FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet01/07/2023

Kan man vägra att lämna en privatägd brygga om ägaren själv vill använda bryggan?

Hei Når bryggan er privat eiet, kan da campinggjester fra tilliggende campingplats nekte å forlate bryggan, når eier med familjen skal benytte bryggen selv til bad osv ? Bör de / skal de forlate bryggen når eier kommer og de blir gjort höflige oppmerksomme på dette ? Mvh 

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om personer som använder en privatägd brygga kan vägra att lämna bryggan när ägaren och dennes familj själva ska använda bryggan, eller om personerna bör eller till och med måste lämna densamma. I mitt svar kommer jag att använda mig av regler i regeringsformen (RF), miljöbalken (MB), och brottsbalken (BrB).  

Allemansrätten gäller som utgångspunkt även på privatägda bryggor
Fastighetsägare i Sverige har ett visst särskilt skydd för sin mark i det att marken som stark huvudregel ska vara fredad från ingrepp i äganderätten från både staten och från enskilda (se 2 kap. 15 § första stycket RF). Enligt allemansrätten har dock var och en rätt att vistas på andra personers mark oberoende av äganderätten. Att vistas på annans mark anses alltså inte som en inskränkning av äganderätten utan ingår i rättigheterna enligt allemansrätten (se 2 kap. 15 § fjärde stycket RF).

Även vid privatägda bryggor gäller därmed som huvudregel allemansrätten, så länge bryggan inte omfattas av hemfridszonen. Jag återkommer mer till detta senare i mitt svar. Eftersom allemansrätten gäller även på privatägda bryggor får vem som helst lov att till exempel bada från någon annans brygga.

Campinggästerna får bada på bryggan men måste lämna om ägaren vill det
Däremot finns också skyldigheter när man utnyttjar allemansrätten. Alla har exempelvis en skyldighet att visa hänsyn och iaktta varsamhet i sitt umgänge med naturen (se 7 kap. 1 § MB). Man måste också visa hänsyn gentemot andra människor, såsom andra utnyttjare av allemansrätten samt fastighetsägaren. Den välkända parollen ”inte störa, inte förstöra” brukar sammanfatta allemansrätten på ett bra sätt. Man får alltså inte störa när man utnyttjar allemansrätten och däri ligger exempelvis att det är en förutsättning att man inte orsakar olägenheter för fastighetsägaren eller hindrar ägaren i dennes eget utnyttjande av marken.

Campinggästerna får alltså sammanfattningsvis lov att använda bryggan under en kortare stund för att bada, under förutsättning att de inte stör och att ägaren inte hindras i sin användning av bryggan. Campinggästerna har således inte rätt att vägra att lämna bryggan om ägaren kommer för att själv använda bryggan och ber dem lämna. Om de vägrar att lämna kommer ägaren att hindras i sin egen användning av bryggan, vilket inte får bli fallet. I ett sådant fall måste därför campinggästerna lämna.

Om bryggan omfattas av hemfridszonen gäller dock inte allemansrätten alls
Däremot gäller som sagt allemansrätten på privatägda bryggor endast om bryggan inte omfattas av den så kallade hemfridszonen. Naturvårdsverket skriver på sin hemsida:Hemfridszonen är området närmast runt ett bostads- och fritidshus där den boende har rätt till ett privat område och att få vara ostörd. Inom hemfridszonen har fastighetsägaren eller hyresgästen full rådighet över marken, och ingen får vistas där utan lov av denne. Inom hemfridszonen gäller således inte allemansrätten.”

Hemfridszonen har dock ingen exakt gräns utan får bestämmas utifrån förhållandena på den aktuella platsen. Om bryggan du nämner ligger i mycket nära anslutning till ett bostadshus eller att platsen är utformad på så sätt att bryggan även i annat fall kan sägas ligga på tomtmark gäller således inte allemansrätten alls på bryggan. I ett sådant fall får campinggästerna överhuvudtaget inte använda bryggan för att bada och det skulle kunna utgöra ett brott, exempelvis hemfridsbrott (se 4 kap. 6 § BrB).  

Sammanfattande kommentarer
Så länge den privatägda bryggan inte omfattas av ägarens hemfridszon gäller allemansrätten där och campinggästerna har rätt att använda bryggan tillfälligt för bad. De får dock inte störa och kan inte vägra att lämna platsen om ägaren själv vill använda bryggan. Campinggästerna måste då lämna eftersom ägaren hindras i sin egen användning av bryggan just på grund av att campinggästerna uppehåller sig på den.    


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Skulle du ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”