FrågaSKATTERÄTTInternationell skatterätt14/04/2018

Kan utländska nya lagar göra att jag nu i efterhand beskattas för mina inkomster i detta land?

Hej,

Under 2014-15 jobbade jag i Uk London. Jobbade för PCL (se text nedanför) ochsom beskrivitt i detta doc helt lagligt på den tiden. Tider förändras och nu önskar UK skatt på den lönen som jag hade under dessa år.

Min fråga är kort, Om jag inte betalar skatt till UK kan dom då kräva den från mig i Sverige?

Om man ser på det lite större så är skatten inte så stor (17tp) för dessa två år. har bara inte lust att betala detta då dom har ändrat reglerna.

Contractor Loan Legislation - you are affected. Take action now.

The purpose of this email is to bring to your attention all the options that are available to you concerning the Loan Charge legislation introduced by HMRC, which will take effect from April 2019.

As a recipient of a third party loan you will be caught by this punitive legislation and should take remedial action to mitigate your liability without delay. At the time the loans were made, they were within the tax legislation and not taxable. However, the new 'Loan Charge' legislation has been made retrospectively and you will be subject to the full force of this legislation when it takes effect in 2019.

You will have received an email from Knox House Trust, the Trustees of the trust that holds your loan. They have outlined 2 options to mitigate the 2019 Loan Charge; Settlement or Repayment. They cannot offer assistance and have suggested the services of contractor specialist PTS Limited, who can assist with these 2 options.

Lawline svarar

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

För att du ska förstå mitt svar är viktigt att vi är överens om vilken fråga som ska besvaras. Jag kommer därför börja med att förklara hur jag uppfattat din fråga; för att sedan besvara den fråga jag uppfattat att du ställt. Jag kommer också förklara för dig inom vilken ram jag kommer kunna ge dig ett svar. Därefter kommer jag ge ett "kort svar" på din fråga. Det korta svaret kommer åtföljas av flera underrubriker där den juridiska motiveringen bakom det "korta svaret" presenteras.

Hur jag uppfattat din situation och förutsättningarna för besvarandet av din fråga

Jag har uppfattat det som att du har fått ett e-mail från, enligt din uppfattning, den brittiska staten. I mailet uppmanas du betala inkomstskatt till den brittiska staten för dina inkomster som du tjänat där under år 2014–2015. Vid tiden för taxering 2014 och år 2015 var du inte tvungen att betala skatt för dina inkomster i Storbritannien till den brittiska staten. Nu har lagstiftningen i Storbritannien ändrats och genom mailet kräver den brittiska staten nu att du eftertaxeras för inkomsterna åren 2014 och 2015. Din fråga gäller dels om du måste acceptera eftertaxeringen på 17 tusen pund, som grundar sig i den nya lagstiftningen, och dels om du nekar eftertaxeringen – har då den brittiska staten någon möjlighet att kräva ut skatten från dig när du befinner dig i Sverige?

Ramen för besvarandet av frågan

Jag kommer att besvara din fråga utifrån vad som gäller enligt svensk rätt. Jag har inte möjlighet att reda ut hur den skatterättsliga lagstiftningen i Storbritannien ser ut och vilka principer som där gäller för uttagandet av inkomstskatt. När jag i texten måste uttala mig om vad som gäller enligt brittisk rätt är detta bara spekulationer utifrån hur det borde vara med utgångspunkt i hur lagstiftningen ser ut i Sverige. Som sagt – observera att det rör sig om spekulationer och inte påståenden som föregåtts av en rättsutredning av brittisk rätt.

Det korta svaret

Du kan vara skyldig att betala skatt till den brittiska staten för dina löneinkomster du förvärvat där år 2014 och år 2015 om den nya lagstiftningen som brittiska staten hänvisar till inte strider mot Sveriges skatteavtal med Storbritannien och regler om förbud mot retroaktiv skattelagstiftning som finns enligt brittisk rätt.

Anser du att beslutet strider mot skatteavtalet kan du begära rättelse hos svenska regeringen. Anser du att beslutet eventuellt kan strida mot ett brittiskt förbud om retroaktiv skattelagstiftning kan du höra dig för hos svenska Skatteverket (som i sin tur kan kontakta Utrikesdepartementet) eller en brittisk ambassad.

Den brittiska kronofogden har inte behörighet att agera på svensk mark men kan däremot begära hjälp av den svenska kronofogden som istället driver in skulden.

Det är misstänksamt att du fått beslutet via mail. Du bör ta reda på om avsändaren av mailet verkligen är den brittiska staten innan du betalar. För att ta reda på avsändaren be en kunnig person granska mailet, förslagsvis en handläggare vid Skatteverket, brittiska ambassaden eller svenska Kronofogdmyndigheten.

