Kan skolan bestämma vad som utgör grund för ersättningsskyldighet vid utlån av Chromebook?

FRÅGA
En skola årskurs åtta med specialklass för Autistiska barn har satt ihop IKT-regler som anger hur IKT-utrustning ska hanteras (IKT - Informations- och kommunikationsteknik). Kvittens av Chromebook med väska och laddare säger följande "Med denna kvittens visar att ni har tagit del av det ansvar som gäller av användningen av skolans IT-utrustning. Kvittensen undertecknas av elev och vårdnadshavare/gode man. När påskrifter är klara lämnas datorn med tillbehör ut till eleven.... Vi har tagit del av ovanstående information och har kännedom om det ansvar som gäller användandet av skolans IT-utrustning.".IKT-reglerna anger följande "Det finns inga särskilda försäkringar för skolans datorer. Hemförsäkringen gäller inte för arbetsredskap. Om datorn skadas exempelvis spräckt skärm, tangenter som lossnar, trasigt chassi eller om du tappar bort datorn räknas det som grov ovarsamhet. Den kostnad som uppstår debiteras vårdnadshavare. ... Fysiska skador debiteras. "Frågan är kan verkligen alla dessa skador räknas som grov ovarsamhet. Kan verkligen skolan debitera skador på detta sätt. Skolinspektionen har tagit ett beslut om avgifter i grundskolan som säger att skolan inte kan kräva kostnader i ett avtal som är kopplade till skolans läromedel "Nytt beslut om avgifter i grundskolan". Det säger att vi kan bli ersättningsskyldiga men att det då blir civilrättslig fråga som får bedömas i varje enskilt fall. Men formuleringen i reglerna tyder mer på att ingen hänsyn tas till hur skadan uppkom.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar den fråga du ställt har skolan i samband med utlämnande av Chromebook för låns till elev i avtalet skrivit att om datorn skadas kommer kostnaden att debiteras vårdnadshavare. Som exempel på sådant som enligt skolan orsakar ersättningsskyldighet är spräckt skärm, tangenter som lossnat, trasigt chassi eller om datorn tappats bort. Din undran är om alla dessa skador kan räknas som det skolan benämner som "grov ovarsamhet".

Precis som du själv nämner har Skolinspektionen tagit beslut om avgifter i grundskolan som säger att skolan inte kan kräva kostnader i ett avtal som är kopplade till skolans läromedel. I ett beslut mot en fristående grundskola (Skolinspektionen dnr 42-2016:8267, den 2018-02-23) uttalades att "För att en elev utan kostnad ska ha tillgång till ett lärverktyg som ska användas i utbildningen kan skolan (…) inte i förväg uppställa ytterligare krav på ersättning från en elev och dess vårdnadshavare än det som följer av lag eller annan författning. Det är inte förenligt med skollagens krav på att alla, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ska ha lika tillgång till utbildning och att eleverna utan kostnad ska ha tillgång till de lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. En elev ska inte i förväg behöva ta på sig ytterligare ersättningsskyldighet än den som följer av lag eller annan författning för att kunna använda de lärverktyg som skolan har bestämt behövs i utbildningen.". I det aktuella avtalet stod det att eleven eller dennes vårdnadshavare åtog sig en ersättningsskyldighet att betala en försäkrings självrisk vid skada på eller förlust av en lärplatta. Skolinspektionens bedömning blev att den aktuella skolan inte hade följt skollagens krav på att utbildningen ska vara avgiftsfri och lika tillgång till utbildning.

I det fall du beskriver blir det i slutändan en civilrättslig tvist för det fall att skolan kräver ersättning för en skadad Chromebook. Bestämmelserna sker utifrån skadeståndslagen enligt vilken den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en sakskada är ersättningsskyldig därför (jfr 2 kap. 1 § skadeståndslagen). Även om skolan anser att skador såsom spräckt skärm, lossnade tangenter eller trasigt chassi skapar ersättningsskyldighet innebär det inte att en domstol gör samma bedömning. Om en elev handskas med datorn som den ska (t.ex. har den i medföljande fordral m.m.) och snubblar rör det sig snarare om en olycka än ett uppsåtligt eller vårdslöst agerande. Lossnade tangenter kan likväl utgöra ett fabrikationsfel på datorn, vilket inte heller skapar en ersättningsskyldighet.

Som svar på din fråga innebär inte allt skolan räknat upp per automatik ersättningsskyldighet. Det som räknats upp kan utgöra sådana skador det föreligger en ersättningsskyldighet för, det krävs däremot att skadan skett uppsåtligen eller av vårdslöshet. Ett uppsåtligt agerande är givetvis lättare att avgöra än ett vårdslöst sådant. För att avgöra om skadan uppkommit på grund av vårdslöshet får det göras en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Vid bedömningen av vårdslöshet kan man utgå från en fri culpabedömning där man bland annat tar hänsyn till hur stor risken för att en skada skulle uppstå var samt i vilken utsträckning den skadevållande personen insåg risken. Förenklat man kan säga att culpabedömningen går ut på att utreda om skadan uppstod av en ren olyckshändelse eller om någon kan skuldbeläggas för att skadan uppstod.

Om ni behöver vidare hjälp av en av våra jurister i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?