Kommer jag efter en längre tids vistelse i USA att bli föremål för dubbelbeskattning vid hemkomsten till Sverige?

Fråga om Skattehemvist

Hej! Jag har varit student i USA och fick efter min examen tillstånd att jobba i USA i 3 år (Jan 2018 - Jan 2021). Jag är fortfarande skriven i Sverige men har betalat inkomstskatt i USA. Under tiden jag har haft en inkomst i USA så har jag inte spenderat mer än totalt max 4-5 veckor i Sverige per år. Min bank har nu hört av sig och vill att jag ska fylla i papper om hemvist och skatt mm. Finns det risk att jag kan krävas på dubbelbeskattning i Sverige?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du står i begrepp att flytta hem till Sverige efter några års vistelse utomlands, i USA, en vistelse som både har bestått i studier och ett längre treårigt förvärvsarbete. Inkomsterna hänförliga till din amerikanska anställning har av förklarliga skäl beskattats i USA, men såvitt jag förstår har dessa aldrig tagits upp för beskattning här. Under den aktuella perioden har du endast besökt Sverige sporadiskt och totalt sett i tid räknat aldrig mer än dryga månaden per varje kalenderår. Mot bakgrund av ovanstående undrar du nu vad som gäller i skattehänseende och huruvida du, genom din hemkomst, skulle kunna bli föremål för en eventuell dubbelbeskattning i Sverige. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor följer enligt nedan.

Inkomstskattelagen (IL).

Lagen om avräkning av utländsk skatt (avräkningslagen, AvrL).

Lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater (nedan benämnt dubbelbeskattningsavtalet eller bara avtalet).

Glädjande är också att du har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.

Några skatterättsliga hållpunkter

Inledningsvis kan det konstateras att den som är 1. bosatt i Sverige, 2. stadigvarande vistas i Sverige eller 3. har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här är obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § 1 st. 1-3 p. IL. Den obegränsade skattskyldigheten innebär att alla inkomster hos den skattskyldige (du), både inhemska och utländska sådana, kommer att beskattas i Sverige, 3 kap. 8 § IL, och den som inte är obegränsat skattskyldig kommer istället att betraktas som begränsat skattskyldig enligt 3 kap. 17 § 1 p. IL.

Distinktionen ovan är således viktig att få fastställd och här måste begreppet väsentlig anknytning utvecklas närmare. Vid den rättsliga bedömningen av om den skattskyldige har väsentlig anknytning till Sverige brukar bland annat existensen av ett svenskt medborgarskap beaktas liksom hur länge den skattskyldige har varit bosatt i Sverige (denna anknytningspunkt tar dock i första hand sikte på utländska medborgare) och om det finns närstående i Sverige, typiskt sett familj. Näringsverksamhet eller annat ekonomiskt engagemang genom innehav av tillgångar (exempelvis delägarrätter, aktier) som, direkt eller indirekt, ger den skattskyldige väsentligt inflytande beaktas också vid avgörandet av om någon väsentlig anknytning till riket föreligger. Eftersom även indirekta innehav inkluderas kan närståendes aktieinnehav i Sverige få betydelse.

Men här ska det noteras att till och med relativt stora innehav i börsnoterade bolag inte behöver omfattas av någon anknytning till Sverige. För att innehavet ska träffas av anknytningsbestämmelsen fordras att det är så stort att det ger ett faktiskt (verkligt) inflytande (se Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) avgörande RÅ 1972 ref. 46 där ett aktieinnehav om 38 % via familjemedlemmar räckte för att en anknytning till Sverige skulle vara för handen). Vidare är innehav av fastigheter i Sverige också något som kan leda till att väsentlig anknytning anses föreligga och med fastighet avses här inte enbart näringsfastigheter, som exempelvis en jordbruksfastighet eller ett hyreshus, utan även villor och bostadsrätter inredda för åretruntboende räknas hit. I HFD 2013 not. 37 var innehavet av ett medelstort hyreshus tillräckligt för att begreppet väsentlig anknytning skulle aktualiseras för den skattskyldige, som i övrigt helt saknade tillgångar i Sverige, varför denne kom att betraktas som obegränsat skattskyldig.

