Klättra upp i kran/torn på byggarbetsplats - skadegörelse och/eller olaga intrång?

FRÅGA
Hej.Jag och min kompis undrar vad straffet skulle bli för att klättra upp i en kran/högt torn på en arbetsplats. Vi vill upp där för att ta professionella foton och videos. Har hört att det rör sig om böter men hur mycket då ingen skadegörelse tagit plats och allt är lämnat som det var när vi anlände? Vi är 19 år.
SVAR

Hej! Tack för er fråga.

Straffet för skadegörelse är böter eller fängelse i högst ett år, och om brottet är mindre allvarligt enbart böter (12:1 och 12:2 brottsbalken). Om ni skulle genomföra er plan utan att någon skadegörelse sker så kan det inte bli fråga om skadegörelsebrott, då det förutsätter att egendom har skadats eller förstörts. Det är dock värt att påpeka att risken för att skada uppstår genom att klättra i kran/torn inte är obetydlig.

Oavsett om skada sker eller inte så finns det risk att ni begår olaga intrång (4:6 st 2 brottsbalken), där straffet är böter. Den brottsliga handlingen består i att obehörigen intränga eller kvarstanna på kontor, fabrik, annan byggnad m.m. eller på annat dylikt ställe.

Med uttrycket ”annat dylikt ställe” avses till exempel en inhägnad byggnadsplats. För straffansvar krävs dock att intrånget är obehörigt. Att obehörigen intränga kan vara att gå in på arbetsplatsen trots att det finns en förbudsskylt, att ta sig över ett fysiskt hinder eller om det på annat sätt framgår att man inte har lov att gå in. Att obehörigen kvarstanna kan bestå i att först ha lov att vara på platsen och sedan stanna kvar utan att ha lov (t.ex. när någon sagt att man inte får vara kvar längre).

Med andra ord så finns det dels en risk att ni döms till böter om ni orsakar skada, dels en risk att ni döms till böter även om ni inte orsakar någon skada, om er vistelse på platsen är obehörig.

Vad gäller själva bötessumman är det för lindrigare brott vanligast med dagsböter. Beloppet har två komponenter: Dels antalet dagsböter, som anger hur strängt domstolen sett på själva brottet, och dels storleken på varje dagsbot, som anpassas efter den dömdes ekonomiska situation. Lägsta beloppet per dag är 50 kr och det högsta är 1000 kr. Antalet dagar är minst 30 och högst 150 (25:2 brottsbalken).

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?