Kan man häva ett bilköp på grund av rost?

2021-05-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!I juni 2020 köpte jag begagnad bil hos en auktoriserad märkesförsäljare för 43 000 kr. Enligt säljaren var bilen så pass bra att de ville sälja den själv. Vanligtvis tar de inte in 12 år gamla bilar. Jag konstaterade några punkter som garaget återställde (byta bromsskivor och polera strålkastare). På grund av att jag inte kan den tekniska delen om bilar frågade jag säljaren: Finns där några konstigheter jag får förvänta eller som måste ta hand om? Nej var svaret, bilen är helt ok. Enligt varudeklaration var bilen fri från rostskada vid leverans. 10 månader senare blev bilen underkänt pga bakre länkarm som var totalt genomrostade. Reparation kommer att kosta ca. 15 000 kr hos säljaren. I min värld är skada väsentlig (34% av 43 000:-) och oförenligt med att ponera att bilen var fri från rostskada vid leverans. Detta kan inte uppstår inom 10 månader. Varudeklaration är felaktig.Jag reklamerade direkt efter annat garaget bedömde att felet inte kan uppstå under 10 månader. Inom 10 dagar efter upptäckandet. De vill inte återställa felet på deras kostnader. Svar "Men i ren Good Will kan vi tänka oss att kompensera Dig med 3500:- för att du ska vara en nöjd kund till oss och känna att vi tar ansvar"... att vi tar ansvar... eller försöka köpa av ansvaret? När jag vill häva köpet för att de inte vill stå för kostnader, höjer de beloppet till 5000:-. Men varför bjuder pengar om du inte är ansvarig?Jag känner mig blåst och vill häva köpet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom du som privatperson köpt bilen av en näringsidkare så blir konsumentköplagen tillämplig.

Eftersom du reklamerat inom två månader från det att du upptäckte felet så har reklamationen skett i rätt tid enligt 23 § KköpL.

Rosten som du nämner vilket är problemet med bilen kan vara att anse som ett fel i köprättslig mening. Enligt 16 § KköpL ska varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Enligt den vedertagna varudeklarationen för begagnade personbilar från Konsumentverket så finns länkarmar både fram och bak med i deklarationen och förutsatt att densamma användes vid ditt köp så omfattas detta av avtalet. Det som inte framgår av din fråga är hur länge varudeklarationen gäller, ibland kan den tiden vara bara några månader vid köp av begagnade bilar och det är inte ovanligt att den följer bestämmelsen som finns i 20 a § KköpL. Bestämmelsen säger att fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet om inte annat visas. Det innebär en omvänd bevisbörda. Normalt sett är det den som har varan som ska bevisa att felet finns men här antar man alltså att det är säljaren som ska visa att felet inte fanns vid försäljningen om det visar sig inom sex månader. Så om felet upptäckts inom den tiden som varudeklarationen anger så är saken klar, då är bilen felaktig och du har rätt till påföljderna.

Däremot är det lika väl att vi tar höjd för den möjlighet att varudeklarationen hade gått ut.

Om inte avtalet säger något särskilt ska varan enligt 16 § 2 st. 3 p. KköpL stämma överens med den beskrivning som säljaren lämnat. Om varan avviker från de beskrivningarna så ska varan enligt 16 § 3 st. 1 p. KköpL anses vara felaktig. Den ska även anses vara felaktig enligt 16 § 3 st. 2 p. om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet.

Du har innan köpet påtalat att du inte haft en uttömmande kunskap om bilars teknik och frågat specifikt om det finns något som bör föranleda uppmärksamhet. Det talar till din fördel. Även här kommer bedömningen av rostens förekomst att ha betydelse. Om rosten kan anses ha funnits vid avlämnandet (alltså inte uppstått under de tio månader som du ägt den) så är det i vart fall ett sådant förhållande som säljaren borde ha känt till och undersökt eftersom de skrev en varudeklaration på att det inte fanns någon rost vid avlämnandet. Eftersom du frågade om eventuella brister kan det också anses att du uppfyllt din del att låta säljaren förstå att det hade kunnat inverka på köpet. Enligt 19 § KköpL så föreligger även fel om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper som säljaren har lämnat vid marknadsföringen.

