Kan man beviljas dispens från strandskydd för att bygga en spång och därmed underlätta för en person med funktionshinder?

2020-12-22 i Myndigheter
FRÅGA
Var går gränsen mellen LSS och PBL? Frågan verkar svår att besvara då olika förvaltningar inom en kommun behöver samråda. Vi har ett fritidsboende på en ö med huvudbyggnad och sjöstuga jämte en brygga. Ett av barnen i familjen har ett latent handikapp vilket gör att hen inte kan ta sig för egen maskin från bryggan till huvudbyggnaden vid ankomst med båt. Främst pga att man behöver ta sig i terrängmiljö via en skogsdunge mellan de båda platserna. Sedan tidigt 1900-tal har det funnits en genväg mellan huvudbyggnaden och båtplatsen där någon tidigare ägare fyllt ut med sprängsten och skapat en enklare gångväg mellan klippsprång och vattenkanten. Jag vill nu fixa till denna genväg och bygga en enklare spång av trä ovanpå de gamla sprängstenarna vilket skulle göra att vårt barn på egen hand kan ta sig mellan platserna. Vilket blir ännu viktigare då barnet framöver blir vuxen och då vi inte kan bära hen som idag genom skog och berg. Det bör även tilläggas att flera grannar av sedvana har medgivits rätt att använder den gamla genvägen.Problemet är att kommunen hävdar PBL och strandskydd i sitt avslag till oss när vi endast vill förbättra den gamla genvägen och främst för att ge vårt funktionshindrade barn en möjlighet att själv kunna röra sig fritt. Jag har försökt att prata med vår LSS-handläggare men blir bara tillbakabollad till bygglovshandläggaren. Vad gäller i sådana här fall, kan vi med hänvisning till LSS och vårt barns behov hävda rätt att förbättra befintlig genväg?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att det inte rör sig om er permanenta bostad utan istället ett fritidsboende, samt att det föreligger ett strandskydd. Det blir i sådana fall mer relevant att se till miljöbalkens bestämmelser än LSS.

Vad innebär strandskydd?
Du skriver att kommunen har gett dig avslag och att det föreligger strandskydd. Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet 100 meter sett från strandlinjen (7 kap. 14 § miljöbalken). Det innebär ett förbud mot bl.a. att uppföra nya byggnader, bryggor, trädäck, grävningsarbeten, andra förberedelsearbeten eller åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter (7 kap. 15 § miljöbalken). Syftet är att trygga förutsättningarna för allemansrätten och därigenom tillgång till strandområden, samt att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet (7 kap. 13 § andra stycket miljöbalken). Det är alltså dessa intressen som hindrar ditt planerade bygge.

Dispens från strandskydd
Trots strandskyddet kan man ansöka om dispens hos kommunen, d.v.s. tillåtelse att i det enskilda fallet undgå förbudet. För att beviljas dispens krävs särskilda skäl (7 kap. 18 c § miljöbalken). Exempel på sådana särskilda skäl som kan aktualiseras i ditt fall är om området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften eller om det föreligger ett allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Du kan argumentera för att området inte är allemansrättsligt tillgängligt för alla, eftersom en spång behövs för att funktionshindrade ska kunna passera och nyttja området. Du kan också argumentera för att det finns ett allmänt intresse att miljön anpassas bättre vad gäller tillgänglighet för funktionshindrade, och att ett spång kan ge långsiktiga fördelar. Att genvägen funnits sedan början av 1900-talet och tidigare belagts med sprängsten kan även tala för att djur- och växtlivet inte skulle påverkas i hög grad. Dispens ska ges restriktivt, och strandskyddet får därmed ofta företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen (prop. 2008/09:119 s. 104). Enklare byggen kan emellertid ha större möjlighet att beviljas dispens, såsom ditt planerade bygge. När ett särskilt skäl har motiverats ska bygget vägas mot strandskyddets syften i en sorts proportionalitetsbedömning, d.v.s. en rimlighetsavvägning. (7 kap. 25 § miljöbalken). Ditt enskilda intresse av dispens måste väga tyngre än det allmänna intresset av strandskydd.

Överklagan
Om du väljer att ansöka om dispens kommer kommunen att meddela ett beslut som antingen beviljar eller avslår din begäran. I ett beslut om avslag gällande dispens ska det alltid finnas en besvärshänvisning, alltså en förklaring om hur beslutet kan överklagas och vart du ska vända dig (33 § förvaltningslagen). Du kan endast överklaga beslutet om det går dig emot, alltså om du får ett avslag (16 kap. 12 § miljöbalken). Kommunens beslut får sedan överklagas till länsstyrelsen (19 kap. 1 § miljöbalken).

Sammanfattning
Eftersom det finns ett strandskydd krävs dispens för att bygga en spång över sprängstenarna. För dispens krävs särskilda skäl, som sedan ska vägas mot det allmänna intresset av strandskydd. Om du får ett avslag kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. Du kan läsa mer om strandskydd på din länsstyrelses hemsida.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.

Med vänliga hälsningar,

Emilia Alfredsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (414)
2021-04-09 Får förskolor lägga ut bilder och namn på barn på sociala medier?
2021-03-31 Att överklaga socialtjänstens beslut
2021-03-31 Hur långt tid tar det innan polisen hör av sig efter att man har blivit polisanmäld?
2021-03-29 Kommunens beslut

Alla besvarade frågor (91094)