Utan att känna till de närmare omständigheterna misstänker jag att bedömningen kommer att landa i att det föreligger en obegränsad skattskyldighet för din del varför dina amerikanska tjänsteinkomster enligt huvudregeln har varit beskattningsbara även i Sverige. Men från den här regeln finns det undantag. Beroende på den totala längden på din utlandsvistelse kan det inte heller uteslutas att du i nuläget skulle kunna betraktas som begränsat skattskyldig, vilket i så fall inte behöver föranleda några egentliga dubbelbeskattningsbekymmer, se den så kallade femårsregeln i 3 kap. 7 § 2 st. IL i vilken det sägs att under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses denne ha väsentlig anknytning hit, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här.

Notis: HFD styr rättspraxis på skatterättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HFD så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (förvaltningsrätter och kammarrätter) informellt har att följa. HFD hette tidigare Regeringsrätten varför äldre domar kan ha refererat som börjar på "RÅ".

Utifrån ett scenario där du anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige, vilka undantag finns då som kan eliminera den internationella dubbelbeskattningen?

En av undantagsreglerna, den så kallade sexmånadersregeln i 3 kap. 9 § 1 st. IL, är av stor praktisk betydelse för den enskilde och om denna är tillämplig medför bestämmelsen att en svensk som behåller sin bosättning här i riket när denne tar anställning utomlands slipper att betala skatt i Sverige på den utländska arbetsinkomsten. Det förutsätter dock att anställningen och vistelsen utomlands har varat i minst sex månader, därav namnet sexmånadersregeln, och den uteblivna svenska beskattningen åtnjuts i samma utsträckning som inkomsten beskattas i verksamhetslandet. Däremot kan skattesatsen i princip vara hur låg som helst så länge beskattningen är laglig, det vill säga sker i enlighet med värdlandets skattelagstiftning. Med begreppet "i samma utsträckning" menas att ifall någon del av den utländska inkomsten skulle ha lämnats obeskattad i det andra landet kommer denna inte per automatik att förbli skattefri även i Sverige. Kortare avbrott i utlandsvistelsen likt de som du uppger i din ärendebeskrivning utsläcker inte heller undantagsregelns giltighet varför exempelvis ett eller flera semesteruppehåll i Sverige kan godkännas, 3 kap. 10 § IL.

Du uppfyller tidsfristen om sex månader med råge, men om du kan anses ha bibehållit din bosättning i Sverige framstår emellertid som mera osäkert med tanke på den tid som har förflutit sedan du lämnade Sverige. Här utgör vårt kommande telefonsamtal ett mycket välkommet inslag eftersom ytterligare upplysningar ifrån dig är önskvärda i det här sammanhanget. Trots att du kan ha tappat din bosättning i inkomstskattelagens mening kan du fortfarande bedömas ha väsentlig anknytning till Sverige enligt samma lag och därmed har varit obegränsat skattskyldig i Sverige under alla dina utlandsår. Men enligt avräkningslagen får avräkning ske med ett belopp som motsvarar summan av erlagd utländsk skatt och annat belopp som ger rätt till avräkning enligt ett skatteavtal, 2 kap. 8 § 1 st. 2 p. AvrL, och ett sådant skatteavtal, ett internationellt dubbelbeskattningsavtal, är slutet mellan Sverige och USA. I art. 23.2 a uttalas bland annat att "Where a resident of Sweden derives income which may be taxed in the United States in accordance with the provisions of this Convention Sweden shall allow - subject to the provisions of the law of Sweden (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof) - as a deduction from Swedish tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in the United States". Den nyss nämnda artikeln i dubbelbeskattningsavtalet vittnar om att du mot den svenska skatten äger rätt att avräkna motsvarande det som redan har erlagts i amerikansk inkomstskatt.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Hur du har hanterat den här typen av skatterättsliga spörsmål under tidigare år är för mig ovisst. Men det korta svaret på din faktiska fråga och efter den här relativt långa utläggningen lyder således att någon dubbelbeskattning inte torde bli aktuell för din del avseende beskattningsåret 2020. Men notera att du ändå kan komma att behöva betala eventuella överskjutande belopp om den amerikanska skattesatsen skulle vara lägre än den svenska motsvarigheten. Skulle den vara högre i den aktuella delstaten erhålls däremot ingen återbäring i Sverige.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på skatterättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några skatterättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en skatterättslig byrå.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på tisdag den 26/1 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000