Kan man stämma någon för vad som helst?

2021-02-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej.Jag har en liten fråga till er. Kan man stämma en person på vad som helst exempel att hen hatar en människa?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att din fråga rör en persons möjligheter att stämma en annan person och att det därför är en civilrättslig process (och inte straffrättslig) som du syftar på. Svaret kommer att baseras på det antagandet.

Övergripande om ansökan om stämning
Den som vill inleda en rättegång mot någon ska skriftligen ansöka om stämning hos tingsrätten (42 kap. 1 § rättegångsbalken, RB). En stämningsansökan ska innehålla flera punkter, bland annat ett bestämt yrkande och en redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet (42 kap. 2 § RB). Rätten ska i första hand förelägga käranden att avhjälpa bristen om stämningsansökan inte uppfyller kraven ovan och de andra krav som framgår av den tidigare hänvisade bestämmelsen (42 kap. 3 § RB). Följs inte detta (föreläggande) ska ansökningen avvisas, om den är så ofullständig och att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för rättegången (42 kap. 4 § RB). Uttrycket "utan väsentlig olägenhet" innebär att det finns ett processekonomiskt moment i bedömningen av avvisningsfrågan.

Kan stämningen avse vad som helst?
I rättegångsbalken framgår det också att om kärandens framställning inte innefattar laga skäl för käromålet eller om det annars är uppenbart att detta är ogrundat, får rätten genast meddela dom i målet utan att stämning utfärdas (42 kap. 5 § RB). Generellt ska bestämmelsen användas restriktivt. Bestämmelsen är en väsentlig avvikelse från ett normalt rättegångsförfarande och därför måste också europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna beaktas (EKMR), vilken är inkorporerad som svensk lag (artikel 6.1 EKMR och lagen om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna). Enligt artikeln ska envar ha rätt till en rättvis rättegång med avseende på tvister om hens civila rättigheter. En förutsättning för att artikeln i Europakonventionen ska vara tillämplig är att det föreligger en reell och seriös tvist. Europadomstolen har framhållit att en tvist kan antas vara reell och seriös om det inte finns klara indikationer på att så inte är fallet. Det föreligger alltså en presumtion för att tvister om civila rättigheter är reella och seriösa.

Stämningen måste således gälla tvister om civila rättigheter som är reella och seriösa. Mot bakgrund av bestämmelserna ovan och Europadomstolens framförande skulle jag hävda att stämning på grund av enbart hat inte omfattas av en reell och seriös tvist. Det innebär således att ett sådant käromål skulle lämnas utan bifall och dom meddelas utan att stämning utfärdas. Beskrivna krav ska alltså uppfyllas och uppfylls dem inte ska ansökningen avvisas. Man kan således inte stämma någon för vad som helst. Finns det däremot ett annat bakomliggande skäl till varför man stämmer (och hatar) en person, till exempel avtalsbrott eller skadeståndsanspråk som inte har med brott att göra, kan det vara möjligt. Enbart hat mot personen lär emellertid vara svårt att motivera som grund för stämning.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1198)
2021-10-05 Är man icke skyldig eller oskyldig om man inte döms för brott av domstolen?
2021-09-30 Kan en jurist vara användbar när man avser att överklaga?
2021-09-30 Hur kommer jag i kontakt med någon som kan hjälpa mig med rådgivning?
2021-09-30 Polisens möjligheter till topsning

Alla besvarade frågor (96421)