Kan man skjuta någon i självförsvar?

FRÅGA
Om någon attackerar mig med kniv och försöker hugga mig med den och jag till och med får skärsår av kniven och jag skjuter han är det självförsvar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det du beskriver som "självförsvar" är vad som juridiskt betecknas som rätten till nödvärn. Nödvärn innebär att en annars straffbelagd gärning på grund av vissa omständigheter inte betraktas som brottslig. Gärningen får sett till angreppets karaktär, betydelsen av det som angrips och övriga omständigheter inte vara uppenbart oförsvarlig (24 kap. 1 § första stycket Brottsbalken, BrB).

Det finns fyra omständigheter då nödvärn föreligger, mot:

1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp mot person eller egendom,
2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,
3. den som olovligen trängt in eller försöker tränga i rum, hus, gård eller fartyg, eller
4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse (24 kap. 1 § andra stycket BrB).

Det görs en helhetsbedömning kring nödvärnssituationen

Om du blir angripen med kniv utgör det enligt lagen en nödvärnssituation (om inte angreppet är avslutat genom att gärningsmannen är på väg att ge sig av). Det våld du får använda för att åberopa nödvärn får inte gå utöver vad som är behövligt och det får inte vara ett uppenbart missförhållande mellan nödvärnsgärningen och det hotande angreppet.

Det görs dock en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Dels tas det hänsyn till angriparens kroppskrafter och psykiska tillstånd, dels tas det hänsyn till vad det är som angrips. Som i det fall du beskriver, då det är liv och hälsa som är hotat, kan i regel mer våld användas utan att det är uppenbart oförsvarligt än om det enbart är egendom som är hotad.

Uppsåtligt användande av livsfarligt vapen för nödvärn accepteras endast i undantagsfall

Högsta domstolen har i praxis uttalat att uppsåtligt användande av livsfarligt vapen för att försvara sig endast kan accepteras i undantagsfall.

I NJA 2005 s. 237 avhandlades ett mål i vilket en man hade angripits med kniv och försvarat sig med egen kniv. Den man som inledningsvis hade angripit honom avled av sina skador. Högsta domstolen uttalade att även dödligt våld kan omfattas av nödvärn. En förutsättning för att dödligt våld ska omfattas är att den angripne befinner sig i ett så trängt läge att våldet inte uppenbart går utanför det som krävs för att avvärja angreppet och att det hotande våldet kan vara livshotande. Enligt domstolen ska det ställas höga krav vid användande av dödligt våld på att det inte finns några alternativa sätt att avvärja hotet (t.ex. flykt, kalla på hjälp eller använda mindre grovt våld). I målet ansågs mannen ha använt mer våld än vad som var nödvändigt och nådde inte framgång med att åberopa nödvärn.

Som svar på din fråga innebär det att om du skjuter någon som angriper dig med kniv finns en möjlighet att åberopa nödvärn. Du har ingen uteslutande rätt att skjuta någon som angriper dig utan det blir i slutändan domstolen som gör en helhetsbedömning vari det vägs in om du använt för mycket våld och om du kunde gjort något annat för att avvärja situationen. Att skjuta en angripare är allvarligt och måste ses som en sista utväg.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98671)