Kan pensioner göras om till enskild egendom genom äktenskapsförord?

FRÅGA
Vi har ett gemensamt bankkonto där våra inkomster sätts in (pensioner) . Detta konto vill vi nu göra till enskild egendom genom äktenskapsförord så att bara en av oss kan disponera detta. Är det möjligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga avser äktenskap vilket regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Av din fråga framgår dock inte vilken typ av pension som din fråga avser. Jag tolkar din fråga som att det rör sig om privat pensionsbesparingar och inte exempelvis tjänstepension, mitt svar kommer således att besvaras utifrån denna tolkning. För att svara på din fråga på ett tydligt sätt kommer jag först att kort redogöra för vad som generellt ska ingå vid en framtida bodelning och därefter redogöra för om ni kan göra era pensionsbesparingar till enskild egendom.

Vad ska generellt ingå vid en framtida bodelning?

Huvudregeln vid bodelning är, som ni troligen redan är medvetna om, att all egendom som inte är enskild egendom ska ingå i bodelningen, 7 kap. 1 § ÄktB. Till enskild egendom räknas exempelvis egendom som undantagits från bodelningen genom äktenskapsförord, 7 kap. 2 § p.1 ÄktB. Utöver enskild egendom kan även egendom undantas från bodelningen om den omfattas av något av undantagen som finns reglerade i 10 kap. ÄktB.

Genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna eller de blivande makarna. Det som förordet avser ska vara klart och individualiserat, dvs. det ska klart framgår exakt vilken egendom som förordet avser. Äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket. Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den dag då det ges in till Skatteverket, 7 kap. 3 § ÄktB.

Hur ska pensionen regleras i ert fall?

Det är idag svårt men möjligt att göra besparingar som exempelvis pensionsbesparingar till enskild egendom. Svårigheten ligger i att äktenskapsförord endast får avse egendom som är klar och individualiserad. Detta innebär att det måste gå att urskilja exakt vilka pengar som avses och den exakta summan. I praktiken innebär detta att pengarna måste vara avskilda på ett eget konto samt att ett nytt äktenskapsförord måste upprättas varje gång summan ändras, vilket kan bli problematiskt då jag misstänker att ni regelbundet för över eller tar ut pengar från sparkontot. Det är således lite krångligt men fullt möjligt att upprätta äktenskapsförord om just pensionsbesparingar.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning

Hanna Sidvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll