FrågaPROCESSRÄTTParter i rättegången28/05/2022

Kan min kusin utses till min offentliga försvarare?

Hej. Kan man ha sin kusin som offentlig försvarare? Kusinen är medlem av advokatsamfundet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om vem som kan utses till offentlig försvarare finns i rättegångsbalken (RB)

Vem har rätt till och vem kan utses till offentlig försvarare?

En misstänkt som är anhållen eller häktad har rätt till en offentlig försvarare (21 kap. 3 a § 1 st. RB). Även den som begär en offentlig försvarare och är misstänkt för ett brott med sex månader som minimistraff ska tilldelas en sådan.  

Det som krävs för att man ska kunna utses till offentlig försvarare är att man är lämplig för uppdraget (21 kap. 5 § 1 st. RB). Huvudregeln är att en advokat ska utses men om det finns särskilda skäl får en annan lämplig person utses, förutsatt att personen har avlagt de kunskapsprov som är föreskrivna för behörighet till domaranställning. 

Om den misstänkte har föreslagit någon som är behörig för uppdraget, ska denne förordnas om det inte finns särskilda skäl mot det, enligt 21 kap. 5 § 2 st. RB

Finns det något hinder mot att en släkting representerar mig?

Advokater ska följa god advokatsed, enligt 8 kap. 4 § RB. Vad som menas med god advokatsed framgår av advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed. Man får t.ex. inte ha ekonomiska förbindelser med klienten som inte följer av uppdraget.

Advokatsrollen är på ett annat sätt partisk än t.ex. domarrollen, då en domare opartiskt ska fatta beslut som rör andra. Samtidigt måste en advokat fungera som en slags oberoende rådgivare och ha en viss distans till sin klient.  

Sammanfattning

Generellt sett har man alltså rätt att välja själv vem som ska företräda en. Domstolen gör sedan en bedömning om det finns ”särskilda skäl” mot att en viss advokat förordnas. Jag kan inte uttala mig om hur domstolen kommer att bedöma i detta fall, utan det beror på omständigheterna. 

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Om du önskar hjälp av en jurist vill vi på Lawline gärna hjälpa dig, information om pris och tidsbokning finner du i sådant fall här.

Med vänliga hälsningar 

  

Jennie AskengrenRådgivare