Kommunikation och god advokatsed

2015-09-01 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej ! Kontaktade en advokat 2007, ärendet gällde en skada som skett på en naprapatklinik.Under tiden 2007-2009 skedde en brevväxling med försäkringsbolaget.Under tiden 2009-2012 hände inget, mina papper hade "försvunnit" i hanteringen hos advokaten.2012 skickar advokaten ett brev till försäkringsbolaget. 2015 får jag en faktura på 20 000 kr.Jag har under tiden aldrig blivit upplyst om kostnader mm
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

En advokat har som yttersta skyldighet att bland annat tillvarata klientens intressen inom ramen för god advokatsed, vilket framgår av Rättegångsbalk (1942:740) 8:4 första stycket och första bestämmelsen i Vägledande regler om god advokatsed. Till god advokatsed räknas att det arvode som en advokat debiterar ska vara skäligt (Vägledande regler om god advokatsed 4.1.1). Vad som är skäligt är svårt att definitivt avgöra och måste bestämmas skönsmässigt från fall till fall utifrån en rad olika faktorer, exempelvis vad som har avtalats, advokatens skicklighet och arbetets resultat. Eftersom skälighetsbedömningen görs skönsmässigt så krävs det normalt en flagrant oskälighet för att advokaten ska anses ha brutit mot denna regel.

Om din advokat inte har kommunicerat med dig angående kostnaderna i samband med att han fick uppdraget så kan han anses ha brustit i sin skyldighet att ange principerna för sin debitering. Till denna skyldighet räknas angivande av vilka grunder som bestämmer arvodet och dess storlek (Vägledande regler om god advokatsed 4.1.4). Eftersom han har tappat bort dina papper i hanteringen av ärendet så går det att argumentera för att han har brustit också i den omsorg och noggrannhet som god advokatsed kräver. Långsamheten i ärendets hantering kan också möjligen anses strida mot kravet på tillbörlig skyndsamhet (Vägledande regler om god advokatsed 2.1.1). För att vara säker på om din advokat har brustit i skyldigheten att ange principerna för sin debitering så kan det dock vara en god idé att läsa igenom det avtal som ni förmodligen skrev under år 2007 i samband med att han då antog uppdraget.

Om advokaten har brustit i sin skyldighet att ange vilka grunder som bestämmer arvodet samt att iaktta omsorg, noggrannhet och tillbörlig skyndsamhet, och därmed sin skyldighet att följa god advokatsed, så kan du skriva till Advokatsamfundet och göra en kostnadsfri disciplinanmälan. Denna anmälan ska vara skriftlig och undertecknad av dig personligen. Om disciplinnämnden finner att advokatens agerande strider mot god advokatsed så kan han få en erinran eller varning eventuellt kombinerad med straffavgift, eller under synnerligen försvårande omständigheter uteslutas (Rättegångsbalk 8:7 andra och tredje styckena). Med andra ord så kan du använda möjligheten att göra en anmälan för att förhandla med din advokat om bättre villkor.

Om du däremot anser att det finns omständigheter som pekar på att advokatens arvode är oskäligt högt så bör du i första hand förhandla om saken med honom. Om du därigenom inte kan komma fram till en lösning så kan du antingen göra en anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd på samma sätt eller ta upp saken i allmän domstol.

Jag hoppas att detta svar i någon mån har klargjort situationen. Om något skulle vara fortsatt oklart så är du välkommen att ta återkomma.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1067)
2020-09-28 Kan man i Sverige straffas för samma brott flera gånger?
2020-09-27 Finns det en tidsgräns inom vilken polisförhör måste hållas?
2020-09-27 Förundersökning fram till rättegång
2020-09-27 När kan polisen genomföra en husrannsakan och beslagta föremål?

Alla besvarade frågor (84470)