I vilket land man generellt ska betala skatt för sina inkomster

Varje land bestämmer själv över vilka skatterättsliga regler som ska gälla där. För att bestämma vilka personer eller företag som ska betala skatt i landet tillämpar världens länder olika anknytningsmoment. Olika länder tillämpar olika anknytningsmoment. I Sverige har anknytningsmomentet länge varit medborgarskap. Det betyder att personer betalar skatt i det land man är medborgare i och företag i det land där förtaget skapades. I och med att världen blivit allt mer internationell och människor, i vart fall i Sverige, kan ha flera medborgarskap – har man i Sverige gått över till att man betalar skatt i det land man har sin hemvist. Inom skattelagstiftningen är hemvistbegreppet vidsträckt. För att vara obegränsat skattskyldig i Sverige, för alla dina inkomster, räcker det med att du stadigvarande vistas i Sverige eller har en väsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit bosatt i Sverige, se 3 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). Är man obegränsat skattskyldig betalar man skatt till svenska staten för alla sina inkomster, i alla inkomstslag (tjänst, kapital och näringsverksamhet), enligt reglerna i inkomstskattelagen, oavsett om inkomsterna kommer från utlandet eller Sverige, se 3 kap. 8 § IL. Under de fem första åren utomlands kommer en person med svenskt medborgarskap, bostad och familj i Sverige förutsättas ha starkare band till Sverige och därmed vara obegränsat skatteskyldig här, se 3 kap. 7 § IL. Samtidigt anses en person som kommer till Sverige för att tillfälligt arbeta här, men där tillfälligheten uppgår till över sex månader, ha en stadigvarande vistelse i Sverige som också gör den utländska arbetaren obegränsat skatteskyldig i Sverige för sina löner. Det är möjligt att Storbritannien har liknande regler. Har du redan betalat skatt för dina löner år 2014 och år 2015 i Sverige är det såklart betungande för dig att brittiska staten nu kräver dig på skatt för samma inkomster. Detta kallas för dubbelbeskattning och för att undvika sådan dubbelbeskattning har Sverige med flera länder ingått olika skatteavtal, se 2 kap. 35 § IL.

Skatteavtal och dubbelbeskattning

Med anledning av främst EU och målet att människor fritt ska kunna jobba och flytta mellan unionens länder har det ansetts nödvändigt att medlemsländerna träffar avtal som förhindrar att arbetare dubbelbeskattas. Genom avtalen fastslås vilka principer som ska vara vägledande för ländernas skattemyndigheter när de ska fatta beslut om till vilket land en person har starkast anknytningsmoment vilket gör att denna ska betala skatt till det landet och inte det andra landet. Sveriges avtal med Storbritannien trädde i kraft år 1983 men har sedan dess modifierats och år 2015 har det gamla avtalet ersatts med ett nytt. Syftet med de båda avtalen är dock desamma: att undvika skatteflykt och dubbelbeskattning.

På Skatteverkets hemsida finns tillgång till de lagar som gör både det nya och det gamla avtalet tillämpliga samt en förordning som fastslår när det gamla avtalet (det finns även en förordning för det nya avtalet, förordning om ikkraftträdande av lagen (2015:66) om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland, men den redovisas inte på hemsidan) ska börja gälla för medborgarna: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/15311.html?pk_vid=228c58027729b7d1152368087097953a. På Skatteverkets hemsida redovisas bara vilka skyldigheter den svenska staten har åtagit sig att beakta med hänsyn till överenskommelsen. Hur brittiska staten och dess skattemyndigheter får agera med anledning av avtalet framgår inte – utan slås istället fast i deras version av avtalen, som jag inte har tillgång till. Förutsättningarna för att sluta ett avtal är att avtalsparterna påförs liknande skyldigheter. Det är därför troligt att den svenska avtalstexten speglar vad som också gäller för den brittiska statens möjligheter att beskatta dig för dina löneinkomster du förvärvat i Storbritannien under år 2014 och år 2015.

Möjligheterna för brittiska staten att nu beskatta dig för dina inkomster år 2014 och år 2015 med anledning av det gamla skatteavtalet

I 1 § förordning (1984:932) slås fast att det första beskattningsavtalet ska börja gälla för inkomster som förvärvas tidigast 1 januari 1985 och framåt. I den lag som gör det nya avtalet tillämpligt förklaras att det nya avtalet upphäver det gamla avtalet. I förordning (2015:666) förklaras att det nya avtalet träder i kraft den 31 december 2015. Det borde innebära att dina löner som förvärvats under inkomstår 2014 och 2015 får svenska staten respektive brittiska staten besluta om skatt för med hänvisning till det överenskommelsen i det gamla skatteavtalet.

Jag kommer i det följande därför utgå från lagen (1983:898) som slår fast hur det gamla skatteavtalet påverkar arbetstagares skattskyldigheter.

