Kan studenter ta patent på uppfinningar som utvecklas under skoltid?

2021-08-26 i Anställningsavtal
FRÅGA
Hej! Jag är en student och studerar som mjukvareutvecklare. Jag kommer (tillsammans med ett mindre team) snart påbörja min första LIA-period där vi kommer att arbeta för skolan vi går på. Det vi kommer att göra är att utveckla ett ärendehanteringssystem som skolan kommer använda sig av för att följa upp scheman, hålla koll på ärenden och mycket mer. Min fråga, är hur detta fungerar rent juridiskt med patent. Går det att som skola säga "här har ni ett skolprojekt, bygg det så kommer vi sedan använda det" utan att vi ex. har patent på programmet? Ägs det helt av skolan som "beställare" efter att programmet är färdigt. Vad är bästa sättet för oss att göra detta på? Borde vi försöka ta patent på det, eller blir det som att vi jobbar åt skolan som "konsult"? Självklart vill jag ha detta som en mycket värdefull arbetserfarenhet, men vill samtidigt veta både rättigheter och skyldigheter.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rätt sorts avtal kan ge en utökad möjlighet att bestämma över uppfinningen:

Om ni går med på att utveckla ärendehanteringssystemet, kan det resultera i att ni sluts till ett avtal med skolan. Om ni vill kunna ta patent på uppfinningen utan att behöva förhålla er till en så kallad lojalitetsplikt gentemot en arbetsgivare, är det viktigt att ni är försiktiga med vilket sorts avtal ni ingår.

Din situation påverkas av om ni åtar er denna uppgift som arbetstagare eller inte. Det finns nämligen en lag som klargör att rättigheterna för en uppfinning, under vissa omständigheter, får övergå till arbetsgivaren, se lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar (uppfinnarlagen).

Vad betyder "lojalitetsplikt" och när aktualiseras den?

Lojalitetsplikten som nämnts ovan, innebär att en arbetstagare måste berätta för en arbetsgivare om en uppfinning som tillverkats inom tjänsten, se 4 § uppfinnarlagen. Arbetsgivaren får sedan fyra månader på sig att bestämma om denne vill träda in som företrädare eller förvärva rätt (även rätt att söka om patent) till uppfinningen, se 3 § uppfinnarlagen och 5 § uppfinnarlagen. Först när arbetsgivaren avstår från detta kan uppfinningen klassas som fri, vilket innebär att arbetsgivaren inte får göra anspråk på uppfinningen utan arbetstagarens godkännande (AD 1982 nr 90).

Uppfinnarlagen och dess medföljande lojalitetsplikt aktualiseras bara om skolan anställer er som arbetstagare. Jag tänker därför börja med att kort utreda hur långt arbetstagarbegreppet sträcker sig, för att sedan kunna relatera informationen till vad som står i din fråga.

Indikationer på att någon är en arbetstagare:

1. Personen arbetar mot ersättning under någon annans ledning.

2. Personen får ta del av nödvändiga redskap och resurser för arbetet.

3. Personen arbetar inom ramarna för ett varaktigt samarbete.

Det framgår inte av frågan om det är ni eller skolan som ska fixa de resurser som krävs för arbetet. Om det är skolan, kan ett anställningsförhållande uppstå. Bestämmelserna i uppfinnarlagen riskerar då att träda i kraft (se det som står om lojalitetsplikt ovan).

Vad som händer om du eller någon i ditt team är doktorand:

En doktorand räknas till skolans forskande personal. Det finns ett lärarundantag i uppfinnarlagen som innebär att rättigheterna för en uppfinning stannar kvar hos en doktorand trots att denne anställts och använt sig av skolans redskap i processen, se 1 § andra stycket i uppfinnarlagen. Detta undantag gäller dock inte om ni är studenter.

Vad som händer ifall ni klassas som uppdragstagare:

Det framgår inte av frågan om det är tänkt att ni ska få ersättning för uppgiften. Om inte, försvinner en viktig indikation på när någon ska klassas som arbetstagare. Du skriver dessutom att ni kommer ha en bestämd uppgift. Detta kan ge er en stor självständighet, vilket istället indikerar på ett uppdragsavtal. Om ni ingår ett uppdragsavtal, måste skolan förhålla sig till i vilken omfattning det avtalats om att systemet får användas.

Värt att notera:

Uppfinnarlagen är dispositiv, vilket innebär att den får avtalas bort (med undantag för vissa bestämmelser i lagen). Det går alltså att utforma ett anställningsavtal där det står att uppfinnarlagen inte ska gälla. Om ditt team och skolan väljer att skriva på ett sådant avtal, kan ni vara anställda och samtidigt få en utökad möjlighet att bestämma över uppfinningen.

Vad du kan göra:

Om ni själva vill ta patent på uppfinningen som studenter, utan att behöva förhålla er till en lojalitetsplikt, ska ni undvika att ingå ett anställningsavtal. Ni bör ge uttryck för ovilja att klassas som anställda. Detta är viktigt eftersom ett så kallad konkludent handlande (t.ex ett utförande av uppgiften med hjälp av skolans resurser) kan leda till att ni binds till fel typ av avtal. Då begränsas er möjlighet att bestämma över uppfinningen, om inte uppfinnarlagen avtalats bort.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Anahita Harati
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsavtal (111)
2021-09-26 Vad krävs för att en konkurrensklausul ska kunna göras gällande?
2021-09-04 Avtal ska hållas!
2021-08-26 Kan studenter ta patent på uppfinningar som utvecklas under skoltid?
2021-05-30 Säga upp anställningsavtal (sommarjobb)

Alla besvarade frågor (96428)