Konkursboets inträde i konkursgäldenärens avtal

2016-06-07 i Konkurs
FRÅGA
HejKan en konkursförvaltare välja vilka avtal som ska fortsätta gälla i konkursboet och kan denne även ändra i själva avtalet? Vad händer med avtalet om någon utomstående köper konkursboet? Ärver den då alla avtal?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga berör ett ganska komplext rättsområde där det inte alltid finns några säkra svar. I det följande ska jag dock försöka att förklara de övergripande principerna och reglerna.

Kan konkursboet välja vilka avtal som gäller mot konkursboet?

Som jag förstår det är frågar du först om konkursförvaltaren kan välja vilka avtal som gäller mot konkursboet. Den huvudregel som går att ställa upp är att avtal som den som gick i konkurs (den s.k. konkursgäldenären) ingick före konkursen inte gäller mot konkursboet. Det innebär att konkursgäldenärens motparter i de avtalen inte har någon bättre ställning än andra som har rättsliga krav mot konkursgäldenären. Avtalen finns i en mening fortfarande kvar, men de gäller inte mot konkursboet utan bara mot konkursgäldenären.

En kategori avtal som ovillkorligt gäller mot konkursboet är dock de avtal där motparten har ”sakrättsligt skydd”. Det ansluter till det sakrättsliga regelsystemet, vilket i grova drag behandlar när du t.ex. kan ta ut en olevererad men betald vara från konkursboet. Om du som beställare har sakrättsligt skydd är konkursboet skyldigt att lämna ut varan till dig. Konkursförvaltaren kan i sådana fall alltså inte välja om ditt avtal ska gälla mot konkursboet eller ej.

För de avtal där motparten inte har sakrättsligt skydd kan konkursförvaltaren och motparten på frivillig väg komma överens om att genomföra avtalet. Förutom det finns det dock inget generellt svar på frågan om konkursförvaltaren kan välja att låta ett avtal gälla mot konkursboet eller ej.

För t.ex. köpeavtal regleras frågan av 63 § köplagen (1990:931). I 63 § första stycket första meningen köplagen (1990:931) framgår att konkursboet kan tvinga motparten att fullfölja avtalet. För en lokalhyresgästs konkurs regleras möjligheten för konkursboet att tvinga motparten att fullfölja avtalet av 12 kap. 31 § tredje och fjärde styckena jordabalken (1970:994). Frågans karaktär är dock annorlunda när en lokalhyresgäst går i konkurs, och regleringen kretsar där främst kring hur hyresvärden blir av med konkursboet.

Möjligheter för konkursboet att ändra i avtalet

Jag ska nu svara på om ett konkursbo kan ändra villkoren i avtalen som konkursförvaltaren väljer att fortsätta med. Det är fritt fram för konkursboet att försämra villkoren för sig själv, eftersom den enda som drabbas är konkursboet. Om konkursboet däremot vill försämra villkoren för motparten måste dock motparten ha gått med på det.

Vad som händer med avtalen om en utomstående köper konkursboet

Jag ska här besvara den tredje delen av din fråga, dvs vad som händer med avtalen om någon köper konkursboet. Som jag förstår det rör din fråga vad som gäller när någon köper konkursboets egendom, för det går egentligen inte att köpa ett konkursbo på det sätt som du antyder i din fråga.

Inte heller här finns en enkel regel som ger ett svar för alla fall. Det som går att säga allmänt är att konkursgäldenärens avtal som huvudregel inte byter parter i och med att konkursboet säljer sin egendom. I vissa fall kan dock motpartens rättigheter som kommer ur konkursgäldenärens avtal belasta den sålda egendomen, vilket hör samman med frågan om rättigheterna har sakrättsligt skydd. Vilka regler som gäller där är dock inte helt klarlagt.

Sammanfattning

Huvudregeln är att konkursgäldenärens avtal inte gäller mot konkursboet. I vissa fall kan dock konkursboet självmant ”överta” avtalet från konkursgäldenären. Konkursboet måste ha motpartens samtycke om det vill försämra avtalsvillkoren för motparten. När konkursboet säljer egendom följer konkursgäldenärens avtal som huvudregel inte med. I vissa fall kan dock rättigheter som kommer ur konkursgäldenärens avtal följa med.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med hur en konkursgäldenärs avtal beter sig i en konkurs är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (263)
2021-06-06 Vem ska betala konkursförvaltarens arvode?
2021-05-31 Skydd mot säljarens borgenärer vid konkurs (avbetalningsköp)
2021-05-24 Vad händer om säljaren går i konkurs innan leverans av varan skett?
2021-04-30 Hur kan jag få tillbaka pengar från ett företag som har gått i konkurs?

Alla besvarade frågor (93333)