Konkurrensklausul enligt aktieägaravtal

2017-11-28 i Övrigt
FRÅGA
Mitt aktiebolag äger 4% av aktierna i ett bolag där jag personligen är anställd i ett av detta bolags dotterbolag i chefsbefattning (ej VD).aktieägaravtalet mellan oss fyra delägare har en konkurrent klausul som förhindrar mig att efter avslutad anställning ej bedriva konkurrerande verksamhet under 2år från anställningens upphörande.Ingen ersättning utgår för begränsningen och den är vid.Vi har en tydlig majoritetsägare med över 70% av aktierna.När jag fick möjligheten att köpa in mig i bolaget så skedde detta till bolagets substansvärde varvid min lön inte kan ses som helt marknadsmässig.Nu skulle jag vilja avsluta min anställning efter kort tid (mindre än ett år) i dotterbolaget. aktieägaravtalet stipulerar att mina aktier skall hembjudas till substansvärdet vid uppsägning vilket är ok för mig (investeringen tillbaka) vad jag inte känner mig tillfreds med är om konkurrent klausulen i aktieägaravtalet gäller för mig personligen då aktieägaravtalet ingåtts med mitt aktiebolag som avtalspart, jag är även här är ok med att mitt bolag sitter under konkurentklausulen, jag önskar bara fritt kunna söka eget arbete och inte vara begränsad för något som privat person.Bolagets majoritetsägare gör gällande att jag personligen kommer att få stå tillsvars för det vite om 2.000.000kr om jag skulle ta anställning eller ingå som privat ägare i konkurrerande verksamhet. Vad skulle lawline rekommendera i min situation? (Dialog har inte lett oss till samförstånd).
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Skäligheten av en konkurrensklausul, som intagits i aktieägaravtal, har ingen fast praxis till hur det ska lösas. Kan ni inte komma överens så har majoritetsägaren, i form av bolaget, att hänskjuta målet till tingsrätten om denne vill att du betalar vite. Där kan det mycket väl bli så att vitet jämkas på grund av att beloppet inte är skäligt.

Att det är ditt bolag som har ådragit sig förpliktelsen tycks inte vara av relevans. Bedömningarna är i huvudsak lika för om du hade varit anställd eller som för hur det förhåller sig nu.

Vid bedömningen av om klausulen är skälig eller inte vilar man sig mot grundsatsen i 38 § avtalslagen. Då skäligheten av en klausul i ett aktieägaravtal ska bedömas bör behovet av konkurrensbegränsningen vägas mot aktieägarens intresse av frihet.

I ditt fall föreligger ett genuint skyddsbehov för majoritetsägaren. Detta då du inte enbart ägt aktier, utan även innehaft positionen som chef. Dock är det viktigt att poängtera som du säger, att du inte har haft en högre befattning. Ju större mängder skyddsvärd information som du kan anses ha samlat på dig, desto mer inskränkande får en konkurrensklausul vara utan att den jämkas. Här är det viktigt att fundera på din ställning i företaget och din bransch. Hur avgörande har du varit för företaget och hur stor nytta skulle en konkurrerande verksamhet kunna dra av din kunskap som du har förvärvat där är viktigt att fundera på.

Av betydande vikt är vidare att avtalet slutits mellan någorlunda jämbördiga parter. Domstolar är överlag mindre benägna att jämka villkor i vad som kategoriseras som kommersiella jämställda förhållanden. Detta talar till din nackdel.

Däremot så talar mot en långtgående konkurrensbegränsning det faktum att du inte erhållit någon som helst ersättning för det besvär klausulen innebär och att du vid ditt utträde tvingats sälja ditt aktieinnehav samt att ditt engagemang i verksamheten varit förhållandevis kortvarigt.

Sammanfattningsvis ska sägas att under två års tid, utan att få kompensation och vara förhindrad från att bedriva konkurrerande verksamhet hade, om det rört sig om ett vanligt anställningsförhållande och klausulen intagits i ett sådant avtal, denna ansetts vara oskälig.

Viktigt att fundera över nu är de processrisker du står för och hur domaren kan komma att tänka om det skulle gå till det. Jag tänker som så att om du endast kunnat tillgodogöra dig uppgifter, på ditt nuvarande arbete, som förlorar sitt värde efter någon enstaka månad bör du inte känna dig bunden till att avstå från att arbeta i en konkurrerande verksamhet under två års tid, medan det omvända gäller om den kunskap du förvärvat under arbetet har ett mer bestående värde. Denna typ av diskussion fortsätter vi per telefon.

Mejla mig på jesper.lublin@lawline.se för att boka tid för din telefonkonsultation.

Med vänlig hälsning,

Jesper Lublin

Jesper Lublin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1974)
2021-11-29 Kan en väktare ha på sig sin skyddsväst utanpå uniformen?
2021-11-29 Är det tillåtet att endast anställda ena könet?
2021-11-25 Vad kan man göra om man blivit misshandlad på sin arbetsplats?
2021-11-25 Vad innebär ett konkurrensbegränsande villkor i anställningsbeviset?

Alla besvarade frågor (97417)