Kan man göra sig skyldig till urkundsförfalskning om man som fullmäktige gått över sin befogenhet eller behörighet?

2020-06-11 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Vår pappa gick bort i december-19 och jag och min bror anlitade en juristfirma för att utföra bouppteckningen. Nu när bouppteckningen är avklarad, registrerad och betald, har firman påbörjat ett arvskifte, en tjänst vi inte beställt eftersom vi tänkt genomföra detta på egen hand. Ansvarig jurist har avslutat vår pappas pensionskonto och flyttat pengar till 2 konton endast juristfirman förfogar över, med förklaringen att dessa skall användas till "oförutsedda utgifter, samt "juristens arvode". Vi har skickat 2 mail där vi bett henne avbryta hela processen, samt sätta tillbaka våra pengar på ett depåkonto som fortfarande finns kvar, eftersom hon aldrig ombetts utföra något arvskifte. Hon hävdar att det finns underskrivna fullmakter gällande detta, men när vi till slut, efter påtryckningar, får kopior på dessa, visar det sig att det är de maskinutskrivna och undertecknade fullmakter avseende BOUPPTECKNINGEN, där någon, i efterhand, gått in och kryssat i också rutan för arvskifte, MEN för hand, med blått bläck! Nu vet vi inte hur vi ska gå till väga för att få ett slut på detta. Hon är den enda som kommer åt de pengar hon flyttat, på juristfirmans huvudkontor säger de att det INTE är kutym att sätta undan pengar för ev. framtida arvode, utan att man skickar faktura efter avslutat arbete. Hon har ju dessutom manipulerat de fullmakter vi undertecknat angående bouppteckningen. Ska man anmäla henne för urkundsförfalskning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer inledningsvis redogöra för det allmänna regelverket kring din fråga och slutligen förklara vad som gäller i ditt fall.

Tillämplig lag för din fråga
Jag tolkar det som att din fråga gäller om den ansvariga juristen för ert uppdrag kan ha gjort sig skyldig till urkundsförfalskning. Därför kommer jag använda brottsbalken (nedan förkortad BrB) för att kunna ge dig ett fullgott svar på din fråga.

Definitionen av en urkund
Innan vi går in och utreder om en urkundsförfalskning har skett, behöver vi reda ut om det föreligger en urkund.

En urkund är en handling som anger något om någon eller något. En handling kan bedömas som en urkund om den upprättats till bevis eller annars är av betydelse som bevis och som har en utställarangivelse och originalkaraktär (14 kap. 1 § stycke 2 punkt 1 BrB). Även en elektronisk handling kan bedömas vara en urkund om den upprättats till bevis eller annars är av betydelse som bevis. Utöver det ska handlingen ha en utställarangivelse som kan kontrolleras på ett tillförlitligt sätt (14 kap. 1 § stycke 2 punkt 2 BrB).

Utställarangivelse innebär att det går att identifiera vem det är som i urkunden påstår något. Jag tolkar det som att det är du och din bror som är utställare av urkunden där ni ger juristen fullmakt att genomföra bouppteckningen. Handlingen borde även vara av originalkaraktär eftersom det borde gå att koppla den specifika handlingen till er som utställare i tron om att handlingen är en materialisering av ert specifika önskemål. Dvs att ge juristen fullmakt att utföra bouppteckningen åt er.

Allmänt om urkunder och urkundsförfalskning
En person kan göra sig skyldig till urkundsförfalskning på tre olika sätt. Nedan följer de tre tillvägagångssätten:

i) Att personen obehörigen skriver eller på annat sätt anger annans namn.

ii) Att personen obehörigen på annat sätt framställer en falsk urkund, så som att exempelvis vilseleda den andre personen att underteckna en urkund denne egentligen inte är villig att skriva under.

iii) Att personen obehörigen ändrar eller fyller ut en äkta urkund, exempelvis genom att manipulera genom tillägg eller på annat liknande sätt ändra i en urkunds innehåll.

Om någon av ovanstående åtgärder har vidtagits, och innebär fara i bevishänseende, kan personen dömas för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år (14 kap. 1 § stycke 1 BrB). Utifrån vad du i din fråga för fram, tolkar jag det som att tillvägagångssättet under den ovanstående tredje punkten kan komma att bli aktuellt att utreda.

Urkundsförfalskning på grund av en obehörig ändring och/eller utfyllnad av en äkta urkund
Eftersom du framför och påstår att någon i efterhand ska ha gått in och kryssat i en ruta som avser ett arvsskifte, och detta inte ska ha skett av dig och din bror, så kommer jag fortsättningsvis fokusera på att en obehörig ändring av urkunden har skett.

