Kan man frångå ett muntligt avtal?

FRÅGA
Har anlitat en båtmäklare för försäljning av min båt med ett muntligt avtal. Kan jag bryta det muntliga avtalet om jag ångrar mig då jag inte "trivs" riktigt ok med honom. Kan han i så fall ta ut någon kostnad?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Muntliga avtal

Avtal behöver inte ha någon särskild form eller innehåll för att vara giltiga. Det räcker med "anbud och accept" (1 kap. 1 § avtalslagen). Det innebär att den ena parten föreslår avtalsvillkor, och om den andra parten godkänner dem har ett bindande avtal upprättats. Både skriftliga och muntliga avtal är alltså giltiga. Det kan dock vara svårare för parter att bevisa vad avtalet faktiskt omfattar om det är muntligt. Att frångå ett muntligt avtal utan motpartens godkännande innebär att man begår ett avtalsbrott.

Påföljder vid avtabrott

Det finns fem påföljder vid avtalsbrott. Huvudregeln är den part som blivit utsatt för skadan av avtalsbrottet får välja påföljd. Den första påföljden är innehållande, vilket innebär att den part som blivit drabbad av avtalsbrottet kan välja att inte heller utföra sin del av avtalet. Den andra påföljden är rätten till fullgörelse. Det betyder att den part som blivit drabbad av avtalsbrottet kan kräva att den andre parten gör den prestation som avtalats om. Den tredje påföljden är hävning. Hävning betyder att avtalet upphör att gälla. För att hävning ska kunna användas krävs det att avtalsbrottet är väsentligt, och för att avgöra det krävs en helhetsbedömning av samtliga omständigheter. Den fjärde påföljden är prisavdrag. Prisavdraget ska vara skillnaden mellan värdet av den avtalade prestationen och den faktiska prestationen i och med avtalsbrottet. Den femte och sista påföljden är skadestånd. Skadestånd kan utgå om det part som blivit utsatt för avtalsbrottet har lidit någon form av skada. Skadeståndet ska täcka skadans storlek. Påföljden skadestånd kan kombineras med de fyra andra.

Sammanfattning

Muntliga avtal ska hållas på samma sätt som skriftliga. Fullföljer man inte sin del i ett muntligt avtal begår man ett avtalsbrott. Vid avtalsbrott kan någon av påföljderna ovan aktualiseras. Det du kan göra är att ta kontakt med mäklaren och säga att du vill avsluta samarbetet. Oftast går det att komma fram till en lösning tillsammans, och är båda parter överens kan ett avtal frånträdas riskfritt.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll