Kan vi undvika skatt genom att ge bort våra fastighetsandelar till varandra?

FRÅGA
Jag och min bror äger gemensamt två stycken fritidsfastigheter bredvid varandra. Nu vill vi dela upp dessa så att vi kommer att äga varsin fastighet. Hur kommer skatten att slå?Kan man ge bort sin respektive halva och på så sätt undvika skatt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att du och din bror äger hälften var att de två fastigheterna. Jag utgår alltså från följande ägarförhållande: Fastighet 1 (50/50). Fastighet 2 (50/50). Jag har förstått din fråga som att du och din bror vill dela upp äganderätten så att ni istället äger en hel fastighet var, alltså: Bror 1 äger fastighet 1 till 100 % och bror 2 äger fastighet 2 till 100 %.

Jag kommer först svara på om ni kan undvika skatt genom att ni ge bort er respektive halva till varandra. Sedan kommer jag förklara vad skattekonsekvensen blir för dig och din bror om uppdelningen inte räknas som en gåva. I slutet av svaret kan du läsa en kort sammanfattning om vad som gäller i ert fall.

Går det att undvika skatt genom att ge bort sin respektive halva?

Vi har inte gåvoskatt i Sverige (8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL). Tre krav måste vara uppfyllda för att en handling ska ses som en gåva. 1. Det krävs en förmögenhetsöverföring mellan givaren och gåvotagaren. Det sker typiskt sett genom att givaren lämnar över gåvan till gåvotagaren, till exempel sätter in en summa pengar på dennes bankkonto. 2. Handlingen måste vara frivillig. Gåvotagaren får alltså inte tvinga givaren att ge bort något. 3. Det ska finnas en benefik avsikt. Detta är en juridisk term som betyder att givaren ger bort något utan att förvänta sig att få något i utbyte. Gåvan ska alltså ske utan att det finns någon motprestation.

I ert fall kan det bli svårt att hävda att det rör sig om gåvor. Detta på grund av att du och din bror får en "fastighetshalva" i utbyte mot en annan "fastighetshalva". Det finns alltså en tydlig motprestation i den här situationen. Det mesta talar därför för att er uppdelning inte kommer ses som två gåvor. Ni kan därmed inte undvika skatt på det sättet.

Vad blir er skattekonsekvens?

Er uppdelning kommer troligtvis räknas som ett byte. Ett byte räknas som en avyttring enligt svensk skatterätt (44 kap. 3 § IL). Ni ska betala skatt om det uppstår en kapitalvinst vid bytet. Du och din bror ska räkna ut er kapitalvinst var för sig, det vill säga den vinst ni gör på er respektive halva.

Kapitalvinsten räknar ni ut genom att ta ersättningen minus omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Ersättningen är marknadsvärdet av den "fastighetshalva" som ni får i utbyte (50 % av hela fastighetens marknadsvärde). Omkostnadsbeloppet är 50 % av det ni köpte fastigheten för (plus eventuella förbättringar). Om ni ärvde fastigheterna, så är omkostnadsbeloppet det som arvlåtaren (den döde) betalade. Kom ihåg att ni måste räkna ut er vinst var för sig, det vill säga på er respektive halva.

Exempel på uträkning: Fastighet 1 (50/50 ägande) köptes för 1 000 000 kronor. Fastighet 2 (50/50 ägande) har ett marknadsvärde på 2 000 000 kr. Halva fastighet 1 byts ut mot halva fastighet 2. Ersättningen för fastighet 1 är 1 000 000 kronor (halva marknadsvärdet på fastighet 2). Omkostnadsbeloppet är 500 000 kronor (halva anskaffningskostnaden för fastighet 1). Kapitalvinsten vid bytet av halva fastighet 1 blir då 500 000 kronor (1 000 000 – 500 000).

Ni ska betala statlig inkomstskatt om ni gör en kapitalvinst. Skatten på kapitalvinst vid byte av fastighet är 22 % (45 kap. 33 § och 65 kap. 7 § IL). Ni kan under vissa förutsättningar begära uppskov med skatten, vilket betyder att ni skjuter upp betalningen av skatten till ett senare år. Regler om detta finns i 47 kap. IL. Jag rekommenderar att ni går in på Skatteverkets hemsida om ni vill läsa mer upp när man kan få uppskov.

Sammanfattning

Ni kan troligtvis inte undvika skatt genom att rubricera uppdelningen av fastigheterna som gåvor. Ni ska betala skatt om ni gör en kapitalvinst vid uppdelningen. Skatten är 22 % av vinsten. Ni har i vissa fall möjlighet att få uppskov med att betala skatten, vilket innebär att betalningen skjuts upp till ett senare år.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Du får gärna återkomma till oss om något var otydligt eller om du undrar något mer!

Vänligen,

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll