Kan någon diskrimineras genom diskriminerande uttalanden som riktar sig mot någon annan?

2021-05-30 i Övrigt
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga om diskrimineringslagen. Kan man bara bli diskriminerad på grund av kön, etnicitet, funktionsnedsättning, etc som man själv har eller omfattar diskrimineringslagen även diskriminering som man utsätts för på grund av att någon närstående har en funktionsnedsättning, avvikande sexuell läggning eller liknande? Till exempel om jag nekas anställning på grund av jag har barn med funktionsnedsättning eller på grund av min makes etnicitet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du om någon kan bli diskriminerad till följd av diskriminerande uttalanden eller handlingar som riktar sig på någon som omfattas av någon diskrimineringsgrund.

Regler om diskriminering finns i diskrimineringslagen (DiskL).

Diskrimineringslagens två främsta syften är dels att motverka alla former av diskriminerande inslag i arbetslivet, dels att främja allas lika rättigheter och möjligheter. Hur en diskriminering kommer till uttryck skiljer sig från fall till fall. I lagen görs skillnad mellan direkt och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering innebär i korthet att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlats, har behandlats eller skulle ha behandlas i en jämförbar situation (1 kap. 4 § första punkten DiskL). Indirekt diskriminering avser istället att någon har missgynnats genom ett kriterium eller förfaringssätt som i praktiken missgynnar människor kopplade till en eller flera diskrimineringsgrunder (men som i teorin framstår som neutral) (1 kap. 4 § andra punkten DiskL). Diskrimineringsgrunderna är bl a funktionshinder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet och kön. Vad som bör uppmärksammas är att diskrimineringslagen ställer krav på ett orsakssamband mellan missgynnandet och diskrimineringsgrunden. Det måste alltså finnas tillräckligt goda skäl att (på objektiva grunder) anta att en person har missgynnats till följd av någon annans agerande. Oftast är det upp till den diskriminerade att visa detta samband (bevisbörda).

I ett EU-rättsligt fall slog EU-domstolen fast att en person kan bli diskriminerad till följd av uttalanden som riktats till en annan person som omfattas av en diskrimineringsgrund. I fallet hade en kvinna på sin arbetsplats fått uppleva stora nackdelar, vilka hade kopplingar till hennes sons funktionsnedsättning (EU-domstolen mål C-303/06 Coleman). Detta motiverades bl a av att den (EU-rättsliga) diskrimineringsregleringen i annat fall skulle förlora sin ändamålsenliga verkan. Det korta svaret på din fråga blir således att någon kan bli diskriminerad till följd av diskriminerande uttalanden eller ageranden som riktar sig mot någon annan.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på andra eller liknande frågor.

Vänligen,

Marc Linderoth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1901)
2021-06-12 Vad händer om arbetsgivaren inte säger upp mig innan jag fyller 68 år?
2021-06-03 Har jag rätt till lönesamtal?
2021-05-31 Vad får min arbetsgivare göra när den anser att jag gjort fel?
2021-05-31 Vad är Lawlines priser?

Alla besvarade frågor (93136)