Kan man byta försvarsadvokat?

2020-06-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Om ens egen försvarsadvokat tycker att man är omständig, och verkar måttligt engagerad,samt avbryter ofta, då känner man sig inte trygg med denne. Hur ställer sig tingsrätten till detta ? Kan man då få en annan advokat?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt att byta försvarsadvokat. Jag kommer i mitt svar utgå från att det är fråga om en offentlig och inte en privat försvarare som åsyftas.

Bestämmelserna om den misstänkte och dennes försvar finns reglerade i 21 kap RB. Av 21 kap. 7 § RB framgår att försvararen ska med nit och omsorg tillvarataga den misstänktes rätt, vilket betyder att försvararens uppdrag består i att främja den misstänktes intressen. Det innefattar bl. a. att försvararen ska vara den misstänktes rådgivare och företa åtgärder som behövs för att bevaka den misstänktes rätt.

En offentlig försvarare utsätts av domstolen, och domstolen kan även besluta om att ett byte ska ske. Dock måste det föreligga särskilda skäl, se 21 kap. 6 § st.2 RB. I praxis har begreppet särskilda skäl bl. a. inneburit brist i den tilltalades förtroende för den offentliga försvararen. Vid bedömning tillmäts bl. a. brottslighetens slag och den påstådda brottslighetens straffvärde.

Som svar på din fråga, så finns det en möjlighet att byta försvarare, men det förutsätter att särskilda skäl föreligger. Om kravet är uppfyllt i ditt fall kan jag inte besvara, utan man bör göra en helhetsbedömning med särskild fokus på brottslighetens art och dess straffvärde.

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen här på Lawline.

Vänligen,

Lina Salem
Fick du svar på din fråga?