Konkurrens, skadestånd

FRÅGA
Hej. Jag är delägare i ett aktiebolag där en annan person delägare. Ägarförhållandet är 50/50. Jag är styrelseordförande och vill inte längre driva bolaget vidare med min kompanjon, utan jag vill helt enkelt säga upp mig. Jag kan också tillägga att jag inte har något förtroende för min kollega längre, utan väljer att sälja min del till min partner. Vi har ett samarbetsavtal med ett företag som vill anlita min tjänst i bolaget för jag är den enda som har denna kompetens, men nu vid årsskiftet går detta avtal ut och det bolaget kanske inte får fortsatt förtroende av kommunen fortsättningsvis vilket resulterar i att vi tappar den kunden ( Naturligt ). I samband med detta så väljer jag att sluta och påbörja en anställning i ett annat konsultbolag, om då detta bolag då får förtroendet att jobba vidare med kommunen istället pga att jag finns i ett nytt bolag kan då min kollega yrka på skadestånd eller liknande när ändå avtalet gått ut på ett naturligt sätt? Detta var en lång fråga, hoppas ni förstår frågan
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår din fråga rätt undrar du alltså om aktiebolaget i vilket du säljer dina andelar, alternativt den andre delägaren i det aktiebolaget har rätt till skadeståndsersättning för att du, efter att du sålt dina andelar och lämnat din position i styrelsen, i din nya position i ett annat bolag ingår att samarbets- eller uppdragsavtal med kommunen (?), d.v.s. samma kund/samarbetspartner som var motpart i det samarbetsavtal som det tidigare bolaget ingått som upphör att gälla vid årsskiftet.

Under förutsättning att jag har förstått frågan rätt är svaret att den andre delägaren inte har rätt till skadestånd, om inget annat har avtalats. Om ni däremot ingått aktieägaravtal i vilket ni intagit en s.k. konkurrensbegräsningsklausul, eller en sådan klausul finns i ditt anställnings- eller uppdragsavtal med bolaget, kan du bli skadeståndsskyldig. Vid dylika skadeståndsanspråk kan det vara svårt att fastställa skadan, konkurrensbegränsningsklausuler brukar därför vara förenade med vitesklausuler. Om konkurrensklausul finns bör du alltså även se om vitesklausul finns eller ej.

Sammanfattningsvis, om en konkurrensbegräsningsklausul finns och den är förenad med en vitesklausul kommer du, beroende på innehållet i bestämmelserna och omständigheterna, förmodligen att behöva betala ersättning i enlighet med vitesklausulen. Om en konkurrensbegränsningsklausul finns men någon vitesklausul inte finns kan det bli svårt att avgöra huruvida skadeståndsersättning ska utgå och till vilket belopp, eftersom det kan vara svårt att visa skada eller att fastställa skadans storlek. Eftersom du var den enda i bolaget med sådan kompetens som krävs för att utföra uppdragen som avtalats om med kommunen kan det bli svårt att visa att någon skada har orsakats. Om ingen konkurrensbegränsningsklausul finns, varken i eventuellt aktieägaravtal, anställnings- eller uppdragsavtal eller annat avtal, är du enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler inte skadeståndsskyldig.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Fick du svar på din fråga?