Konkurrensklausul och konkurrerande verksamhet

2015-01-30 i Anställningsavtal
FRÅGA
Hej,I mitt anställningsavtal står följande "Vid eventuell avslutning av anställning gäller förbud att arbeta med konkurrerande verksamhet inom 2 år". Det finns inga förklaringar till vad konkurrerande verksamhet innebär eller uppgifter om ersättningar under karantänen. Jag arbetar idag som försäljningschef i en icke producerande verksamhet, utan vi fungerar som ett försäljningsbolag. Jag har nu blivit erbjuden en position som produktchef på ett annat bolag. Jag kommer alltså inte längre att arbeta med försäljning. Marknaderna som dessa två bolag vänder sig mot är olika. Produkterna som bolagen erbjuder är också olika. Dock finns det ett litet segment där det kan finnas gemensamma kunder, men produkterna som de båda bolagen erbjuder ser fortsatt olika ut. Är detta då konkurrerande verksamhet? Är det skäligt för min nuvarande arbetsgivare att hävda denna konkurrensklausul? På nuvarande arbetsplats finns inget kollektivavtal. Vad kan hända om min nuvarande arbetsgivare hävdar att det är konkurrerande verksamhet?Tack för klargörande av detta!
SVAR

Hej,
Va trevligt att du vänder dig till oss här på Lawline och tack för din fråga!Under din anställning lyder du under så kallad lojalitetsplikt. Vilket innebär att du inte får göra något för att skada din arbetsgivare, exempelvis starta en egen konkurrerande verksamhet. När du slutar ditt artbete, slutar lojalitetsplikten. Det är då konkurrensklausuler i anställningsavtalet kan bli aktuella. Dock ska alltid komas ihåg att konkurrensklausulen inte gäller om den anställde sägs upp på grund av arbetsbrist.Idag är konkurrensbegränsande avtalsvillkor, så kallade konkurrensklausuler vanliga på arbetsmarknaden, inom en stor variation av branscher. Är avtalet i sin helhet utformat i enlighet med reglerna vi har i Avtalslagen (AvtL.) så kan man utgångspunkt säga att klausulen är giltig.Detta hänger ihop med behovet av skydd för en arbetsgivare mot att en arbetstagare illojalt utnyttjar kunskap, information och de kundkontakter som arbetsgivaren till förskaffat sig genom anställningen. Man kan även säga att det är ett visst skydd för arbetsgivarens företagetshemligheter, se Lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Klausulen kan vara mer eller mindre generell, men är i stora drag ett villkor som förbjuder en arbetstagare att efter avslutad anställning bedriva eller anställas i en konkurrerande verksamhet.Dock måste klausulen vara skälig i relation till 38 § AvtL. och kan annars jämkas i sin helhet. Exempelvis om klausulen är för långtgående gällande tid eller allt för generell. Vid en eventuell tvist görs bedömningen genom en avvägning mellan arbetstagarens intresse fritt kunna disponera över sin arbetskraft och arbetsgivares intresse av att företaget inte skadas av att arbetstagaren tar med specifikt "know-how", som kan utnyttjas på ett sätt som kan skada företaget.Behovet av fri rörlighet på arbetsmarknaden är stor och det framgår i Arbetsdomstolens dom AD 2009 nr 63, där kraven för användandet av konkurrensklausuler tas upp. De lyfter där fram att konkurrensklausuler få förekomma bara hos sådana arbetsgivare som är beroende av självständig produkt- eller metodutveckling och som genom utvecklingsarbete av det slaget skaffar sig eller därmed jämförbart företagsspecifikt kunnande, vars avslöjande för konkurrenter skulle kunna medföra påtagligt men. De menar vidare att konkurrensklausuler endast bör komma ifråga för arbetstagare, som under anställningen får kännedom om tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart kunnande.Således borde inte den verksamhet som du arbetar inom och eventuellt ska arbeta inom utgöra någon konkurrerande verksamhet eller kunna ha giltiga konkurrensklausuler. Dock eftersom jag inte har specifik information i ärendet kan jag inte ge ett definitivt svar.Gällande ersättningen finns det inga specifika krav på att arbetsgivaren ska betala ut lön till dig under tiden du är bunden av konkurrensklausulen, för dess giltighet. Sedvänja och viss praxis visar dock att (beroende på hur anställningen har upphört och dess dignitet) att viss ersättning borde utgå till arbetstagaren under tiden denne är bunden av konkurrensklausulen.Omständigheten att klausulen i ditt specifika avtal är relativt långtgående i tid, att du inte erhåller någon ersättning under perioden du är bunden av den och att den är väldigt generell, talar för att den inte ska tillämpas. Dock vet jag inte de olika specifika branscherna, exakta villkoren mm. Vill du ha ytterligare information hänvisar jag dig att kontakta en jurist som kan gå igenom det exakta avtalet och övriga förutsättningar, då konsekvenser av ett avtalsbrott mot en giltig konkurrensklausul skulle kunna bli ekonomiskt kostsamma.Med vänliga hälsningar,

Sandra Nordin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsavtal (97)
2020-06-29 Hur söker jag nytt jobb efter en konkurrensklausul?
2020-05-31 Löfte om jobb, bindande?
2020-04-30 Jobba som vikarie?
2019-11-21 Uppsägningstid vid tillsvidareanställning

Alla besvarade frågor (81726)