Konkurrensklausul - oskälig?

Hej, Jag jobbar som fältsäljare hos ett företag som jobbar med mötesbokning per idag. I mitt kontrakt står det att jag inte får starta konkurrerande verksamhet inom 12 månader efter uppsägelse, då utgår ett genomsnittsbelopp på 3 månadslöner enligt klausulen. Så min fråga är om detta "stämmer" eller finns det möjlighet att komma ur detta?

Vore tacksam för svar!

Mvh/

Alexander

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Utgångspunkten i svensk rätt är avtalsfrihet och avtalsbundenhet. För att förhindra alltför oskäliga avtal och avtalsvillkor finns tvingande bestämmelser, bl.a. 36 § och 38 § avtalslagen (här). 

Utgångspunkten är att konkurrensklausuler är giltiga men att dessa kan jämkas eller sättas åt sidan med 38 § AvtL. Gränserna för vad som ska anses utgöra en skälig konkurrensklausul i anställningsavtal har påverkas av ett kollektivavtal som slöts mellan å ena sidan SAF (numera Svenskt Näringsliv) och på den andra sidan SIF, (numera Sveriges Ingenjörer). För att bedöma skäligheten av klausulen i ditt avtal kan ledning hämtas från arbetsdomstolens praxis. Arbetsdomstolen har i hög grad beaktat de principer som återfinns i ovannämnda överenskommelse. Tanken har varit att konkurrensklausuler som faller utanför det sakliga användningsområdet för överenskommelsen, eller i övrigt inte uppfyller de villkor eller syften som följer av denna, är att betrakta som oskäliga enligt 36 och 38 §§ AvtL.

Vad gäller frågan om hur långt klausulerna får sträcka sig finns det inget generellt svar, utan en bedömning får göras i det enskilda fallet. Av arbetsdomstolens praxis framgår att en helhetsbedömning skall göras där man tittar på faktorer som konkurrensklausulens bindningstid, eventuellt vederlag, skyddsområdet (företagsspecifikt kunnande eller know-how) samt arbetstagares vidare försörjningsmöjligheter. Även position i företaget spelar roll. Domstolen är mer benägen att godta en konkurrensklausul hos en person som hade en hög position i företaget. 

Vänligen, 

Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anställningsavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000