Kan vi avhysa en som hyr en båtplats på grund av att hen skräpar ner?

2019-05-09 i Arrende
FRÅGA
Hej, Jag företräder en hamnförening som har en "besvärlig" yrkesfiskare som använder sin plats som skräpupplag med uttjänt utrustning typ oanvändbara garn (utslitna och olagliga), bildäck, järnskrot, rester från gammal båt o.l. Vår förening (ek för upa) har ny styrelse som vill skapa ordning i hamnen visuellt och säkerhetsmässigt. Ny hamnordning har upprättats där vi specificerar vad ytor får användas till och att föreningen har tolkningsföreträde om vad tvist kring ordningen skulle uppstå. Där finns också en klausul om att nyttjanderätt kan sägas upp om hamnordning en inte efterlevs. Marken ägs av hamnförening. Något egentligt avtal finns inte. Det är en gammal hamn och mycket skedde med ett handslag. Vi vill få ordning och reda. Fiskare i fråga vägrar konsekvent att rätta sig efter hamnordning en som beslutats enhälligt på årsstämma. Nu vill vi få ett slut på detta. Vilka möjligheter har vi att sätta ner foten och avhysa fiskaren i den händelse han fortsätter att vägra följa hamnordningen. Tacksam för era kommentarer.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt följande svar att anta att man med "plats" menar en del av bryggan eller hamnen där man i huvudsak placerar sin båt och dess tillbehör, och att frågan rör det faktum att yrkesfiskaren också förvarar skrot där.

Nyttjanderätten är ett lägenhetsarrende
Hyrande av båtplats är att betrakta som lägenhetsarrende. Med lägenhetsarrende menas jord som upplåts med syften som inte innefattar att bedriva jordbruk, uppföra bostadshus eller uppföra/använda byggnad för förvärvsverksamhet (8 kap. 1 § andra stycket jordabalken).

I det här fallet har ni genom följande alternativ möjlighet att frånträda avtalet:
1. avtalet, om det gäller tills vidare, sägs upp,
2. avtalet förverkas.

Avtalet sägs upp
Om avtalet gäller tills vidare, dvs inte har något på förhand bestämt slutdatum, kan man säga upp avtalet med en uppsägningstid tills den 14:e mars som inträffar minst sex månader efter uppsägningen (8 kap. 5 § jordabalken).

Uppsägningen ska vara som huvudregel vara skriftlig och delges arrendatorn, om inte denne skriftligen bekräftar att uppsägnings skett (8 kap. 8 § jordabalken). Uppsägningen ska vara tydligt utformad så at man förstår vilket arrendeavtal det är fråga om. Sättet för delgivning kan antingen vara vanlig delgivning (16 § delgivningslagen), stämningsmannadelgivning (31 § delgivningslagen) samt de delgivningsformer som nämns i 8 kap. 8 § tredje stycket jordabalken.

Avtalet förverkas
I det fall avtalet gäller till ett visst bestämt slutdatum kan avtalet förverkas, dvs sägas upp i förtid, om arrendatorn exempelvis vanvårdar arrendestället och inte rättar sig efter tillsägelse (8 kap. 23 § andra punkten jordabalken). Med vanvård menas normalt att platsen inte är i samma skick som när man tillträdde. Avtalet blir däremot inte förverkat om vanvården i fråga är av ringa betydelse (8 kap. 23 § andra stycket jordabalken).

Vid förverkande gäller som huvudregel samma uppsägningstid som vid vanlig uppsägning, med skillnaden att rätten kan komma fram tilll att arrendatorn bör avflytta tidigare om det av olika skäl vore mer rimligt (8 kap. 4 § jordabalken). Uppsägningen sker i övrigt på samma sätt som vid vanlig uppsägning (8 kap. 8 § jordabalken).

Sammanfattning
Vid lägenhetsarrende finns inget besittningsskydd. Det innebär att om avtalet gäller tills vidare kan ni säga upp det när som helst, förutsatt att ni beaktar uppsägningstiden. I annat fall går det också att möjligtvis förverka arrendeavtalet på den grunden att fiskaren vanvårdar platsen. För detta krävs det dock mer grova försummelser, och jag är inte helt säker på om det ni beskriver når upp till det kravet. Vid förverkande kan uppsägningstiden förkortas av domstol, förutsatt att man också väcker talan om detta.

Du har valt ett efterföljande telefonsamtal. Jag kommer därför ringa till dig imorgon kl 12.00. Passar inte tiden får du gärna du höra av dig till pegah.fazli@lawline.se så vi kan komma överens om en annan tid! Du kan även höra av dig i det fall du har några följdfrågor eller funderingar alternativt vill komma i kontakt med vår juristbyrå.

Vänligen

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (184)
2020-06-17 Rätt att använda samägd byggnad på ofri mark utan arrendeavtal?
2020-05-30 Vad innebär arrenderätt och när tar arrendetiden slut?
2020-05-13 Gåva av hus på ofri grund, arrende och brister i arrendators vårdplikt, vad gäller?
2020-05-04 Att ärva arrenderad gård och köpoption för fast egendom

Alla besvarade frågor (81813)