Kan skyddande av en brottsling familjemedlem leda till straff?

Hej! Om man tar på sig ett mord för att skydda den riktiga ördare. Tex man tar skulden för att skydda frun från att åka dit. Kan mannen då dömmas för skyddande av brottsling eller dylikt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!


Jag tolkar din fråga som om det är straffbart om man tar skulden för att skydda en brottsling som också är en familjemedlem. Det är 17 kap. 11 § brottsbalken som besvarar vad skyddande av en brottsling leder till. 


När ska skyddande av brottsling inte leda till ansvar?

Om någon döljer den som förövat brott, hjälper honom eller henne att undkomma, undanröjer bevis om brottet eller på annat dylikt sätt motverkar att det uppdagas eller beivras, ska personen dömas för skyddande av brottsling (17 kap. 11 § brottsbalken). Enligt 17 kap. 11 § 5 st. brottsbalken kan en person däremot bli fri från ansvar om gärningen är att anse som ringa med hänsyn till gärningsmannens förhållande till den brottslige och övriga omständigheter. En helhetsbedömning skall göras av samtliga omständigheter för att avgöra om personen ska frias från ansvar enligt femte stycket.


I NJA 2015 s. 31 gjorde HD en bedömning av 17 kap. 11 § 5 st. Brb i förhållande till en far som hade hjälpt sin son att fly från landet och därmed undkomma straffansvar. Högsta domstolen menade att bestämmelsen historiskt sett föreskrev att vissa släktmedlemmar skulle undantas från straffansvar, och att den nuvarande avfattningen av bestämmelsen inte skulle innebära en förändring från detta. Domstolen påpekade dessutom bl.a. att handlande från en nära familjemedlem ofta framstår som mindre klandervärt än motsvarande agerande från någon som inte räknas bland den brottsliges allra närmaste. Domstolen frikände slutligen de två närstående från brottet skyddande av brottsling.

Domstolens resonemang ska inte tolkas som att varje familjemedlem som skyddar en brottsling ska frias från ansvar. Domstolens resonemang bör istället tolkas som att den omständighet att det är en familjemedlem som skyddar en brottsling talar för att han/hon frias från ansvar.


Sammanfattning

Enligt 17 kap. 11 § 5 st. brottsbalken finns möjlighet att fria från ansvar om någon som misstänks för skyddande av brottsling exempelvis är närstående till gärningsmannen i fråga. Som sagt krävs en helhetsbedömning i det enskilda fallet, men det är åtminstone klart med hänsyn till NJA 2015 s. 31 att det talar för friande från ansvar när det är en familjemedlem som skyddar en brottsling. Dock eftersom det handlar om ett mord i ditt fall kan det vara svårt att undkomma straff men beroende på omständigheter kan möjligheten finnas.


Jag hoppas att det svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,


Alexander Nejati

Alexander NejatiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”