FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen30/10/2020

Konsumentens rätt vid fel i vara

Hej! Köpte en dator på avbetalning för ungefär 14 månader sedan, efter ca 11 månader så slutade batteriet ladda helt plötsligt. Precis innan jag skulle gå tillbaka med datorn till butiken så började datorn ladda igen efter en formatering. Nu ca 2mån efter så har batteriet slutat fungera igen. Har jag nån rätt att få hjälp av butiken med problemet fast ett års garantin på kvittot gick ut för 2 månader sedan. Ska inte en dator för ca 20 000 fungera längre än ett år?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du köpt din dator av ett företag (näringsidkare) och du är konsument så blir konsumentköplagen tillämplig på din situation (1 §, här, nedan förkortad KköpL). Garantier som näringsidkare lämnar i samband med köpet behandlas i 21 § KköpL

"Har säljaren eller någon annan för hans räkning genom en garanti eller liknande utfästelse åtagit sig att under en viss tid svara för varan eller en del därav eller för en egenskap hos varan, skall fel anses föreligga, om varan under den angivna tiden försämras i det avseende som utfästelsen omfattar.

Första stycket gäller inte, om det görs sannolikt att försämringen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på köparens sida."

Vad paragrafen tar sikte på är dock vad som ska anses vara ett fel som en garanti täcker. Regleringen begränsar sig dock endast till den tid för vilken garantin är avtalad. Sedan garantin gått ut finns det inte längre någon skyldighet för säljaren att svara för fel som faller inom ramen för garantin.

I ditt fall verkar det alltså som att du inte skyddas av garantin. Frågan blir då ifall du kan hävda din rätt på något annat sätt?

Fel i vara:

Om en vara går sönder efter det att du köpt den så har du i vissa lägen rätt att kräva att säljaren kompenserar dig för den ekonomiska förlust detta innebär. Detta kan ske genom avhjälpande (säljaren fixar varan), omleverans, prisavdrag eller hävning. För att säljaren ska ha ett sådant ansvar krävs att det är fel i vara på ett köprättsligt relevant sätt (i vart fall relevant i mån av köparens rätt till kompensation). Den allmänna regleringen om fel i vara är att så är fallet om varan i något avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st. 3 p. KköpL, t.ex. när batteriet i en ny dator inte fungerar). Knäckfrågan gällande fel i vara är när felet uppkommit. I konsumentköplagen talas om vem som bär risken för varan. Den som bär risken för varan svarar ekonomiskt för denna (8 § KköpL). Om köparen bär risken för varan är han alltså skyldig att betala varan även om den förstörts, kommit, bort, försämrats, eller minskat genom en händelse (som inte beror på säljaren). Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats (8 § 2 st. KköpL). Vidare stadgas i 20 § KköpL att frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som finns vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare. Varan är avlämnad när köparen fått varan i sin besittning ( 6 § KköpL). En förutsättning för att få hävda ett fel som säljaren ska stå för är att köparen reklamerat i skälig tid efter det att hen märkt eller borde ha märkt felet (23 §). En reklamation inom två månader efter det att köparen märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid.

Vad innebär då alla dessa regler konkret? För dig innebär det följande:

- Säljaren har inte längre ett garantiansvar (såvitt jag kan tyda ur dina uppgifter)

- Du kan ha rätt till kompensation från säljaren på grund av fel i vara
- För att du ska ha denna rätt så måste felet ha funnits när varan avlämnades till dig
- Varan avlämnades när du tog emot den
- För att du ska kunna hävda fel i vara måste du kontakta säljaren om detta fel inom skälig tid (inom 2 månader är alltid skäligt, men även längre tid än så kan godtas)

Slutligen vill jag poängtera att du alltså måste kunna bevisa att felet funnits vid tillfället då du tog emot datorn. Detta kan såklart vara väldigt svårt när det kommer till ett sådant fel som i ditt fall. Jag förstår att detta kan vara frustrerande. Konsumentköplagen uppställer en presumtion för att fel som uppkommer inom 6 månader från avlämnandet är ursprungliga, och då är det istället säljaren som ska visa att så inte är fallet. När det gått så förhållandevis lång tid sen köpet så minskar konsumentens rätt.

Hoppas detta besvarade din fråga,

MVH

Fredrik HolmströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?