FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt01/10/2019

Kommer hemlig dataavläsning omfatta uppgifter som fanns redan innan lagen träder ikraft?

Ifall polisen får laglig möjlighet att avlyssna krypterad trafik genom den nya lagen hemlig dataavläsning, kommer information få inhämtas som kom till innan den lagen trädde i kraft?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Mycket riktigt finns ett lagförslag om att införa ett nytt hemligt tvångsmedel, nämligen "hemlig dataavläsning". Förslaget har utretts av statens offentliga utredningar (se här) och därefter varit ute på remiss.

Eftersom lagstiftningsarbetet ännu inte är färdigt kan jag tyvärr inte svara på om hemlig dataavläsning kommer kunna användas för att hämta in uppgifter som fanns redan innan lagen träder ikraft. Frågan verkar inte ha blivit berörd i den senaste utredningen (se SOU 2018:30), men i regel brukar inte hemliga tvångsmedel ges en retroaktiv effekt.

I detta sammanhang kan en parallell dras till så kallade historiska meddelanden. Möjligheten att genom hemlig avlyssning fånga upp "historiska meddelanden" tillkom år 2003 och i Propositionen angavs att möjligheten att inhämta sådana telemeddelanden inte skulle ges retroaktiv effekt. Med andra ord skulle tillstånd att inhämta uppgifter om innehållet i telemeddelanden för förfluten tid inte få avse tid före ikraftträdandet (se prop. 2002/03:74). Detta framgår av övergångsbestämmelserna i rättegångsbalken.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”