Kan man upphäva ett nämndbeslut som vunnit laga kraft?

2020-11-08 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej kan man upphäva ett nämndbeslut som vunnit laga kraft? Mvh Mari Johansson
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Göteborg. Dit måste det ha kommit inom tre veckor från det att protokollet med det aktuella beslutet är anslaget på kommunens officiella anslagstavla.Du har tre veckor på dig att överklaga. Om ett beslut inte överklagas vinner det laga kraft direkt efter den tiden. Överinstansens beslut vinner laga kraft när tiden för överklagande av det beslutet har gått ut, om det inte har överklagats vidare. När ett beslut vinner laga kraft kan det inte längre överklagas.

Till exempel: Överklagande av beslut som rör miljöskydd och hälsoskydd: Miljö- och byggnadsnämndens beslut enligt miljöbalken kan överklagas av den som beslutet angår. Du har tre veckor på dig att överklaga från att du har delgivits beslutet. Om ett beslut inte överklagas vinner det laga kraft. Att ett beslut vunnit laga kraft innebär att det inte längre kan överklagas. Överklagande av nämndens beslut enligt miljöbalken prövas normalt av Länsstyrelsen. Överklagandet ska skickas till miljö- och byggnadsnämnden, som kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Överklaganden som inkommit i rätt tid skickas vidare till Länsstyrelsen för prövning och beslut. Överklaganden som inkommit för sent avvisas. I vissa fall kan nämnden själv ompröva och ändra ett uppenbart oriktigt beslut. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen, vars avgörande kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, som är högsta instans.

Med vänlig hälsning,

Maryam Naqqar
Fick du svar på din fråga?