Kommer det en lag som förbjuder att domar är offentliga handlingar?

FRÅGA
Kommer lagförslaget om att förbjuda domar som offentliga handlingar gå igenom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Mig veterligen finns det inget lagförslag avseende att domar i framtiden inte ska vara offentliga handlingar. En av offentlighetsprincipens syften är att det ska vara möjligt att kontrollera bland annat hur domstolarna dömer. Däremot har det föreslagits att det ska vara möjligt att hindra publicering av domar genom att man ansöker om ett utgivningsbevis (som t.ex. företag såsom Lexbase och Mr Koll gör).

Den 1 januari 2019 ändrades yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen vari det infördes bestämmelser innebärande en möjlighet att genom i lag meddela föreskrifter om förbud mot offentliggörande av vissa personuppgifter. Bestämmelsen gör det möjligt att i lag förbjuda att det offentliggörs uppgifter om bland annat etniskt ursprung, hudfärg, hälsa, sexualliv, sexuell läggning m.m. om personuppgifterna ingår i en uppgiftssamling som ordnats så det är möjligt att söka efter och sammanställa dem, samt det finns särskilda risker för otillbörliga intrång i den enskildes personliga integritet (jfr 1 kap. 20 § YGL).

I den ursprungliga propositionen föreslogs det även att möjligheten att förbjuda ett offentliggörande av vissa personuppgifter skulle innefatta "att en enskild har begått lagöverträdelser genom brott, förekommer i fällande domar i brottmål eller har varit föremål för straffprocessuella tvångsmedel" (prop. 2017/18:49 s. 11).

I konstitutionsutskottets betänkande om ändrade mediegrundlagar uttalade utskottet att söktjänster som tillhandahåller personuppgifter om lagöverträdelser m.m. utgör ett allvarligt ingrepp i enskildas personliga integritet, men att frågan om grundlagsskyddet ska begränsas bör utredas på nytt (bet. 2017/18:KU16 s. 40). Konstitutionsutskottet föreslog därmed att riksdagen skulle avslå införandet om en begränsning av personuppgifter hänförliga till lagöverträdelser och att riksdagen skulle ställa sig bakom att en utredning bör få i uppdrag att på nytt utreda frågan om att begränsa grundlagsskyddet för söktjänster som innehåller personuppgifter om att enskilda har begått lagöverträdelser, förekommer i fällande domar i brottmål eller har varit föremål för straffprocessuella tvångsmedel (bet. 2017/18:KU16 s. 5).

Den 30 maj 2018 biföll riksdagen konstitutionsutskottets betänkande (Riksdagsskrivelse 2017/18:336). Lagändringen beslutades sedermera en andra gång den 14 november 2018 (Riksdagsskrivelse 2018/19:16). Beslutet innebar de ändringar som infördes den 1 januari 2019, dock infördes således inte möjligheten att genom lag begränsa personuppgifter om att någon begått lagöverträdelser eller förekommer i fällande domar i brottmål.

Den lagändring som skedde den 1 januari innefattar inte en möjlighet att genom lag förbjuda publicering av personuppgifter som handlar om lagöverträdelser eller att en enskild förekommer i fällande domar i brottmål. Det är tyvärr omöjligt att besvara vad kommande utredning utmynnar i och om det i framtiden kommer att bli möjligt att förbjuda publicering av brottsmålsdomar eller uppgifter om att en enskild begått brott.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
FN Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-01 16:10
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL) (51)
2019-10-20 Är det tillåtet att filma på offentlig plats?
2019-10-19 Vad får man egentligen säga på sociala medier?
2019-10-06 Får MrKoll och Lexbase ha kvar min dom sökbar även om den är gallrad från tingsrättens arkiv?
2019-10-06 Kan man be Eniro, Hitta m.fl. ta ner information om en själv?

Alla besvarade frågor (73826)