Länk till lag (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/29911.html?date=2017-01-01

Genom avtalet har Sverige och Storbritannien kommit överens om att en person ska betala skatt för sina löner till den stat där personen har sin hemvist. Det kan tyckas att denna överenskommelse inte medför någon skillnad för vad som gäller enligt svensk rätt, se 3 kap. 3 § och 3 kap. 7 § IL. Att observera är att det indirekt genom artikel 4.1 slås fast att hemvistbegreppet tolkas olika av varje stat. Den bedömning Skatteverket i Sverige gör för att avgöra en persons hemvist behöver inte sammanfalla med den bedömning brittiska skattemyndigheten gör. I artikel 4.2 har Storbritannien och Sverige därför kommit överens om vilka kriterier staterna ska ta hänsyn till om båda staterna bedömer att personen har hemvist i dessa länder och därmed är skatteskyldig i båda länderna.

Har du i ditt fall åsikten att brittiska staten har bedömt din skattskyldighet i Storbritannien i strid med artikel 4.2 kan du begära rättelse med stöd av artikel 3 och artikel 24.1. I lagen anges att ansökan och rättelse ska göras till svenska regeringen.

Kan ändrade lagar i Storbritannien göra att du nu måste betala skatt till brittiska staten?

Jag måste som sagt argumentera utifrån vad som gäller enligt svensk rätt.

I svensk rätt finns inget generellt förbud mot retroaktiv beskattning d.v.s. beskattning på tidigare förvärvade inkomster med anledning av nyuppkommen skattelagstiftning. I grundlagen, 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen finns ett principiellt förbud mot retroaktiv beskattning. Detta förbud har kritiserats för att det inte är något egentligt förbud i praktiken. Förbudet ska tolkas så att riksdagen inte får besluta om ny lag som har till syfte att beskatta medborgarna högre för inkomster som redan varit föremål för beslut om beskattning. Däremot kan riksdagen instifta lag som har ett annat syfte men där effekten blir ytterligare beskattning på inkomster som redan varit föremål för beskattningsbeslut. Det innebär till exempel att riksdagen, utan att bryta mot grundlagen, kan besluta om en ny lag som återinrättar förmögenhetsskatten. En sådan lag får tillbakaverkande effekter men syftet med lagen var inte att enbart höja skatten på redan investerade tillgångar och lagen är därför tillåten.

Det är möjligt att den lag nu nämner att brittiska staten hänvisat till i sitt mail är en liknande lag som exemplet med förmögenhetskatten i Sverige. I sådana fall kan det vara möjligt för brittiska staten att nu i efterhand kräva dig på skatt för dina löner år 2014 och år 2015.

Vad händer om du inte betalar och kan brittiska staten på något sätt verkställa en betalning från dig när du nu befinner dig i Sverige?

Om man i Sverige inte betalar in sin kvarskatt i tid till Skatteverket överlämnar Skatteverket ärendet till kronofogden för indrivning. Storbritannien har en liknande "kronofogdsmyndighet" men tjänstemän från deras myndighet har inte behörighet att vidta åtgärder mot dig i Sverige. Däremot har Sverige, även för indrivning av utländska skulder, träffat flera internationella överenskommelser. Det innebär att fattar skattemyndigheten i Storbritannien beslut om att ditt ärende ska lämnas över till brittiska kronofogden kan den brittiska kronofogden utforma ett beslut som innebär att svenska kronofogden är skyldiga att bistå brittiska staten för att verkställa beslutet.

I praktiken kommer alltså ditt ärende att hamna hos svenska kronofogden som kommer att skicka påminnelser, betalningskrav och tillslut genomföra utmätningar för att se till så att du betalar din utländska skuld till brittiska skattemyndigheten.

Råd

Om jag var i din situation skulle jag i första hand vända mig till Skatteverket i Sverige. Det känns mycket omständligt att behöva vända sig till regeringen för att få till en rättelse av ett beslut som eventuellt kan anses strida mot artikel 4.2 i lag (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland. Eftersom hemvistbegreppet kan tolkas så brett är det troligtvis inte fel av brittiska staten att beskatta dig med anledning av att de under de två åren du jobbade där ansågs av brittiska staten ha starkast anknytningsmoment dit.

Vet inte Skatteverket, kan du be Skatteverket kontakta Utrikesdepartementet för att den vägen få information om vad som gäller enligt brittisk rätt. Går det inte – kontakta en brittisk ambassad i Sverige. De har personal som är kunniga i brittisk rätt. När du är i kontakt med Skatteverket eller brittiska ambassaden – be någon handläggare inom dessa verksamheter att granska det mail du fått. För mig känns främmande att du får ett skattebesked från en stat mailat till dig. Du ska aldrig betala en summa till en mottagare du inte är säker på vem det är. Se till att skaffa dig bevisning om att det verkligen är brittiska staten som är avsändare av mailet och inte en bedragare. I tredje hand bör du kunna vända dig till Kronofogdmyndigheten i Sverige och be en handläggare där kolla på ditt mail. Eftersom kronofogden samarbetar med utländska indrivningsmyndigheter bör de veta hur statliga betalningskrav från utlandet ska se ut för att vara äkta.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vega SchortzRådgivare