Konkursförvaltning

2017-03-08 i Konkurs
FRÅGA
Vad är rättsverkan av att en person försätts i konkurs? Övertar konkursboet äganderätten till gäldenärens egendom? Eller förlorar personen äganderätten till egendomen eller rådigheten över egendomen? Blir panträtten i egendomen ogiltig?
SVAR

Vid en personlig konkurs förlorar gäldenären sin rådighet över sina tillgångar och får inte heller åta sig förbindelser som kan göras gällande i konkursen (3:1 konkurslagen). Det är istället en konkursförvaltare som sköter detta. Gäldenären behåller alltså äganderätten till sakerna men har inte längre rådighet över dem. En person i personlig konkurs får inte heller agera företrädare för juridiska personer, t.ex. styrelseledamot för aktiebolag eller liknande.

Blir en gäldenär begärd i personlig konkurs av en borgenär avskrivs inte skulderna utan detta är endast ett sätt för hur konkursförfarandet kan inledas. Till konkursboet räknas all egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelandes eller tillfaller hen under konkursen och är sådan att den kan utmätas. Även egendom som kan återvinnas tillfaller konkursboet (3:3).

Finns det panträtt i egendomen kan denna utmätas till den rätta borgenären trots konkursen (3:7). Gäldenärens tillgångar fördelas härefter solidariskt mellan borgenärerna.

Vänligen,

Alexandra Teorell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (249)
2021-01-14 Vad händer om byggföretaget går i konkurs innan arbetet är färdigt?
2020-12-27 Egendom som får utmätas och som tillhör konkursboet
2020-12-23 Gåva innan konkurs
2020-12-08 Personlig konkurs

Alla besvarade frågor (88476)