FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 22/02/2021

Kan man under sin uppsägningstid ta anställning hos en annan arbetsgivare och får man i så fall lön från båda arbetsgivarna samtidigt? Är en avsiktsförklaring avseende en anställning juridiskt bindande?

Hej, jag har två frågor:

1/ En anställd har sagt upp sig hos arbetsgivare A och har 3 månaders uppsägningstid. Kan hen under uppsägningstiden gå in i ny anställning hos arbetsgivare B, dvs uppbära lön från 2 arbetsgivare samtidigt?

2/ Är en avsiktsförklaring avseende en anställning juridiskt bindande om båda parter skrivit under? Och om så, behövs det skrivas ett regelrätt anställningsavtal också?

mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att din vänder dig till Lawline med dina frågor.

För att kunna besvara dina frågor kommer jag använda mig av lagen om anställningsskydd (LAS). Jag tolkar dina frågor som att du undrar dels om man under sin uppsägningstid hos en arbetsgivare kan ta anställning hos en annan arbetsgivare och om man i så fall kan få lön av båda samtidigt, och dels om en avsiktsförklaring avseende en anställning är juridiskt bindande. Jag kommer besvara en fråga i taget.


Kan man under sin uppsägningstid hos en arbetsgivare ta anställning hos en annan arbetsgivare, och kan man i så fall få lön av båda arbetsgivarna samtidigt?

Om man har blivit uppsagd från sitt arbete har man under sin uppsägningstid rätt till lön och andra förmåner (12 § LAS). Om arbetsgivaren säger att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden, får arbetsgivaren avräkna inkomster som arbetstagaren fått genom annan anställning (13 § LAS). Att inte behöva stå till förfogande innebär att man är arbetsbefriad, alltså att man inte behöver komma till arbetet men att man ändå får sin uppsägningslön. Om arbetstagaren blivit arbetsbefriad och sedan börjar jobba på en annan arbetsplats under uppsägningstiden, får den första arbetsgivaren dra av pengar från uppsägningslönen eftersom man får inkomst från en annan arbetsgivare.

Detta betyder att om man har blivit arbetsbefriad och tar anställning hos någon annan under uppsägningstiden, så får man lön från två arbetsgivare samtidigt. Men den första arbetsgivaren har en möjlighet att dra av pengar från ens uppsägningslön motsvarande det man tjänar hos den andra arbetsgivaren.

Om man skrivit under en konkurrensklausul kan det vara ett hinder för att ta anställning hos en konkurrerande verksamhet under en viss tid.


Är en avsiktsförklaring avseende anställning juridiskt bindande?

I din fråga undrar du om en avsiktsförklaring är juridiskt bindande. Som huvudregel är inte avsiktsförklaringar juridiskt bindande. En avsiktsförklaring träffas mellan parter som har för avsikt att ingå avtal med varandra. Det ses alltså inte som ett färdigt avtal utan är en överenskommelse om vad man hittills förhandlat inför det slutliga avtalet. I vissa fall kan avsiktsförklaringar vara bindande, men det avgörs i så fall genom avtalstolkning i domstol. Att en avsiktsförklaring anses vara bindande kan till exempel bero på omständigheter kring och innehållet i avsiktsförklaringen. Huvudregeln är dock att avsiktsförklaringar inte är juridiskt bindande.

För anställningsavtal finns inget formkrav. Ett anställningsavtal behöver alltså inte vara skriftligt för att vara bindande. Ett anställningsavtal kan, precis som många andra avtal, ingås muntligen eller genom konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att båda parter agerar såsom om det funnits ett avtal mellan dem. Då anser man att ett avtal kommit till stånd. När det kommer till att bevisa att det finns ett anställningsavtal kan det underlätta att ha ett skriftligt avtal.

Det är alltså okej att inte få skriftliga anställningsavtal eller annan skriftlig information vid själva anställningstillfället. Inom en månads tid från anställningstillfället ska dock arbetstagaren få skriftlig information från arbetsgivaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet (6 c § första stycket LAS).

Ett muntligt anställningsavtal är alltså precis lika bindande, men det är alltid lättare att bevisa vad man kommit överens om då det finns ett skriftligt avtal. En avsiktsförklaring är som huvudregel inte juridiskt bindande.


Hoppas du känner att du har fått svar på din frågor. Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Amanda Boqvist ThielRådgivare
Hittade du inte det du sökte?