Kommer hemlig dataavläsning omfatta uppgifter som fanns redan innan lagen träder ikraft?

2019-10-01 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Ifall polisen får laglig möjlighet att avlyssna krypterad trafik genom den nya lagen hemlig dataavläsning, kommer information få inhämtas som kom till innan den lagen trädde i kraft?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Mycket riktigt finns ett lagförslag om att införa ett nytt hemligt tvångsmedel, nämligen "hemlig dataavläsning". Förslaget har utretts av statens offentliga utredningar (se här) och därefter varit ute på remiss.

Eftersom lagstiftningsarbetet ännu inte är färdigt kan jag tyvärr inte svara på om hemlig dataavläsning kommer kunna användas för att hämta in uppgifter som fanns redan innan lagen träder ikraft. Frågan verkar inte ha blivit berörd i den senaste utredningen (se SOU 2018:30), men i regel brukar inte hemliga tvångsmedel ges en retroaktiv effekt.

I detta sammanhang kan en parallell dras till så kallade historiska meddelanden. Möjligheten att genom hemlig avlyssning fånga upp "historiska meddelanden" tillkom år 2003 och i Propositionen angavs att möjligheten att inhämta sådana telemeddelanden inte skulle ges retroaktiv effekt. Med andra ord skulle tillstånd att inhämta uppgifter om innehållet i telemeddelanden för förfluten tid inte få avse tid före ikraftträdandet (se prop. 2002/03:74). Detta framgår av övergångsbestämmelserna i rättegångsbalken.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå140 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-10-01 08:40
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (941)
2019-10-21 Kan Lawlines juristbyrå hjälpa mig med min stämningsansökan?
2019-10-18 Vad betyder parts rättsinnehavare?
2019-10-09 Hur lyder rättsfrågan i NJA 2018 s.487?
2019-10-07 Syftet med hemliga tvångsmedel.

Alla besvarade frågor (73866)