FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 05/05/2022

Kan man förbjuda att anställda röker?

Hej! Jag undrar om man med stöd i lagen kan välja bort en i övrigt kvalificerad arbetssökande pga att personen röker, även om jobbet i fråga inte involverar arbetsuppgifter eller sammanhand där rökningen skulle innebära ett direkt problem. Samt ifall man, med stöd i lagen, kan specificera i en jobbannons att det är ett krav att man är rökfri, och sedan ha detta som ett kontinuerligt krav att uppfylla genom hela anställningen? Min intention här är att, i förebyggande syfte, undvika problem som kan uppstå i from av att personen ev kommer ta otillåtna extra raster i from av rökpauser samt att kunder och andra anställda kommer irriteras av röklukt som t.ex. satt sig i kläder eller sprids från rökning i närhet av verksamheten. (Jag är väl medveten om att de problem jag vill förebygga definitivt inte behöver uppstå, trots att den anställde röker på sin fritid. Samtidigt så tror jag att sannolikheten inte är försumbar gällande risken att dessa problem kommer uppstå i en eller annan form med tiden ifall personen är rökare).

Lawline svarar

  

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att ta hjälp av bland annat lagen om anställningsskydd (LAS) samt allmänna arbetsrättsliga principer. 

Får man välja bort en arbetssökande kandidat som röker? 

Det är arbetsgivaren som leder arbetet och får därför fritt bestämma vem denne vill anställa. Det råder således fri anställningsrätt för arbetsgivare och denne kan därför välja bort en kandidat endast på grund av att den röker, oavsett om den uppfyller kvalifikationerna i övrigt. Detta är en allmän arbetsrättslig princip och det krävs därför inget stöd i lagen. Arbetsgivarens fria anställningsrätt gäller under förutsättning att arbetsgivaren inte har några personer i kö med s.k. företrädesrätt till anställning (25 § LAS). 

Med stöd av arbetsgivarens arbetsledningsrätt får denne lov att utforma jobbannonsen så att den innehåller ett krav på att arbetstagaren ska vara rökfri. 

Kan man kontinuerligt kräva att en arbetstagare ska vara rökfri?

Det är även tillåtet för en arbetsgivare att genom ordningsföreskrifter förbjuda rökning på arbetstid och på arbetsplatsen. Visserligen har i sådana fall den anställda rätt att röka under de obetalda rasterna (eftersom det inte räknas som under arbetstid) och efter arbetstid, men arbetsgivaren kan förbjuda att rökningen sker precis i anslutning till arbetsplatsen.

Frågan om man i det personliga anställningsavtalet kan föreskriva ett kontinuerligt förbud för en viss arbetstagare (eller alla arbetstagare på arbetsplatsen) att börja röka eller att röka efter arbetstid är mig veterligen inte prövat i domstol och rättsläget är tämligen oklart på den punkten. Ett sådant förbud skulle troligtvis behöva vägas mot rätten till privatliv, som stadgas i artikel 8 i europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Sverige är skyldigt att garantera att medborgare har ett tillräckligt skydd för privatlivet i relation till t ex privata arbetsgivare. Det finns alltså risk för att ett sådant rökförbud skulle anses vara integritetskränkande. 

Om en arbetsgivare skulle uppställa ett sådant villkor i anställningsavtalet och den anställda bryter mot detta utgör det ett kontraktsbrott. Det är dock inte säkert att det skulle medföra att arbetsgivaren fick lov att avskeda eller säga upp personen i fråga. Ett avskedande får endast ske om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § LAS). Det måste alltså röra sig om mer allvarliga fall som exempelvis att arbetstagaren har begått brott på arbetsplatsen eller mot arbetsgivaren och arbetskamrater.  En uppsägning av en arbetstagare kräver saklig grund (7 § LAS). En uppsägning kan antingen grundas på arbetsbrist eller på personliga skäl. Frågan är då om ett sådant kontraktsbrott, som hänför sig till personliga skäl, utgör saklig grund för uppsägning. Bedömningen av om det föreligger saklig grund görs mot bakgrund av alla omständigheter i det enskilda fallet. Det är därför ganska svårt att ge ett generellt svar. Generellt är kravet på saklig grund relativt högt ställt och det är inte säkert att ett brytande av förbudet skulle uppfylla det. Om personen hade rökt på arbetsplatsen och under arbetstid ett flertal gånger även efter ett antal tillsägelser, skulle det inte helt osannolikt kunna utgöra saklig grund för uppsägning.

Slutsats

Det är tillåtet för dig att uppställa krav på att en kandidat ska vara rökfri, samt att välja bort en kandidat enbart på grund av att den röker. Vidare är det tillåtet för dig att förbjuda rökning under arbetstid och i nära anslutning till arbetsplatsen. Huruvida du kontinuerligt kan uppställa ett förbud mot en person att röka är dock inte lika klart, och om ett sådant förbud hade brutits mot är det inte heller säkert att det ger grund för uppsägning. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Jasmine AtieRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”