Kapitalvinst och dubbelbeskattningsavtal

FRÅGA
Har varit bosatt utomlands mellan 1972-2013, men är inskriven i Sverige sedan juli 2013. Planerar att flytta ut igen i sommar (2015). Min fråga är: har ett sommarställe som delas med ett kusinbarn (engelsk medborgare). Om vi skulle sälja, vad är skatteplikten? Är det samma skatt oberoende om man är 1.svensk medborgare, skriven i Sverige 2. svensk medborgare skriven i USA 3. svensk och amerikansk medborgare bosatt i USA 4. endast engelsk medborgare, bosatt i England. Hur mycket skatt är man skyldig att betala procentuellt sett?tacksam för svar
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Inkomstskattelagen (IL), här, gör åtskillnad mellan obegränsat skatteskyldiga personer och begränsat skatteskyldiga personer. Obegränsat skatteskyldig är den som är bosatt, stadigvarande vistas eller har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL). För att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige finns en lista med faktorer som ska beaktas (3 kap. 7 § IL). Den som är obegränsat skatteskyldig är skatteskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL).

Vid försäljning av fastighet med vinst uppstår en kapitalvinst. Kapitalvinsten beräknas genom att ersättningen för fastigheten minskas med kostnader för försäljning och omkostnadsbeloppet (44 kap 13 § IL). Omkostnadsbeloppet är utgifter för anskaffning ökat med utgifter för förbättring s.k. förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL). Förbättringsutgifter är kostnader för ny-, till- och ombyggnader. Dessa utgifter får räknas med i omkostnadsbeloppet om de uppgått till minst 5 000 kr under ett år ( 45 kap. 11 § IL). Har det under de senaste fem åren skett förbättrade reparationer och underhåll räknas de också som förbättringsutgifter (45 kap. 12 § IL).

Av kapitalvinsten ska tjugotvå trettiondelar tas upp till beskattning (45 kap. 33 § IL). Skattesatsen på detta belopp är 30 % (65 kap. 7 § IL).

Om en person inte är obegränsat skatteskyldig är personen begränsat skatteskyldig (3 kap. 17 § IL). En begränsat skatteskyldig person skattar endast för vissa inkomster som har anknytning till Sverige, vilka dessa är framgår av 3 kap 18 § IL. I 11 punkten i paragrafen nämns att kapitalvinst på en fastighet i Sverige kommer beskattas i Sverige. Det blir alltså samma beskattning i Sverige för alla alternativ du räknar upp.

Medborgare och personer som är skatterättsligt bosatta i USA är dock skatteskyldiga i USA för i princip alla inkomst, även inkomst från Sverige. Om kapitalvinsten uppstår när du är bosatt eller medborgare i USA kommer du alltså beskattas både i Sverige och i USA s.k. internationell dubbelbeskattning. Detta har Sverige löst genom att ingå ett dubbelbeskattningsavtal med USA, här. I avtalets artikel 13 1 punkten framgår att vinsten får beskattas i det land där fastigheten är belägen, alltså i Sverige. Dubbelbeskattningen undanröjs genom att du får avräkna den skatt du betalat i Sverige på den skatt du ska betala i Sverige, artikel 23.

Mellan Sverige och England finns även ett dubbelbeskattningsavtal, här. I avtalets artikel 13 1 punkten framgår att vinsten får beskattas i det land fastigheten är belägen, alltså i Sverige. I 22 artikeln framgår att den svenska skatten får avräknas på den engelska skatten.

Vänliga hälsningar,

Ola Silvén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll