detta kunna bli ca 80- 100 000 kr inkl. materialet.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Eftersom ni har köpt jorden av åkeriet för privat bruk så gäller konsumentköplagen (KKL) för köpet, så länge inget annat har avtalats särskilt mellan er och åkeriet. Lagens 16 § anger under vilka omständigheter det anses föreligga ett ”fel i varan”. Bland annat ska en vara anses vara felaktig om den ”avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.” Så är fallet när varans egenskaper och användbarhet på ett påtagligt sätt avviker från vad konsumenten har skäl att räkna med vid köpet. När man, som i ert fall, i egenskap av konsumenter köper ett stort parti jord är det min uppfattning att man inte ska behöva räkna med att den är full av glasskärvor. Detta gäller inte minst om skärvorna med tiden riskerar att ”vandra uppåt” och orsaka personskada på någon som går barfota på gräsmattan. Det borde alltså inte råda några större tvivel om att det föreligger ett ”fel i varan” i lagens mening i detta fallet.

När felet har konstaterats måste detta reklameras för att ni ska få åberopa det. Eftersom ni redan för diskussioner med säljaren om avhjälpande antar jag att ni har gjort en reklamation. Ifall ni inte har gjort detta skriftligt rekommenderar jag er att skicka en daterad reklamation till åkeriet snarast möjligt, där ni meddelar att ni reklamerar köpet och varför. På så vis slipper ni riskera att de slingrar sig från ansvar genom att åberopa att ni inte har reklamerat felet i tid.

Nästa steg är rör era möjligheter att få felet avhjäpt. Som köpare har ni rätt att kräva att åkeriet avhjälper felet, om detta kan ske utan oskälig kostnad för dem (26 § KKL).

Av skäl 10 i det s.k. konsumentköpsdirektivet framgår att konsumenten skall anses ha rätt att få varan ”återställd till avtalsenlighet”. Med detta avses att varan efter avhjälpandet skall vara i sådant skick att den hade bedömts vara avtalsenlig om det hade varit den varan som ursprungligen levererats. Avhjälpandet ska i sin helhet ske utan kostnad för er. (26 § st. 3 KKL). Här kan ni hävda att åkeriets erbjudanden inte motsvarar ett godtagbart ”avhjälpande” i lagen mening. Om det t.ex. är så att glas med tiden ”vandrar uppåt” och då riskerar orsaka skada, kan felet inte vara anses avhjälpt enbart genom att ett nytt lager läggs på det befintliga. (Glaset ligger ju fortfarande kvar!) Samma linje borde även gå att driva avseende deras erbjudande att ”plocka bort synligt glas”. Inget av åkeriets erbjudanden medför alltså att felet avhjälps, eftersom att inget av dem innebär att allt glas avlägsnas.

Som framgått ovan kan åkeriet dock undkomma en skyldighet att avhjälpa felet om detta skulle medföra ”oskäliga kostnader” för dem. Vad som är oskälig kostnad bedöms utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Vid bedömningen ska dock särskild hänsyn tas till:

- vilken betydelse felet har, och

- vilket värde varan skulle ha haft om den varit felfri.

Här gäller det för er att argumentera för att felet är av väsentlig betydelse för er, eftersom glaset kan orsaka personskada på sikt, samt att ett ytterligare lager jord medför problem med avrinning. Om åkeriet ändå inte går med på detta kan ni som konsumenter vända er till Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se) för att få saken prövad. Det är ett snabbt och kostnadsfritt alternativ till en domstolsprövning.

Under tiden har ni rätt att hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att ge er säkerhet för ert krav på grund av att varan är felaktig (25 § KKL). Ni får alltså hålla inne med så mycket pengar som det kan antas kosta att avhjälpa felet. Om säljaren inte går med på att avhjälpa felet fullt ut kan ni alltså åtminstone vägra att betala. För att kunna driva in sina pengar måste åkeriet i så fall stämma er inför domstol. Där blir det sedan upp till domstolen att avgöra i vilken omfattning ni har haft rätt att hålla inne betalningen. Min rekommendation är dock sammanfattningsvis att ni i första ledet håller inne med hela fakturabeloppet till dess att ARN har prövat målet.

Om det är något i mitt svar som ni inte förstår och därför skulle vilja ha förtydligat är ni välkomna att höra av er direkt till mig via e-post till filip.redin@gmail.com.

Lycka till!

Vänligen,

Filip RedinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”