Kan någon som saknar juridisk utbildning vara ombud för annan?

2019-10-01 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Kan jag utan juridisk utbildning vara ombud för en part vid bodelning i samband med skilsmässa? Jag är personligen inte släkt med parten och har heller inte någon koppling till boet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag kan börja med att försöka reda ut begreppsförvirringen på området. I tvistemål kan en person vanligtvis företrädas av ett ombud eller ett biträde; medan ombudet företräder personen genom en fullmakt, företräder ett biträde personer utan fullmakt. Det innebär att ombudet - till skillnad från biträdet - har rätt att företa vissa handlingar i huvudmannens namn. På grund av skillnaden i behörigheten ställs vanligtvis högre krav på ombud som företrädare.

De bestämmelser som finns gällande ombud i tvistemål stadgas i 12 kap rättegångsbalken (RB). I 2 § anges vissa allmänna behörighetsvillkor som ett ombud måste uppfylla. Utöver redbarhet, ställs krav på ombudets insikter och tidigare verksamhet. Det innebär inte att ombudet måste ha juridisk utbildning eller i sitt arbete syssla med rättsliga frågor, men en viss grad av juridiska insikter och erfarenhet av rättegångar krävs. Ombudet ska vidare behärska det svenska språket samt ha hemvist i Sverige eller i en annan EES-stat eller i Schweiz. Ombudet får inte heller vara underårig, i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Dessa krav gäller ombud som företräder annan i rättegång och tillämpas därför enbart om tvisten dras inför rätten. Trots detta kan bestämmelsen vara vägledande för vad som förväntas av ombud från rättsväsendets sida.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1035)
2020-07-06 Möjligt att överklaga dom i brottmål på grund av att offentlig försvarare gjort ett dåligt jobb?
2020-06-28 "Hur kan jag stämma en socialsekreterare?"
2020-06-28 Kan man byta försvarsadvokat?
2020-06-28 Vilka etiska regler måste jurister följa?

Alla besvarade frågor (81800)