Kan man ha rätt att bli förordnad offentligt biträde om man har ADD?

FRÅGA
Hej!Jag har fått avslag på min "Begäran om förordnande av offentlig försvarare" av tingsrätten. Jag tänkte överklaga och då bl.a. hänvisa till min ADD då det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.Som jag förstår kan ett polisförhör och en rättegång vara problematisk om man har ADHD & ADD.Hänvisar till artikel nedan: https://www.nsd.se/nyheter/lulea/rattsakerheten-for-unga-med-adhd-add-och-asperger-okas-nm4975579.aspx. Nu är jag inte ungdom utan vuxen men jag känner att jag behöver den här hjälpen. Jag har inga egna medel så överklagandet är mycket viktigt för mig. Finns det någon lag/paragraf jag kan hänvisa till när det gäller offentlig försvarare och ADD?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller rätten till offentlig försvarare vilket främst regleras i rättegångsbalken (RB). Mitt svar kommer därför i huvudsak utgå från den lagen. Jag kommer inleda med en redogörelse för när en misstänkt har rätt att bli förordnad offentlig försvarare och kommer sedan gå över på hur du kan argumentera i ditt överklagande.

Är den misstänkte anhållen eller häktad ska en offentlig försvarare förordnas för henne/honom och den misstänkte begär det. Offentlig försvarare ska också förordnas på begäran av den misstänkte om denne är misstänkt för ett brott, för vilket inte stadgat ett lindrigare straff än fängelse i sexmånader (21 kap. 3 a § RB). Då du inte blivit förordnad en offentlig försvarare antar jag att du är misstänkt för ett brott med lindrigare straffskala.

En misstänkt kan även förordnas en offentlig försvarare om det det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet, t.ex. att det är väldigt komplicerad bevisning. En misstänkt kan även förordnas en offentlig försvarare om det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom. En offentlig försvarare ska därutöver förordnas om det föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör. Personliga förhållanden kan t.ex. vara hög ålder, psykisk eller fysisk sjukdom, nedsatt syn eller hörsel eller annan allvarlig funktionsnedsättning.

Du uppger i din fråga att du har ADD och att du är orolig över att det kan påverka dina chanser att försvara dig. I ditt överklagande kan du argumentera för hur din ADD gör att du är i behov av en försvarare, t.ex. att det skulle kunna göra att du har svårt att förstå rättegången och vad saken gäller. Du kan alltså argumentera för att du har ett behov av en offentlig försvarare på grund av din ADD. Jag råder dig att som bevis skicka med ett läkarintyg om att du diagnosticerats med ADD. Om du har möjlighet att få ett läkarutlåtande som beskriver hur din ADD skulle kunna försvåra din möjlighet att föra din talan vid rättegången kan det ge dina argument ännu mera tyngd. Det är dock tveksamt om ADD är en tillräckligt allvarlig funktionsnedsättning. I första hand ska nämligen den misstänkte själv ombesörja sitt försvar och utse försvarare och den misstänktes ekonomiska förhållanden beaktas inte. Men det är absolut värt ett försök att överklaga!

Om du trots allt inte skulle få en offentlig försvarare förordnad vill jag poängtera att åklagaren har en plikt att förhålla sig objektiv och även utreda och undersöka sådant som kan tala till din fördel. Dessutom brukar rättens ordförande (en domare) som leder din rättegång vara väldigt behjälplig om den tilltalade inte har en försvarare och pedagogiskt hjälpa till och förklara när du ska prata och hur rättegången hjälpa till. Domstolen är van vid att personer som kommer dit är nervösa.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (102)
2020-06-01 Tredskodom gentemot kärande
2020-05-16 Kan den tilltalade dömas trots att den tilltalade inte är närvarande?
2020-04-29 Blir det ett eller två vårdnadsmål?
2020-03-30 Vem får vara ombud i ett tvistemål?

Alla besvarade frågor (80679)