Konkurrensklausul - behöver arbetsgivaren vända sig till domstol för att få ut skadestånd?

2019-12-06 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Jag har konkurrensklausul i mitt anställningsavtal. Jag får inte ta anställning i konkurrerande företag i ett år efter egen uppsägning. I kontraktet saknas dock vite, alltså ingen konsekvens om jag bryter kontraktet. Det innehåller inte heller något om att arbetsgivaren kompenserar mig under min karantän. Behöver arbetsgivaren skapa en rättsprocess mot mig för att ev få it ett skadestånd?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om arbetsgivaren behöver gå till domstol för att få skadestånd om du begår kontraktbrott genom att ta anställning i ett konkurrerande företag. I mitt svar kommer jag först att gå igenom varför arbetsgivaren kan kräva skadestånd för att sedan gå vidare till att berätta vart arbetsgivare ska vända sig för att kräva ut skadestånd. Slutligen ska jag redogöra för om arbetsgivaren får begränsa dig på detta viset.

Kontraktsbrott?
Har du vid anställnings ingående eller vid en senare tidpunkt skrivit på ett avtal där det finns en konkurrensklausul med lydelsen att du inte får ta anställning i konkurrerande verksamhet så är du bunden av det. Vilket innebär att om du tar anställning i en konkurrerande verksamhet efter anställningens upphörande gör du dig skyldig till kontraktsbrott och kan komma att tvingas betala skadestånd till din förra arbetsgivare.

Domstol?
Vill din tidigare arbetsgivare kräva skadestånd från dig på grund av kontraktsbrott så behöver företaget vända sig till domstol. Det hade inte behövts om det fanns ett bestämt vite i klausulen, men eftersom att det inte finns så är det domstol som gäller.

Får man ha denna typ av klausuler i ett avtal?
Konkurrensklausuler är tillåtna inom svensk rätt. En konkurrensklausul ska dock inte tillämpas i den mån som klausulen sträcker sig längre än vad som anses skäligt (38 § avtalslagen). Klausulen får alltså inte vara alltför långtgående och är den det kan klausulen jämkas.

Jag kommer inte kunna ge dig ett svar på om klausulen i ditt fall skulle kunna jämkas då jag inte har tillräckligt med information. Jag ska ändå berätta hur man generellt gör bedömningen.

För att avgöra om klausulen är skälig görs en intresseavvägning. Normalt görs avvägningen mellan ditt intresse av att fritt kunna disponera över din arbetskraft, efter din anställnings upphörande och din tidigare arbetsgivares intresse av att du inte från din tidigare arbetsplats tar med dig "know-how", som du kan utnyttja på ett sätt som kan skada din tidigare arbetsgivare. Därför tas det hänsyn till vilken position du hade på din tidigare arbetsplats och hur mycket skyddsvärd "know-how" (yrkeshemligheter, kundregister mm.) du i den positionen hade tillgång till. Klausulen kan anses vara skälig om den kan motiveras av ett starkt skyddsvärt intresse från arbetsgivarens sida
Det går att sammanfatta rättsläget som att ju högre uppsatt du var på din tidigare arbetsplats, ju högre lön du hade och framförallt ju mer skyddsvärd "know-how" du hade tillgång till, desto skäligare kan klausulen anses vara.

I frågan skriver du att du inte får ta anställning i en konkurrerande verksamhet på 1 år. I normalfallet är man bunden upp till 2 år efter anställningens upphörande. Tidsperioden är i sig inte anledning att anse klausulen som oskälig.

Du skriver även att du inte får någon ersättning. Det finns inget uttryckligt krav på att arbetsgivaren ska betala ut lön eller ersättning till dig under tiden du är bunden av konkurrensklausulen för att den ska vara giltig. Det finns dock rättsfall (se exempelvis AD 2009 nr 63) där arbetstagare inte fått någon ersättning under tiden de var bundna av konkurrensklausuler vilket bidrog till att klausulerna ansågs vara oskäliga. Den omständighet att du inte får någon kompensation kan alltså leda till att jämkning av klausulen.

Avslutande råd
Eftersom att jag inte utifrån informationen i frågan kan göra en bedömning av klausulens skälighet och eftersom ett avtalsbrott kan leda till stora ekonomiska konsekvenser, rekommenderar jag dig vid fortsatta tveksamheter att uppsöka en jurist för vidare rådgivning

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1750)
2020-07-31 Vad kan man göra om en kollega inte jobbar, och chefen inte gör något åt saken?
2020-07-28 Hur får jag min lön när jag inte skrev ett avtal?
2020-07-20 Fråga om dygnsvila
2020-07-08 Har fått kravbrev från arbetsgivare - vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (82636)