Kommer hemlig dataavläsning omfatta uppgifter finns innan lagen träder ikraft?

2019-08-01 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Det ser ut som att lagförslaget hemlig dataavläsning kommer bli lag i september . Kommer polisen få dekryptera redan krypterad text som någon skrev 2 månader innan polisen hade laglig rätt att läsa krypterad text?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Mycket riktigt finns ett lagförslag om att införa ett nytt hemligt tvångsmedel, nämligen "hemlig dataavläsning". Förslaget har utretts av statens offentliga utredningar (se här) och därefter varit ute på remiss.

Enligt regeringskansliet ska proposition om lagförslaget lämnas till riksdagen senast september 2019. Det innebär inte att lagen kommer att träda ikraft i september, utan det är fortfarande oklart om och när lagen kommer att träda ikraft.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om hemlig dataavläsning kommer kunna användas för att hämta in uppgifter som kom till innan lagen träder ikraft. Jag kan tyvärr inte ge ett klart svar på din fråga då lagstiftningsarbetet ännu inte är färdigt. Frågan verkar inte ha blivit berörd i den senaste utredningen, men i regel brukar inte hemliga tvångsmedel ges en retroaktiv effekt. Å andra sidan ifrågasätts i ett tidigare förarbete om det är överhuvudtaget är lämpligt/möjligt att vid hemlig dataavläsning begränsa tillgången till uppgifter som fanns innan lagen trädde ikraft (se SOU 2005:38 s. 404).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (978)
2020-02-19 Efter hur lång tid gallras brottsregister?
2020-02-17 Kan man få tillgång till en dom angående mord från ca. år 1928?
2020-02-12 Är alla avgöranden från högsta instans (främst HD/HFD) interimistiska beslut?
2020-02-07 Vad bör man göra om åklagaren överklagar domen till hovrätt?

Alla besvarade frågor (77187)