FrågaFASTIGHETSRÄTTKlyvning01/04/2017

Klyvning av samägd fastighet

Hej,

Min mor och hennes svägerska äger en fastighet tillsammans - Samägd fastighet. Det finns inte någonstans avtalat eller definierat något som helst om vem som äger vilken del etc.

Svägerskan har ansökt om klyvning av fastigheten.

Kan man göra så, när det inte finns beskrivet något enligt ovan?

På vilka grunder kan man klyva en fastighet som är samägd?

Tack på förhand för er snabba hjälp.

Vänligen

Cathrine

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Till att börja med kan jag konstatera att det inte är möjligt att avtala om att två som samäger en fastighet ska äga en viss bestämd del av fastigheten. Samägare till en fastighet äger alltid en ideell andel i hela fastigheten. Ett sådant avtal kallas sämjedelning och är förbjudet enligt jordabalken 1 kap. 1 §. Ändringar av fastighetsindelningen måste alltid ske genom Lantmäterimyndigheten.

För att klyvning ska få ske måste de allmänna villkoren i 3 kap. fastighetsbildningslagen (FBL) vara uppfyllda. Det är ganska allmänt hållna bestämmelser, och de som främst är av betydelse är att fastigheterna efter en klyvning ska vara varaktigt lämpade för sina ändamål (1 §) och att klyvningen inte får ske i strid mot kommunens detaljplan över markanvändningen (2 §). I övrigt får klyvningsåtgärden inte motverka lämplig användning av marken och om vägar behöver läggas om kan det också hindra.

Särskilda villkor för klyvning finns i 11 kap. FBL. Det första villkoret är att det måste vara fråga om en samägd fastighet för att den ska kunna klyvas. Det största hindret som jag kan se är om det finns byggnader som kommer hamna på någon av de nya fastigheterna efter klyvningen (FBL 11 kap. 3 § 3 stycket). Det som menas med regeln är att om en av ägarna får byggnaden på sin lott vid klyvningen kan denne behöva ersätta den andra ägaren om lotten är värd mer än andelen i den ursprungliga fastigheten. Det kan vara en stor ekonomisk olägenhet att behöva betala sådan ersättning, och då kan inte klyvningen genomföras.

Sammanfattningsvis är det inte ett hinder mot att ansöka om klyvning att fastigheten inte är uppdelad i avtalet. Det är upp till Lantmäterimyndigheten att avgöra om klyvningen är lämplig.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Klyvning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000