En person kan inte bli straffansvarig (dvs inte göra sig skyldig till urkundsförfalskning) om åtgärden har utförts av en person som är behörig att utföra ändringen för utställarens räkning. Det blir svårt för mig att avgöra hur fullmakten var utformad med såpass lite information att gå på, men jag tolkar det som att fullmakten enbart omfattade utförandet av en bouppteckning och att ni inte gett ert samtycke till att juristen skulle få ändra i urkunden eller påbörja ett arvskifte. Juristen ska därför bedömas som obehörig till efterföljande ändring.

Det som har skett i ert fall är att någon annan än ni som urkundsutställare i efterhand ska ha kryssat i rutan som avsåg arvskifte vilket får bedömas som en form av manipulation. Urkunden härrör på denna grund inte längre från dig och din bror som anges som utställare. Urkunden avsåg från början (i er mening) fullmakt för juristen att få utföra en bouppteckning. Ändringen medför därmed att urkundens innehåll inte längre motsvarar det ursprungliga innehållet. Av den knapphändiga information jag får ta del av, bedömer jag att det skett en obehörig ändring i den äkta urkunden.

För att gärningen ska kunna vara straffbar måste den innebära fara i bevishänseende, där faran ska vara konkret. Det innebär att det ska finnas en fara för att den oäkta urkunden tas för äkta, att äkta och oäkta urkunder kan förväxlas och att urkunden kommer användas för att bevisa något som medför skada eller olägenhet. Urkundsförfalskningen ska med andra ord göra den falska urkunden användbar vilket på något sätt ska orsaka men eller olägenhet för utställaren.

I ert fall har urkunden en faktisk betydelse för bevisläget, eftersom den talar om vad ni gett juristen fullmakt och behörighet att få göra, dvs genomföra en bouppteckning. Det är detta ni verkar ha kommit överens om och senare ska betala juristen för. En ändring i urkunden till att även omfatta en tjänst gällande att genomföra ett arvsskifte skulle troligtvis medföra en större kostnad för er eftersom det medför merarbete för juristen. Detta får bedömas som en ekonomisk skada eller olägenhet för er. Faran måste vidare föreligga vid tidpunkten för förfalskningsåtgärden, vilket jag bedömer den göra mot bakgrund av att förfalskningen medför att juristen strax efter bouppteckningen påbörjar ett arvskifte utan ert samtycke.

Sammanfattningsvis är det vid en samlad bedömning svårt för mig att kunna svara på om juristen faktiskt gjort sig skyldig till urkundsförfalskning eller inte mot bakgrund av för lite information om omständigheterna. Gör ni en anmälan om detta, blir det upp till domstolen att utreda och avgöra detta.

Trolöshet mot huvudman
Ett annat brott som kan komma att aktualiseras är brottet trolöshet mot huvudman. Straffansvar blir aktuellt när gärningsmannen sviker ett särskilt förtroende genom att missbruka sin förtroendeställning. Med förtroendeställning avses bland annat ställföreträdare som förordnats med stöd av lag eller myndighetsbeslut, exempelvis en boutredningsman. Maktmissbruket ska leda till en ekonomisk skada för gärningsmannen huvudman (10 kap. 5 § stycke 1 BrB). Personen ifråga ska med andra ord på grund av sin förtroendeställning ha fått sköta eller övervaka skötseln av en ekonomisk angelägenhet eller en kvalificerad teknisk uppgift. Generella avtalsbrott omfattas inte av kriminaliseringen utan det krävs att gärningsmannen ska ha brustit påtagligt i sin lojalitet mot sin motpart.

Ett exempel på en brottslig gärning som faller in under detta brottet är exempelvis om A fått en fullmakt att företräda B, och på denna grund ingår ett ofördelaktigt avtal i B:s namn med stöd av fullmakten. Gärningsmannen måste alltså missbruka sin förtroendeställning, dvs sin rättsliga möjlighet att förfoga över huvudmannens förmögenhet. Missbruket ska alltså drabba huvudmannens förmögenhet.

Sammanfattning och hur du kan gå vidare med din fråga och ditt fall
Som jag ovanför nämnde är det vid en samlad bedömning svårt för mig att fullt kunna göra en bedömning på just ditt fall mot bakgrund av för lite information om omständigheterna. Jag skulle råda er att i första hand försöka att fortsatt komma till en lösning med er jurist och försöka ta hjälp av juristfirman denne är anställd på. Detta är troligtvis det mest ekonomiskt fördelaktiga för er. Skulle ni däremot inte lyckas komma till någon lösning på den vägen skulle jag i andra hand råda er att upprätta en polisanmälan för att få saken prövad i domstol.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen, alternativt kontakta en av Lawlines jurister för att få mer juridisk hjälp. Det gör du enklast genom att mejla info@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (892)
2021-01-23 Ändring av personnummer och hot efter avlagt vittnesmål
2021-01-20 Är rekvisiten för hets mot folkgrupp kumulativa eller alternativa?
2021-01-20 Vad gäller vid brottet tjänstefel?
2021-01-20 Min granne har gjort en polisanmälan utan anledning - är det brottsligt?

Alla besvarade frågor (88385)