FrågaKÖPRÄTTKöplagen26/10/2017

Kompensation för sen leverans av felaktig vara

Köp har skett genom ¨Tradera¨där köparen vann budgivningen den 6 Oktober och omedelbart överför summan för varorna som är tänkt som ett komplett spel genom swish (Säljaren kan ibland ange Swish separatm dvs inte genom Traderabetalning)

Den 11 oktober har köparen inte fått varorna levererat och kontaktar säljaren som förklarar att ¨paketet hade fastnat på terminalen (DHL)¨ och att köparen kommer få det levererat den 16 oktober. Den 16 okt. när köparen kommer hem med paketet så är det sena "tänkt" födelsedags-presenten nog inte bara försenad utan är även INKOMPLETT.

Har köparen rätt till nån form av kompensation/återbetalning.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag i från att du köpt varan av en privatperson. Regler om köp av lös egendom mellan två privatpersoner finns i köplagen (KöpL). Utgångspunkten är att varans egenskaper ska överensstämma med vad som följer av avtalet (17 § första stycket KöpL) och/eller uppgifter som säljaren har lämnat vid marknadsföring och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § KöpL 1 st KöpL). Om varan avviker från avtalet eller annars vad köparen med fog kunnat räkna med anses varan vara felaktig (17 § tredje stycket KöpL).

Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan övergick på köparen. Säljaren ansvarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även fast de först visar sig senare (21 § 1 st). Huvudregeln är att risken övergår på köparen när varan avlämnas (13 § 1 st). Vid distansköp sker avlämnande när varan överlämnas till den transportör som åtagit sig transporten från avsändningsorten.

Är varan felaktig kan köparen i första hand kräva avhjälpande (34 § första stycket KöpL). Säljaren ska avhjälpa felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet. Om det inte kommer på fråga kan köparen kräva prisavdrag. Är felet av väsentlig betydelse för köparen, och har säljaren insett detta, har han rätt att häva köpet (39 § KöpL). Köparen har även rätt till skadestånd på grund av den skada han lidit till följd av felet (40 §). För att göra påföljder gällande måste köparen reklamera varan inom skälig tid efter att han upptäckt felet (32 § KöpL). Vid dröjsmål gäller i stort sett samma regler; köparen har bl a rätt till att häva köpet (om dröjsmålet är väsentligt) samt skadestånd.

Sammanfattning

I all väsentlighet bör varan anses som felaktig. Det innebär att du som köpare kan kräva att säljaren avhjälper felet, t ex genom att skicka de resterande delarna av spelet till dig. Avhjälpandet får däremot inte resultera i en oskälig kostnad för säljaren. Det kan vara fallet om säljaren helt enkelt tappat bort de delar som fattas och alternativet är att köpa nya. Du har även rätt till ersättning för skador som uppkommit till följd av felet eller dröjsmålet (t ex täckningsköp). Dessutom har du rätt att häva köpet, förutsatt att felet varit av väsentlig betydelse för dig, och att köparen insett detta. Att leveransen också varit sen talar för att kravet på väsentlighet i vart fall är uppfyllt. För att göra dessa påföljder gällande måste du meddela säljaren om detta inom skälig tid efter att du upptäckt felet. I reklamationen bör du nämna vilken påföljd du vill göra gällande.

Simon WikströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”