Klyvning av samägd fastighet

2017-04-01 i Klyvning
FRÅGA
Hej,Min mor och hennes svägerska äger en fastighet tillsammans - Samägd fastighet. Det finns inte någonstans avtalat eller definierat något som helst om vem som äger vilken del etc.Svägerskan har ansökt om klyvning av fastigheten.Kan man göra så, när det inte finns beskrivet något enligt ovan? På vilka grunder kan man klyva en fastighet som är samägd?Tack på förhand för er snabba hjälp.Vänligen Cathrine
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Till att börja med kan jag konstatera att det inte är möjligt att avtala om att två som samäger en fastighet ska äga en viss bestämd del av fastigheten. Samägare till en fastighet äger alltid en ideell andel i hela fastigheten. Ett sådant avtal kallas sämjedelning och är förbjudet enligt jordabalken 1 kap. 1 §. Ändringar av fastighetsindelningen måste alltid ske genom Lantmäterimyndigheten.

För att klyvning ska få ske måste de allmänna villkoren i 3 kap. fastighetsbildningslagen (FBL) vara uppfyllda. Det är ganska allmänt hållna bestämmelser, och de som främst är av betydelse är att fastigheterna efter en klyvning ska vara varaktigt lämpade för sina ändamål (1 §) och att klyvningen inte får ske i strid mot kommunens detaljplan över markanvändningen (2 §). I övrigt får klyvningsåtgärden inte motverka lämplig användning av marken och om vägar behöver läggas om kan det också hindra.

Särskilda villkor för klyvning finns i 11 kap. FBL. Det första villkoret är att det måste vara fråga om en samägd fastighet för att den ska kunna klyvas. Det största hindret som jag kan se är om det finns byggnader som kommer hamna på någon av de nya fastigheterna efter klyvningen (FBL 11 kap. 3 § 3 stycket). Det som menas med regeln är att om en av ägarna får byggnaden på sin lott vid klyvningen kan denne behöva ersätta den andra ägaren om lotten är värd mer än andelen i den ursprungliga fastigheten. Det kan vara en stor ekonomisk olägenhet att behöva betala sådan ersättning, och då kan inte klyvningen genomföras.

Sammanfattningsvis är det inte ett hinder mot att ansöka om klyvning att fastigheten inte är uppdelad i avtalet. Det är upp till Lantmäterimyndigheten att avgöra om klyvningen är lämplig.

Vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Klyvning (24)
2021-06-11 Klyvning av fastighet - samtycke av samtliga delägare?
2020-01-31 Hur kan en angripa ett beslut om fastighetsklyvning efter det att överklagandetiden passerat?
2019-07-09 Värderas lotterna vid klyvning av fastighet?
2019-04-15 Kan man köpa en del av en fastighet utan att klyva fastigheten?

Alla besvarade frågor (94271)