Kan min arbetsgivare kräva årliga utdrag ur belastningsregistret?

2020-12-18 i Övrigt
FRÅGA
Hej!Om jag arbetar på ett HVB-hem för vuxna, kan då arbetsgivaren begära att jag (efter att ha blivit fast anställd och uppvisat registerutdrag) årligen lämnar in ett utdrag från belastningsregistret eller vad är det som gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din arbetsgivare kan kräva årliga registerutdrag från belastningsregistret av din som anställd. Detta är i nuläget en oklar fråga som är i stort behov av klargörande lagstiftning. Jag ska dock göra mitt bästa för att beskriva det nuvarande rättsläget för dig.

Kan min arbetsgivare kräva årliga utdrag ur belastningsregistret?

När du arbetar på HVB-hem gäller lagen om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn.

I första paragrafen stadgas att arbetssökande är skyldiga att visa upp utdrag ur belastningsregistret för den som erbjuder arbetet. Observera att detta endast gäller för arbetssökande. Lagen innehåller inga bestämmelser om vad som gäller för redan anställda. I förarbeten till lagen har dock lagstiftaren sagt att redan anställd personal inte borde omfattas av skyldigheten att utge sitt register. I dessa förarbeten nämns också att behovet av registerutdrag minskas om HVB hemmet avser personer över 18 år.

Arbetsgivaren har en rätt att leda och fördela arbetet, det vill säga en arbetsledningsrätt. I brist på lagstadgat förbud mot att begära registerutdrag gäller just arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Det innebär att arbetsgivaren får kräva registerutdrag om denne har ett särskilt intresse av detta, men under förutsättning att arbetsgivarens intresse väger tyngre än den anställdes intresse för den personliga integriteten. Det måste alltså göras en intresseavvägning mellan arbetsgivarens intresse och den anställdes intresse för personlig integritet. Om intresset för den personliga integriteten väger tyngst, har arbetsgivaren inte rätt att kräva registerutdrag.

Mina råd till dig

Med tanke på att du redan är anställd och att HVB-hemmet du arbetar på är för personer över 18 år, finns det goda argument för att din personliga integritet ska väga tyngre än arbetsgivarens intresse. Jag råder dig att om du är medlem i facket, att kontakta dem så att de kan starta en förhandling med din arbetsgivare. Är du inte med i facket kan du alltid bli det så kan de hjälpa dig.

Observera att du som anställd trots detta inte kan vägra att lämna ett registerutdrag utan att du riskerar att förlora din anställning. Arbetsgivaren har fortfarande sin arbetsledningsrätt och om du inte gör som denne säger så kan det tolkas som arbetsvägran. Arbetsvägran kan vara en grund för uppsägning eller avsked. Du är därför skyldig att göra som din arbetsgivare säger till dess att facket förhandlat med dem eller att tvisten lösts i domstol.


Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?