FrågaKÖPRÄTTKöplagen01/07/2019

Kan man stämma en säljare så att han/hon får betala?

Har köpt en segelbåtförra sommaren, det var mycket strul med motorn innan leverans, det har plockats isär kollat ventiler bytt blockpackning typ enl. säljaren renoverats. Vi körde båten några timmar förra sommaren utan några större problem, nu när vi ska sjösätta båten så startar hon inte, har en mekaniker som tittat på den och kan konstatera att någon större renovering på denna motor är INTE gjord. När vi köpte båten försökte jag att få namn och telnr. till mekanikern av säljaren man han ville inte lämna ut detta. Nu kommer det att kosta säkert 20 000 kr för att få igång motorn. Kan man stämma säljaren så att han får betala detta.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör en segelbåt, det vill säga lös egendom, och jag tolkar din fråga som att du köpte båten från en privatperson så är köplagen tillämplig i ditt fall (1 § köplagen). Det kan framhållas att det går att avtala bort köplagen (3 § köplagen), men eftersom det inte verkar ha skett så utgår jag ifrån att så inte är fallet.

Är båten felaktig?

Eftersom du haft anledning att anta att motorn var renoverad, i och med att säljaren påstod det innan leveransen, så avviker båten från vad du med fog kunnat förutsätta och är således felaktig (17 § tredje stycket köplagen). Dessutom kan ju båten nu inte användas till det ändamål som båtar i allmänhet används till, och är även på den grunden att betrakta som felaktig (17 § andra stycket 1 punkten och 17 § tredje stycket köplagen). Sist men inte minst avviker även båten från uppgifter som säljaren lämnade innan köpet, eftersom det vid en senare kontroll visade sig att någon ordentlig renovering inte skett. Jag utgår ifrån att uppgiften om renoveringen inverkade på ditt beslut att köpa båten, och i så fall är båten även felaktig på den grunden (18 § första stycket köplagen).

För att det ska betraktas som ett fel i köprättslig mening krävs det att felet fanns där vid riskövergången, det vill säga när du fick båten levererad, men säljaren svarar för fel som fanns vid denna tidpunkt men som visar sig först senare (21 § första stycket och 13 § köplagen). I ditt fall verkar det finnas goda bevis för att så är fallet, eftersom du uppger att mekanikern kunnat konstatera att renovering inte har skett och att det är det som har orsakat felet.

Om man undersökt varan innan köpet får man inte som köpare åberopa fel som man borde ha upptäckt vid undersökningen (20 § andra stycket köplagen). Av din fråga framgår det inte att du undersökte båten innan köpet, men även om så skulle vara fallet bör du kunna åberopa felet eftersom det inte är ett fel som du borde upptäcka vid en enklare, yttre, besiktning.

Reklamation

För att du ska ha rätt att kräva felpåföljder av säljaren krävs det att du reklamerar till säljaren inom skälig tid efter att du märkte eller borde ha märkt felet (32 § första stycket köplagen). Den skäliga tiden hänger ihop med att man efter avlämnandet ska undersöka varan i "enlighet med god affärssed" (31 § köplagen). Den skäliga tiden är inte absolut och eftersom du verkar ha undersökt och kört båten redan direkt vid avlämnandet bör detta inte hindra dig från att åberopa felet, så länge som du vänder dig till säljaren relativt omgående. Eftersom säljaren uppgav att renovering av motorn gjorts utan att så var fallet kan du även argumentera för att han/hon stridit mot tro och heder, vilket ger dig rätt att åberopa felet trots "för sen" reklamation (33 § köplagen).

Vad kan du kräva av säljaren?

Eftersom båten är att betrakta som felaktig har du rätt att kräva felpåföljder (30 § köplagen). Den felpåföljd du verkar vilja kräva är avhjälpande, det vill säga att säljaren ombesörjer reparationen. Detta har du rätt att kräva om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren, vilket bör vara fallet (34 § första stycket köplagen). Om säljaren då inte skulle fullgöra sin skyldighet att avhjälpa felet har du istället rätt att kräva ersättning för skäliga kostnader för att själv avhjälpa felet (34 § tredje stycket köplagen).

Skulle inte avhjälpande inom skälig tid efter att du reklamerat så har du istället rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § köplagen). För att få häva köpet krävs det att felet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insett eller borde ha insett detta (39 § köplagen). Båda dessa kriterier bör vara uppfyllda i ditt fall.

Sammanfattning

Eftersom båten är att betrakta som felaktig har du rätt att kräva felpåföljder. Den påföljd du verkar vilja kräva är avhjälpande, det vill säga att säljaren ombesörjer reparationen. Detta har du rätt att kräva, men skulle det inte ske inom skälig tid efter du har reklamerat till säljaren har du istället rätt att kräva prisavdrag eller att häva köpet. För att inte gå miste om dina möjligheter att åberopa felet rekommenderar jag dig att du vänder dig till säljaren och framställer dina krav så snart som möjligt.

Eftersom tvister i domstol kan innebära stora kostnader och att rätten strävar efter att parterna ska förlikas är mitt råd till dig att du först vänder dig till säljaren för att försöka träffa en överenskommelse på frivillig basis, innan du i annat fall tar det vidare.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo