Kan man få ersättning för juridisk konsultation i FT-mål?

FRÅGA
Hej! Hur ser det ut i FT mål när det kommer till rättegångskostnader?Vi har blivit stämda för en fläck på ett bord. Bordet i sig kan vi tänka oss att betala 1000kr för efter värderingbevis. så den biten är uppklarad men kärende har haft juridisk konsultation på en halvtimma och har lagt till 1000kr för det i rättegångskostnader men enligt blå boken så ska detta inte vara nödvändigt och enligt18 kap. 8 a § rättegångsbalken som gäller särskilda regler om 1 kap. 3 d § 1 stycket RB är tillämplig, d.v.s. om värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger hälften av basbeloppet. Dessutom stadgar den paragrafen att ersättning bara utgår i den mån den varit "skäligen påkallad för tillvaratagande av partens rätt" vilket vi inte tycker utan hon har lagt till detta bara för att få mer pengar.Kan hon få det beviljad verkligen? tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar vilka kostnader man kan få ersättning för i förenklade tvistemål (s.k. FT-mål), och då särskilt om man kan få ersättning för juridisk konsultation. Regler om detta hittar vi bland annat i rättegångsbalken (RB).

Ersättning för juridisk konsultation

Precis som du skriver gäller särskilda regler för rättegångskostnader när det rör sig om FT-mål (1 kap. 3 d § första stycket och 18 kap. 8 a § RB). När det gäller kostnader för juridisk konsultation kan man få ersättning för en timmes rådgivning. Beloppet får däremot inte överstiga den ersättning som betalas för rådgivning under en timme enligt rättshjälpslagen (18 kap. 8 a § andra stycket 1 RB). För närvarande (år 2020) är detta 1 404 kr för den som är godkänd för F-skatt. För den som inte är godkänd för F-skatt är beloppet 1 068 kr (4 § rättshjälpslagen, 4 § rättshjälpsförordningen och 2 § förordningen om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet).

Värt att notera är också att det inte är all typ av juridisk konsultation som ersätts. De kostnader som ersätts är sådana som uppkommer när en part vänder sig till en jurist/advokat för att få råd om huruvida det lönar sig att skicka in en stämningsansökan. Juridisk konsultation som handlar om hur själva ansökan ska utformas ersätts också. Om man däremot skulle anlita en advokat för att sköta processföringen under rättegången ersätts detta inte.

Kravet på skälighet

Precis som du skriver krävs det också enligt lagtexten att kostnaden "skäligen behövts för att ta tillvara partens rätt" (18 kap. 8 a § fjärde stycket RB). Det finns med andra ord ett krav på att kostnaden har varit nödvändig för att man ska kunna få ersättning.

Om juridisk konsultation är en nödvändig kostnad eller inte får bedömas från fall till fall. Det spelar bland annat roll om parten är en privatperson eller en näringsidkare. Domstolen har tidigare konstaterat att näringsidkare (dvs. företag) som regelbundet uppträder i domstol normalt sett inte har behov av juridisk konsultation (se rättsfallet NJA 2007 s. 579). Detta gäller under förutsättning att målet inte rör stora belopp eller om det finns någon annan särskilt ovanlig omständighet. En privatperson anses med andra ord ha större behov av juridisk konsultation än ett företag.

Sammanfattning

För att sammanfatta kan alltså käranden få ekonomisk ersättning för max en timmes juridisk konsultation. Käranden kan däremot aldrig få ersättning med mer än 1 404 kronor. Det krävs dessutom att den juridiska konsultationen har varit nödvändig. Om käranden är en näringsidkare är det svårare att få ersättning, eftersom juridisk konsultation då oftast inte anses vara nödvändigt. Om käranden däremot är en privatperson är det större sannolikhet att ersättningen beviljas.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (241)
2021-04-17 Borde jag gå till domstol efter ett beslut från ARN?
2021-04-09 betala rättegångskostnader i brottmål?
2021-02-21 Kan målsägande behöva betala rättegångskostnader?
2021-02-14 Indrivning av rättegångskostnader

Alla besvarade frågor (91364)