Kan man överklaga tingsrätten beslut angående klander av ett testamente?

2021-02-11 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej om man klandrar ett testamente till tingsrätten och inte är nöjd med resultatet kan man då överklaga till högre instans
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar bestämmelser i ärvdabalken (ÄB) och rättegångsbalken (RB).

Du kan angripa testamentets giltighet genom att framställa en klandertalan inom 6 månader från delgivningen till arvingarna

För att testamentet ska bli gällande krävs det att arvingarna godkänner testamentet eller att arvingarna delges. En arvinge kan dock angripa testamentets giltighet genom att framställa en klandertalan inom 6 månader efter delgivningen till arvingarna (14 kap. 5 § första stycket ÄB). Grunderna för klandertalan kan exempelvis vara att testamentet innehåller formfel eller att testamentet upprättats under påverkan av psykisk störning (13 kap. 1–2 § ÄB). Bevisbördan åligger på den som framställer talan. Det är alltså den som klandrar testamentet som ska bevisa att testamentet inte bör gälla.

Du överklagar till hovrätten genom att skriftligen skicka in överklagan inom 3 veckor från att tingsrättens dom meddelades

Som huvudregel gäller att man kan överklaga en tingsrätts dom, om inte annat är föreskrivet (49 kap. 1 § första stycket RB). Det finns inget särskilt föreskrivet angående att överklaga ett beslut i tvistemål om testamente, vilket innebär att huvudregeln gäller. För att överklaga ska du skicka in en skrivelse till tingsrätten inom tre veckor från den dag tingsrättens dom meddelades (50 kap. 1 § RB). Överklagandet ska innehålla uppgifter om domen som överklagas, i vilken del domen överklagas och den ändring i domen som yrkas samt grunderna för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga (50 kap. 4 § första stycket p 1–3 RB). Överklagandet ska även innehålla uppgifter om de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, och de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis (50 kap. 4 § första stycket p 4–5 RB).

Tingsrättens dom kan endast överklagas ifall hovrätten meddelar ett prövningstillstånd

Överklagandet av beslutet innebär att hovrätten kommer att döma ärendet (2 kap. 1 § RB). Det krävs som huvudregel att hovrätten meddelar ett prövningstillstånd för att pröva tingsrättens dom (49 kap. 12 § RB). Om det krävs ett prövningstillstånd för att hovrätten ska få döma i målet, ska tingsrättens dom innehålla sådana uppgifter (49 kap. 15 § RB). Hovrätten ska meddela ett sådant prövningstillstånd om det finns anledning att betvivla riktigheten av tingsrättens dom, det krävs ett prövningstillstånd för att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till eller om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. (49 kap 14 § p 1–3 RB).

Avslutningsvis är det hovrätten som bedömer ifall något krav för att prövningstillstånd ska meddelas är uppfyllt. Det innebär att jag inte bedöma ifall målet faktiskt kommer att tas upp av hovrätten. Men du har som sagt rätt att inom tre veckor överklaga tingsrättens dom genom att skriftligen skicka in överklagan, innehållandes alla uppgifter som krävs, inom tre veckor från att tingsrättens dom meddelades.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!

Med vänliga hälsningar,

Chantal Kryou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1198)
2021-10-05 Är man icke skyldig eller oskyldig om man inte döms för brott av domstolen?
2021-09-30 Kan en jurist vara användbar när man avser att överklaga?
2021-09-30 Hur kommer jag i kontakt med någon som kan hjälpa mig med rådgivning?
2021-09-30 Polisens möjligheter till topsning

Alla besvarade frågor (96356)