Eftersom felet uppenbarat sig efter sexmånadersperioden får vi nog utgå ifrån att bevisbördan för att felet fanns då du köpte bilen ligger på dig och inte längre på säljaren (förutsatt att även varudeklarationen gått ut då som sagt). Då är det bra att du fått ett utlåtande från en annan mekaniker som menar att rosten inte kunde ha uppstått under tio månader. Din situation är ändå förenat med en del svårigheter när det gäller rost och när det gäller din bevisbörda. Det som vållar svårigheter, som jag ser det, är dels rostens natur och dels att bilen var ganska nybesiktigad då du köpte den. Det innebär att en besiktningsman inte har ansett det nödvändigt att göra en anmärkning om rost. Det kan påverka vad säljaren borde ha känt till. Det är du som har att bevisa (inte bara hävda) att rosten inte uppkommit under tiden du ägt den utan fanns vid avlämnandet. Det är därför rostskador är erkänt svåra, det är svårt att fastställa den punkten då rosten bara var icke-existerande, lite normal yt-rost som inte var nog för en besiktningsman att reagera på, till att bli trafikfarlig vid nästa besiktning. Säljaren kan lika gärna hävda en onormal vinter med mycket salt, eller annan åverkan som kan ha påverkat en äldre bil mer negativt än normalt och hur ska du motbevisa det argumentet? Har bilen stått parkerad i garage? Körts relativt lite? Alla sådana detaljer är sådant som skulle hjälpa dig att uppfylla beviskravet.

Högsta domstolen har uttalat att beviskravet ska vara högt, men inte lika högt som i brottmål, alltså ställt utom rimligt tvivel utan ligger någonstans under det men ändå högre än klart mer sannolikt att felet fanns än att det inte var så (NJA 2015 s. 233). Det enda vi kan fastställa av Högsta domstolens hårsmånar är att det är en svår fråga att säga vad för bevis som krävs i ett köprättsligt fall.

Vi diskuterar ändå möjligheten till påföljder. Enligt 22 § KköpL gäller att påföljder vid fel i varan är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa eller häva köpet och att kräva skadestånd. De olika alternativen är fristående från varandra så man måste inte gå igenom samtliga för att nå det sista steget. Skadestånd kan också kombineras med andra alternativ.

Det du är ute efter finns i 29 § KköpL som säger att köparen får häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom. Kriteriet väsentlig betydelse är en svårighet du kan stöta på. Enligt förarbetena så ska förutsättningarna för hävning prövas vid en helhetsbedömning av felets betydelse för köparen med beaktande av möjligheterna att rätta felet eller kompensera köparen för det genom övriga påföljder. Om felet kan åtgärdas genom avhjälpande (att säljaren lagar bilen) eller omleverans (att du får en ny likvärdig bil) så kan det vara omständigheter som talar för att väsentlighetsrekvisitet inte är uppfyllt. Med det i åtanke bör du i ljuset av beviskravet som åligger dig (om inte varudeklarationen fortfarande gällde) omvärdera om du inte ska gå tillbaka och försöka nå en överenskommelse om att de lagar bilen och byter ut delen och kan de inte göra det själva så får de stå för den kostnaden att någon annan gör det.

Alternativet är att leda det hela till domstol i ett tvistemål. Skulle du vinna där och domstolen skulle anse beviskravet uppfyllt så kan du få häva köpet och få pengarna tillbaka, få skadestånd för dina omkostnader och rättegångskostnaderna betalda. Om du inte skulle vinna där kan du räkna med att få betala för motpartens rättegångskostnader och ombud och säljaren kommer inte vara skyldig att utge något de inte redan på förhand medger. Ett tvistemål brukar dock föranledas av att man försöker medla mellan parterna för att undvika en rättegång.

Mitt råd blir nog därför, på grund av det svåra beviskravet vid just rost, att försöka att komma överens om en skälig summa för att återställa skadan på bilen och du kanske får vara beredd på att lägga dig lite under 15,000 kr för att undvika rättegång men är du inte villig att göra det så är det förståeligt. Det är det domstolarna är till för – att pröva sådana här frågor! Nu har du i alla fall lite mer kunskap med dig för att hjälpa dig i förhandling med säljaren och känner till alternativen och vad som blir dina svårigheter.

Med vänlig hälsning,

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1226)
2021-06-17 Fått fel växthus, har man rätt till omleverans?
2021-06-17 Kan jag lämna tillbaka moderkortet köpt för en vecka sedan?
2021-06-13 Kan entreprenör kräva ersättning för ROT-avdrag i efterhand?
2021-06-11 Hur många gånger kan säljaren reparera?

Alla besvarade frågor (93177)