Kan polisen tvinga mig ta blod- eller urinprov?

2020-01-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Kan polisen tvinga mig att ta blodprov om jag vill ta urinprov istället? Kan dem tvinga mig ta båda två?Eller räcker en? Tex om man tar urinprov kan man inte bli tvingad till blodprov?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Påtvingat kroppsligt ingrepp
Tagning av blod- eller urinprov är ett påtvingat kroppsligt ingrepp. Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddade mot bl.a. påtvingade kroppsliga ingrepp (2 kap. 6 § regeringsformen). Begränsningar av dessa rättigheter får endast göras genom lag (2 kap. 20 § regeringsformen). I 28 kap. rättegångsbalken (RB) finns sådana begränsningar.

Den som är skäligen misstänkt för brott där påföljden är fängelse får kroppsbesiktigas (vilket innebär en undersökning av kroppens inre och yttre samt undersökning av olika prover som tas från kroppen, där både urinprov och blodprov kan inräknas (28 kap. 12 § RB), bl.a. för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen av brottet. Ändamålet med ett påtvingat blodprov som en del av en kroppsbesiktning är ofta att klarlägga om den misstänkte är påverkad av alkohol eller narkotika. Det är inte tillåtet att vägra ta prov från kroppen om man är skäligen misstänkt för exempelvis narkotikabrott, med andra ord så har polisen behörighet att tvinga dig att ta blodprov och urinprov. Det framgår inte i lagrummet vilken av dessa som har företräde, eftersom det inte uttryckligen framgår att det är just blod- och urinprov som ska tas.

Justitieombudsmannens uttalande
Justitieombudsmannen, JO, har uttalat att om en person vägrar ta urinprov, och istället ber om blodprov, så får Polismyndigheten inte tvinga personen till urinprov genom ingrepp med kateter. För att det skulle vara acceptabelt krävs särskilda omständigheter och starka skäl för ingreppet. Enligt JO:s mening får inte kateterinsättning användas istället för blodprov enbart av den anledningen att ett urinprov är bättre på att påvisa narkotika i kroppen (JO-beslut från 15/3-2015).

Sammanfattning

Polisen kan inte tvinga någon till urinprov om personen istället ber om blodprov, dock måste något kroppsligt prov genomföras för fullföljande av undersökningen. Ett blodprov kan utläsa mycket mer om när och vad som intagits. Polismyndighetens enda möjlighet till framtvingande av urinprov skulle vara genom kateter, vilket JO uttalat inte är acceptabelt om det inte föreligger särskilda skäl. Anser polisen att urinprov ska användas då det spårar de flesta substanser längst tid efter att drogen intagits, så är det i sig inte tillräckligt för att tvinga personen till ingreppet. Blodprov kan då användas istället för urinprov.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1066)
2020-09-27 Finns det en tidsgräns inom vilken polisförhör måste hållas?
2020-09-27 Förundersökning fram till rättegång
2020-09-27 När kan polisen genomföra en husrannsakan och beslagta föremål?
2020-09-26 Hur får man tillbaka beslagtagen egendom?

Alla besvarade frågor (84418)